Eva­ku­a­ci­ja v Ro­ga­ški Sla­ti­ni

Za­ra­di ne­var­no­sti iz­pu­sta jed­kih ne­var­nih sno­vi iz ti­so­čli­tr­ske­ga re­zer­vo­ar­ja so vče­raj do­pol­dan eva­ku­i­ra­li 350 za­po­sle­nih v Ste­klar­ni Ro­ga­ška. Pro­i­zvo­dnja je ste­kla po­zno po­pol­dne

Vecer - - FRONT PAGE - Gla­suj­te, kdo je po va­šem mne­nju v le­tu 2018 naj­bolj za­zna­mo­val na­šo re­gi­jo. iPho­ne XS 64GB.

V Ste­klar­ni Ro­ga­ška so vče­raj za­ra­di ob­sto­ja ne­var­no­sti iz­pu­sta jed­kih ne­var­nih sno­vi eva­ku­i­ra­li pri­bli­žno 350 za­po­sle­nih. Pr­vi so ukre­pa­li ga­sil­ci do­ma­če­ga pro­sto­volj­ne­ga dru­štva, po­li­ci­sti so po­zne­je bli­žnje pre­bi­val­ce ob­ve­sti­li, naj za­ra­di mo­žno­sti stru­pe­ne­ga obla­ka za­pre­jo okna.

Tu­di v bli­žnji šo­li in vrt­cu so osta­li za­pr­ti do 15. ure, ko je bi­la ne­var­nost pre­kli­ca­na. Ta­ko je tu­di v po­pol­dan­ski iz­me­ni ste­klar­ne pro­i­zvo­dnja kma­lu spet ne­mo­te­no ste­kla.

VSte­klar­ni Ro­ga­ška je bi­lo vče­raj oko­li 11. ure eva­ku­i­ra­nih oko­li 350 za­po­sle­nih. Ra­zlog za eva­ku­a­ci­jo je bi­la ne­var­nost iz­pu­sta jed­kih stru­pe­nih sno­vi. Ko so za­po­sle­ni opa­zi­li ne­var­nost, so ne­mu­do­ma ak­ti­vi­ra­li ga­sil­ce Ste­klar­ne Ro­ga­ška, na­to ro­ga­ške pro­sto­volj­ne ga­sil­ce in celj­ske po­klic­ne ga­sil­ce. Sku­paj je bi­lo na kra­ju oko­li 50 ga­sil­cev s 15 ga­sil­ski­mi vo­zi­li, ki so za­ra­di stra­hu pred iz­pu­stom za­pr­li bli­žnje ce­sti­šče, ob tem pa prek Re­gij­ske­ga cen­tra za ob­ve­šča­nje ob­ve­sti­li sta­no­val­ce v bli­žnji oko­li­ci, da naj do pre­kli­ca ne­var­no­sti osta­ne­jo v za­pr­tih pro­sto­rih, da naj za­pre­jo okna in iz­klo­pi­jo pre­zra­če­va­nje. O tem so ob­ve­sti­li tu­di bli­žnji vr­tec in šo­lo ter tr­go­vi­ne. Po spre­je­tih ukre­pih ga­sil­cev, ki so spro­sti­li na­pe­tost v so­du in na ta na­čin pre­pre­či­li ne­var­nost ek­splo­zi­je, so oko­li 15. ure po­li­ci­sti pre­kli­ca­li ne­var­nost. Po­pol­dan­ska iz­me­na de- lav­cev je ta­ko ma­lo po 15. uri zno­va od­šla na de­lov­na me­sta v pro­i­zvo­dnjo, spr­va na ti­sta, ki so na­me­nje­na za­go­ta­vlja­nju var­no­sti. In­ter­ven­ci­ja ga­sil­cev je bi­la kon­ča­na po­zno po­pol­dne. Ga­sil­ci PGD Ste­klar­na Ro­ga­ška Sla­ti­na in ro­ga­ški pro­sto­volj­ni ga­sil­ci so na druž­be­nem omrež­ju Fa­ce­bo­ok v zgo­dnjih po­pol­dan­skih urah si­cer za­pi­sa­li, da se je v to­var­ni ra­zli­la klo­ro­vo­di­ko­va ki­sli­na.

Vod­ja in­ter­ven­ci­je Bo­ris Žni­dar­ko iz Po­klic­ne ga­sil­ske eno­te Ce­lje je po­ve­dal, da so bi­li o do­god­ku prek Ve­če­ro­vi no­vi­nar­ji smo vam pri­pra­vi­li 10 kan­di­da­tov, z od­da­nim gla­som pa so­de­lu­je­te tu­di v na­gra­dnem žre­ba­nju za te­le­fon Re­gij­ske­ga cen­tra za ob­ve­šča­nje ob­ve­šče­ni oko­li 11. ure. "V Ste­klar­ni Ro­ga­ška je na­pih­ni­lo ene­ga od ti­so­čli­tr­skih za­boj­ni­kov, v ka­te­rem je bi­la skla­di­šče­na ne­var­na jed­ka snov. Za­boj­nik bi za­ra­di te­ga lah­ko ra­zne­slo, ob tem pa bi lah­ko na­stal stru­pen je­dek oblak. Za­boj­nik smo ustre­zno za­šči­ti­li, na­to pa za­če­li pre­čr­pa­va­ti ki­sli­no iz re­zer­vo­ar­ja. Po­ško­do­va­nih k sre­či ni bi­lo, za zdaj pa ni zna­no, kaj je pov­zro­či­lo ta­kšno re­ak­ci­jo v re­zer­vo­ar­ju. Te­ko­či­na se ni iz­li­la, ob­sta­ja­la je le ne­var­nost jed­ke­ga obla­ka za oko­li­ške pre­bi­val­ce," je pov­zel in­ter­ven­ci­jo.

Kse­ni­ja Ču­ješ, ki v Ste­klar­ni Ro­ga­ška skr­bi za var­nost in zdrav­je pri de­lu ter eko­lo­gi­jo, je iz­ja­vi­la, da so te­ža­ve na­sta­le, ker se je pri usta­lje­nem po­stop­ku zbi­ra­nja od­pa­dne žve­plo­ve 6 ki­sli­ne v za to na­me­nje­ni za­boj­nik tlak iz ne­zna­ne­ga ra­zlo­ga po­ve­čal, kar pa so opa­zi­li tu­di de­lav­ci.

"V za­pr­tem eno­ku­bič­nem kon­tej­ner­ju se je za­čel raz­vi­ja­ti ne­znan plin. Pri pre­gle­du si­tu­a­ci­je smo oce­ni­li, da V Ste­klar­ni Ro­ga­ška je ob­sta­ja­la ne­var­nost iz­pu­sta jed­kih ne­var­nih sno­vi. to po­me­ni vi­so­ko var­no­stno tve­ga­nje, za­to smo ta­koj ak­ti­vi­ra­li Re­gij­ski cen­ter za ob­ve­šča­nje. V naj­kraj­šem ča­su je ste­kla ak­ci­ja za pre­pre­či­tev ne­sre­če, ki jo je vo­di­la celj­ska po­klic­na ga­sil­ska eno­ta, oko­li 15. ure pa je bi­la ne­var­nost pre­kli­ca­na," je po­ja­sni­la Ču­je­še­va. Do­da­la je, da je pro­i­zvo­dnja nor­mal­no ste­kla po­zno po­pol­dne, ob tem pa tu­di še ni zna­la po­ja­sni­ti vzro­kov za ne­na­dno po­vi­ša­nje tla­ka, to bo po­ka­za­la na­dalj­nja pre­i­ska­va.

Vik­tor Mar­kelj in Mar­jan Pi­pen­ba­her GLASUJEM ZA KAN­DI­DA­TA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.