Gre­go­rič za­pu­stil svet NIOSB

Vecer - - V ŽARIŠČU -

V. d. di­rek­tor­ja Na­ci­o­nal­ne­ga in­šti­tu­ta za otro­ške srč­ne bo­le­zni (NIOSB) Bra­ne Dob­ni­kar je vče­raj v iz­ja­vi po­tr­dil, da je pred­se­dnik sve­ta NIOSB Igor Gre­go­rič pred te­dnom dni ne­pre­klic­no od­sto­pil kot pred­se­dnik in tu­di kot član sve­ta. Dob­ni­kar je po-

ja­snil, da ima tu­di sam že pri­pra­vlje­no od­sto­pno iz­ja­vo. S svo­jo od­sto­pno iz­ja­vo na­me­ra­va Dob­ni­kar po­ča­ka­ti pred­vi­do­ma do pri­ho­dnje­ga tor­ka, ko se bo se­stal z mi­ni­strom za zdrav­je

Sa­mom Fa­ki­nom. Po­leg Gre­go­ri­ča je kot član sve­ta in­šti­tu­ta od­sto­pil tu­di

An­drej Ro­bi­da, je do­dal Dob­ni­kar. Ključ­ni ra­zlog za Gre­go­ri­čev od­stop Dob­ni­kar vi­di v blo­ka­di vseh mo­žno­sti, da bi ude­ja­nji­li pro­jekt in­šti­tu­ta. "Po mi­ni­stro­vih iz­ja­vah ne ve­mo več, kaj je na­ša funk­ci­ja," je opo­zo­ril Dob­ni­kar. Do­konč­no od­lo­či­tev v zve­zi z NIOSB naj bi Fa­kin spo­ro­čil oko­li 15. de­cem­bra

Šmar­je­ške To­pli­ce: oba kan­di­da­ta vlo­ži­la ugo­vor

V Šmar­je­ških To­pli­cah, kjer sta po ne­u­ra­dnih po­dat­kih ob­čin­ske vo­lil­ne ko­mi­si­je Mar­jan Hri­bar in doz­daj­šnja žu­pa­nja Ber­nard­ka Krnc, oba kan­di­da­ta s pod­pi­si vo­liv­cev, zbra­la pov­sem ena­ko šte­vi­lo gla­sov, so pri­ča­ko­va­no vlo­ži­li ugo­vo­re. Hri­bar v po­ne­de­ljek do pol­no­či kar dva, Krn­če­va pa ene­ga. Ko­mi­si­ja bo o ugo­vo­rih od­lo­či­la do če­trt­ka.

Pre­je­tje ome­nje­nih ugo­vo­rov je vče­raj po­tr­dil pred­se­dnik šmar­je­ške vo­lil­ne ko­mi­si­je Fre­di Bančov. Ko­mi­si­ja jih bo obrav­na­va­la do če­trt­ka, je še de­jal. Hri­bar in Krn­če­va sta si­cer zbra­la vsak po 1016 gla­sov, iz­id pa je bil te­sen že v pr­vem kro­gu žu­pan­skih vo­li­tev. (sta)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.