Po­ga­ja­nja s po­li­cij­ski­ma sin­di­ka­to­ma

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Vla­dna po­ga­jal­ska sku­pi­na je vče­raj na­da­lje­va­la po­ga­ja­nja s po­li­cij­ski­ma sin­di­ka­to­ma. Kot je po po­go­vo­rih za me­di­je po­ve­dal vod­ja vla­dnih po­ga­jal­cev Pe­ter Po­ga­čar, so po­li­ci­stom vče­raj po­drob­ne­je pred­sta­vi­li pre­dlog stav­kov­ne­ga spo­ra­zu­ma, po­sla­ne­ga pre­te­kli te­den, nji­hov od­go­vor pri­ča­ku­je­jo do za­čet­ka pri­ho­dnje­ga te­dna. Do­go­vo­ri­li so se, da v sin­di-

ka­tih pre­dlog pre­u­či­jo in jim pred­vi­do­ma do za­čet­ka na­sle­dnje­ga te­dna po­sre­du­je­jo mo­re­bi­ten na­spro­tni pre­dlog. Po­ga­ja­nja bo­do po be­se­dah Po­ga­čar­ja in­ten­ziv­no na­da­lje­va­li po pre­je­mu na­spro­tne­ga pre­dlo­ga sin­di­ka­tov. Po be­se­dah pred­se­dni­ka Po­li­cij­ske­ga sin­di­ka­ta Slo­ve­ni­je Ra­di­vo­ja Uro­še­vi­ča na­me­ra­va­jo od­go­vor na vla­dni pre­dlog pri­pra­vi­ti do do­go­vor­je­ne­ga ro­ka, o kon­kre­tnih zah­te­vah, ki jih je tre­ba še uskla­di­ti, pa ni že­lel od­go­vo­ri­ti. "Gre za ce­lo­to, in do­kler ni do­go­vor­je­na ce­lo­ta, ni do­go­vor­je­ne­ga nič," je de­jal.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.