Son­da za pre­pre­či­tev ar­ma­ge­do­na

Ve­solj­ska son­da Osi­ris-Rex do­se­gla aste­ro­id Ben­nu, ki bi lah­ko v pri­ho­dno­sti ogro­zil Ze­mljo

Vecer - - Sporočila - Lju­dje in do­god­ki

Ve­solj­ska raz­i­sko­val­na son­da Osi­ris-Rex ame­ri­ške agen­ci­je Na­sa je do­se­gla aste­ro­id Ben­nu, na ka­te­rem naj bi bi­le or­gan­ske spo­ji­ne, nuj­ne za ži­vlje­nje. To­da bolj po­memb­no je, da gre za ve­solj­sko te­lo, gle­de ka­te­re­ga men­da ob­sta­ja ne­var­nost, da čez pri­bli­žno 150 let tre­šči v Ze­mljo. Te­mu so v dav­ni­ni re­kli - ar­ma­ge­don ozi­ro­ma ko­nec sve­ta.

Son­do Osi­ris- Rex so v ve­so­lje iz­stre­li­li sep­tem­bra 2016. S tem se je za­če­la Na­si­na edin­stve­na se­de­mle­tna od­pra­va, v okvi­ru ka­te­re naj bi Osi­ris-Rex ne­kaj ča­sa pre­u­če­val aste­ro­id Ben­nu in zbi­ral vzor­ce z nje­go­ve­ga po­vrš­ja ter se na­to s tem ma­te­ri­a­lom vr­nil na Ze­mljo. Ben­nu, ma­lo več kot pol ki­lo­me­tra ve­li­ka ka­mni­ta gmo­ta v obli­ki že­lo­da, kro­ži oko­li Son­ca na pri­bli­žno ena­ki raz­da­lji kot Ze­mlja in je men­da bo­gat z or­gan­ski­mi mo­le­ku­la­mi z oglji­kom, sta­ri­mi sko­raj to­li­ko kot naš sonč­ni sis­tem. V aste­ro­i­do­vih mo­le­ku­lah ute­gne bi­ti uje­ta tu­di vo­da, ki je rav­no ta­ko osnov­na se­sta­vi­na za ra­zvoj ži­vlje­nja. Po mne­nju

Zi­ma pri­na­ša ča­rob­ne pri­zo­re. Be­li­no za­sne­že­nih po­ljan, za­spa­nost na­ra­ve, igre sve- znan­stve­ni­kov so prav aste­ro­i­di in ko­me­ti, ki so tr­či­li v Ze­mljo v nje­nih zgo­dnjih fa­zah, na­njo pri­ne­sli or­gan­ske spo­ji­ne in vo­do, za­ra­di ka­te­rih je po­sta­la pri­mer­na za ži­vlje­nje. Z ana­li­zo vzor­cev z Ben­nu­ja naj bi to te­o­ri­jo konč­no po­tr­di­li. To­da ob­sta­ja še dru­gi, bolj ek­si­stenč­ni ra­zlog za pre­u­če­va­nje te­ga aste­ro­i­da. Znan­stve­ni­ki oce­nju­je­jo, da ob­sta­ja pre­cej­šnja ver­je­tnost, da bo čez pri­bli­žno 166 let tr­čil v Ze­mljo, kar ute­gne bi­ti za­njo uso­dno. Ta ver­je­tnost men­da zna­ša ena pro­ti 2700, za­to Ben­nu za­se­da dru­go me­sto na Na­si­nem se­zna­mu 72 ve­solj­skih objek­tov, ki so bli­zu Ze­mlji in se ute­gne­jo ne­koč za­le­te­ti va­njo.

Osi­ris-Rex bo znan­stve­ni­kom pri­skr­bel po­dat­ke, na pod­la­gi ka­te­rih bo­do bo­lje ra­zu­me­li, ka­ko to­plo- tlo­be in senc ... Na ti­so­če ne­po­zab­nih mo­ti­vov, ki jih je vre­dno uje­ti v objek­tiv. Prav za­to, pa tu­di za­ra­di ta, ki jo od­da­ja Son­ce, aste­ro­id Ben­nu na nje­go­vi pot sko­zi oson­čje ne­žno obra­ča v ne­var­no smer. Ta sonč­na ener­gi­ja naj bi aste­ro­id vsa­kih šest let, ko se moč­no pri­bli­ža Ze­mlji, po­ti­sni­la še bliž­je nje­ni tir­ni­ci. "Le­ta 2020, ko bo­mo zbra­li vse vzor­ce, bo­mo ve­de­li že pre­cej več o tem, ka­kšna mo­žnost ob­sta­ja, da Ben­nu v pri­ho­dnjih 150 le­tih tr­či v Ze­mljo," je po­ve­da­la gla­sni­ca pro­jek­ta Erin Mor­ton.

Znan­stve­ni­ki oce­nju­je­jo, da bi se lah­ko Ben­nu le­ta 2135 Ze­mlji pri­bli­žal bolj kot Lu­na, ki oko­li nje kro­ži na raz­da­lji oko­li 384 ti­soč ki­lo­me­trov, med­tem ko naj bi se ji med le­to­ma 2175 in 2195 še bolj pri­bli­žal.

Son­da Osi­ris-Rex tre­nu­tno zdaj leb­di pri­bli­žno dvaj­set ki­lo­me­trov nad aste­ro­i­dom, nje­na od­pra­va je v po­ne­de­ljek pre­šla v fa­zo iz­va­ja­nja "pre­li­mi­nar­nih raz­i­skav". Ko­nec de­cem­bra se bo Ben­nu­ju pri­bli­ža­la na raz­da­ljo manj kot dva ki­lo­me­tra in vsto­pi­la v nje­go­vo gra­vi­ta­cij­sko po­lje. V tej fa­zi se mu bo za­če­la še bolj pri­bli­že­va­ti, do­kler ne bo od nje­go­ve­ga po­vrš­ja od­da­lje­na le oko­li dva me­tra. Osi­ris-Rex bo te­daj iz­te­gnil svo­jo ro­bot­sko ro­ko in z njo za­jel vzo­rec aste­ro­i­do­ve pr­sti. Na­to se bo od­pra­vil na­zaj pro­ti Ze­mlji, kap­su­la z vzor­ci z aste­ro­i­da naj bi sep­tem­bra 2023 var­no pri­sta­la v pu­šča­vi v Uta­hu. Na­sa je men­da že raz­vi­la stra­te­gi­je za od­vra­ča­nje Ben­nu­ja in dru­gih aste­ro­i­dov, ki bi lah­ko tr­či­li v Ze­mljo. Ena od njih je iz­gra­dnja po­seb­ne­ga ve­solj­ske­ga plo­vi­la, ki bi do­volj si­lo­vi­to tr­či­lo v aste­ro­id, da bi ga pre­u­sme­ri­lo dru­gam.

va­še­ga ve­li­ke­ga od­zi­va na Ve­če­ro­vo ak­ci­jo Po­le­tni do­pu­stni­ški utri­nek, smo se v ure­dni­štvu od­lo­či­li, da vas po­va­bi­mo, da nam po­šlje­te tu­di svo­je zim­ske fo­to­gra­fi­je. Mo­re­bi­ti si bo­ste prav vi ob kon­cu na­te­ča­ja - tra­jal bo do 28. fe­bru­ar­ja - pri­slu­ži­li na­gra­do. Vsak dan od po­ne­delj­ka do sre­de ter v so­bo­to bo­mo v na­šem ča­sni­ku ob­ja­vi­li eno od fo­to­gra­fij s pri­pi­som, kje ste jo po­sne­li, ob kon­cu pa bo ko­mi­si­ja iz­med po­sla­nih po­snet­kov iz­bra­la ti­sto, ki bo av­tor­ju/-ici pri­slu­ži­la na­gra­do. Ča­sa in pri­lo­žno­sti ima­te do­volj, za­to naj vam tu­di iz­vir­no­sti ne manj­ka. Od na­sle­dnje­ga po­ne­delj­ka pa vse do kon­ca fe­bru­ar­ja bo­mo v Ve­če­ru vsak dan ob­ja­vi­li eno od fo­to­gra­fij, ki nam jih bo­ste po­sla­li na naš sple­tni na­slov ht­tps:// zim­ska­fo­to­gra­fi­ja.ve­cer.com. Ob za­ključ­ku na­te­ča­ja bo­mo iz­bra­li in na­gra­di­li naj­bolj­še ča­rob­ne zim­ske utrin­ke 2018/19. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, sre­da, 5. de­cem­ber 2018

KA­KO BO VREME VPLI­VA­LO NA PO­ČU­TJE:

Bi­o­me­te­o­ro­lo­ške raz­me­re bo­do v glav­nem ugo­dne, vpliv vre­me­na na po­ču­tje in raz­po­lo­že­nje bo po­zi­ti­ven. Ve­či­na lju­di se bo po­ču­ti­la do­bro in ne bo ime­la z vre­me­nom po­ve­za­nih te­žav. Ita­li­jan­ski ka­ra­bi­njer­ji so v ope­ra­ci­ji na Si­ci­li­ji are­ti­ra­li no­ve­ga še­fa ma­fi­je Set­ti­ma Mi­nea in več dru­gih osu­mljen­cev. Mi­nea so pri­je­li tik pred ura­dnim ime­no­va­njem za ma­fij­ske­ga vod­jo. Usto­li­čen bi mo­ral bi­ti na ma­fij­skem vr­hu, cu­po­li, ki ga je ma­fij­cem uspe­lo skli­ca­ti pr­vič po več le­tih. Mi­nea so iz­bra­li za na­sle­dni­ka zlo­gla­sne­ga To­ta Ri­ina, ki je la­ni umrl v za­po­ru. Osem­de­se­tle­tni dra­gu­ljar Mi­neo in še 45 are­ti­ra­nih je ob­to­že­nih iz­si­lje­va­nja, ne­za­ko­ni­te­ga po­se­do­va­nja orož­ja, po­ži­gov, ma­fij­ske­ga zdru­že­va­nja in dru­gih ka­zni­vih de­janj. le­ter no­se­gger Vz­hod son­caV Za­hod son­caV

Lu­ni­na me­naV (pol­na lu­na Ni re­ven ti­sti, ki ima ma­lo, tem­več kdor ve­li­ko po­tre­bu­je.

Fo­to: Ar­hiv VE­ČE­RA

ve­mlji se pri­bli­ža ve­li­ko aste­ro­di­ov, a Ben­nu naj bi bil ne­va­re­nJ oli­ka je sim­bol­naJ

Fo­to: EPA

Fo­to: Lo­vro MEGUŠAR

Dru­go­u­vrš:ena fo­to­gra9ja ak­ci­je 2017/18V ezgu­bljen

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.