Za slo­vo Slo­ve­ni­je na tleh olim­pij­ske pr­va­ki­nje

Slo­ven­ke so vče­raj od­i­gra­le še tre­tjo tek­mo na evrop­skem pr­ven­stvu; fru­stra­ci­je po dveh po­ra­zih so po­za­blje­ne, saj so pre­ma­ga­le Ru­si­nje

Vecer - - ŠPORT - Nan­cy, Pa­la­ča špor­tov Je­an We­il­le, gle­dal­cev 3500, so­dni­ka Mi­cha­lis Tza­fe­ro­po­u­los in An­dre­as Be­thmann, oba Gr­či­ja. Voj­no­vić, Zec; Abi­na, Amon 1, Ba­rič 1, Be­ga­no­vić 3, Caj­ko, Fer­fo­lja, Gros 12, Kr­hli­kar, Ma­vsar 3, Pi­šek, Stan­ko 6, Vuč­ko 1, Za­bjek, Zu­lič 2

Na igri­šče bo­do da­nes v po­vra­tnih tek­mah šest­naj­sti­ne fi­na­la za po­kal Chal­len­ge sto­pi­le tri na­še od­boj­kar­ske eki­pe in vse ima­jo mo­žnost na­pre­do­va­nja, saj so v pr­vih tek­mah tek­me­ce pre­ma­ga­le s po 3:0. Od­boj­ka­ri­ce GEN-I bo­do ob 18.30 na Fin­skem igra­le pro­ti eki­pi Kan­ga­sa­la, od­boj­kar­ji Cal­ci­ta Ka­mnik ob 19.30 v švi­car­skem Näfel­su pro­ti Bi­o­ga­su, od­boj­ka­ri­ce Cal­ci­ta pa ob 20. uri v Ka­mni­ku pro­ti Sla­vii iz slo­va­ške Bra­ti­sla­ve.

Upa­nja po uvrst it vi na glav­ni tur­nir evrop­ske­ga pr­ven­stva, ki po­te­ka v Fran­ci­ji, je bi­lo za slo­ven­ske ro­ko­me­ta­ši­ce ko­nec že pred si­noč­njo tek­mo. Po zma­gi nad Ru­si­nja­mi lah­ko ugo­to­vi­mo le eno: ško­da! Ško­da uvo­dnih po­ra­zov v sku­pi­ni B pro­ti Čr­no­gor­kam in Fran­co­zi­njam, ki sta Slo­ven­ke pred­ča­sno iz­lo­či­le iz tek­mo­va­nja. Raz­plet na dru­gih sre­ča­njih v sku­pi­ni je bil tak, da so bi­le na­še ro­ko­me­ta­ši­ce vna­prej iz­lo­če­ne. Na­spro­tni­ce Ru­si­nje bo­do v na­da­lje­va­nje na glav­ni tur­nir kljub po­ra­zu od­ne­sle ma­ksi­mal­ne šti­ri toč­ke. Za­nje vče­raj­šnji dvo­boj s Slo­ven­ka­mi ni od­lo­čil o ni­če­mer, a bla­ma­že si ne­dvo­mno ni­so na­me­ra­va­le pri­vo­šči­ti.

Prav ne­po­memb­na ta tek­ma ven­dar­le ni bi­la. Mla­de slo­ven­ske re­pre­zen­tant­ke ni­ma­jo po­go­sto pri­lo­žno­sti za do­ka­zo­va­nje na ta­ko vi­so­ki rav­ni. Ru­si­nje so olim­pij­ske pr­va­ki­nje, ki so na tem tur­nir­ju že pre­ma­ga­le sve­tov­ne pr­va­ki­nje Fran­co­zi­nje; bolj­še pri­lo­žno­sti za do­ka­zo­va­nje, kot so jo ime­le vče­raj, si Slo­ven­ke ver­je­tno ni­ti za­mi­sli­ti ni­so zna­le.

Po­leg vse­ga so lah­ko igra­le spro­šče­no, saj ni bi­lo rav­no po­memb­no, če­tu­di bi ka­kšno žo­go na ra­čun pre­dr­zno­sti iz­gu­bi­le. Za­če­lo se je sanj­sko, s šti­ri­mi go­li Slo­ve­ni­je in enim Ru­sinj. A so se Ru­si­nje hi­tro po­bra­le in v de­ve­ti mi­nu­ti so iz­id po­rav­na­le na 5. Ru­ski tre­ner Ev­ge­nij Tre­fi­lov je na klo­pi že ta­krat iz­gu­bljal živ­ce in svo­je va­ro­van­ke kar pov­prek na­di­ral.

V 13. mi­nu­ti tek­me so Ru­si­nje po­ve­dle s 7:6 in s pe­ti­mi za­po­re­dni­mi go­li pre­vze­le po­bu­do. Pa so se Slo­ven­ke do pol­ča­sa pov­sem vr­ni­le v igro, ko je Ana Gros v 30. mi­nu­ti iz se­dem­me­trov­ke re­zul­tat po­rav­na­la na 13. "Ni­ko­gar se ne bo­ji­mo, gre­mo po zma­go," je v pol­ča­su na­da­lje­va­nje do­bre igre Slo­ve­ni­je na­po­ve­da­la Ines Amon. Tja­ša Stan­ko, Ana Gros in Ni­na Zu­lić so v na­da­lje­va­nju pri­ne­sle vod­stvo Slo­venk s tre­mi go­li, na vra­tih je naj­bolj­šo pred­sta­vo na tur­nir­ju upri­zar­ja­la Bran­ka Zec. Ko so Slo­ven­ke v 42. mi­nu­ti po­vi­ša­le pred- nost na 22:18, je to bi­la že na­po­ved pre­se­ne­če­nja na pr­ven­stvu. Do kon­ca so Slo­ven­ke ubra­ni­le dva za­det­ka pred­no­sti. "Ful sem sreč­na, ta zma­ga mi ful po­me­ni ..." je po tek­mi uspe­la iz­ja­vi­ti ka­pe­tan­ka Ana Gros, pre­den se je iz­gu­bi­la v sol­zah sre­če. (bb)

Fo­to: EPA

Vče­raj so se slo­ven­ske ro­ko­me­ta­ši­ce v bo­ju z Ru­si­nja­mi ven­dar­le ve­se­li­le.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.