Ko­per: ju­tri o Po­po­vi­če­vem ugo­vo­ru

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ko­pr­ska ob­čin­ska vo­lil­na ko­mi­si­ja (OVK) bo o ugo­vo­ru Bo­ri­sa Po­po­vi­ča na de­lo vo­lil­nih or­ga­nov od­lo­ča­la na se­ji v če­tr­tek po­pol­dne. Pri tem lah­ko

OVK ugo­vo­ru ugo­di del­no ali v ce­lo­ti, lah­ko pa ga za­vr­ne. V skraj­nem pri­me­ru ob­sta­ja tu­di mo­žnost, da se vo­li­tve po­no­vi­jo. Od­ve­tnik Bo­ri­sa Po­po­vi­ča Fran­ci Ma­toz je na ko­pr­sko ob­čin­sko vo­lil­no ko­mi­si­jo v po­ne­de­ljek zve­čer od­dal ugo­vor z zah­te­vo po po­nov­nem šte­tju vseh gla­sov­nic na vseh vo­li­ščih v Me­stni ob­či­ni Ko­per. Po ne­u­ra­dnih iz­i­dih je v dru­gem kro­gu ne­delj­ske­ga dru­ge­ga kro­ga žu­pan­skih vo­li­tev v Ko­pru za pi­člih se­dem gla­sov zma­gal Po­po­vi­čev tek­mec Aleš Br­žan.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.