Sta­li­šče o pri­stran­sko­sti prav­no­moč­no

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Sklep so­dni­ce Na­ta­li­je Gol­din­skij Hu­sar, s ka­te­rim je pod­vo­mi­la o ne­pri­stran­sko­sti so­dni­ka Ja­ne­za Ži­rov­ni­ka v pri­me­ru Franc Kan­gler, je prav­no­mo­čen. Kan­gler se zo­per nje­ga se­ve­da ni pri­to­žil, pra­vi­ce do pri­tož­be ni iz­ko­ri­stil ni­ti za­sto­pnik ob­tož­be, to­ži­lec Dra­go Fa­rič. Ali bo zdaj, ko je iz ka­zen­ske­ga spi­sa le­te­lo sko­raj vse, uma­knil ob­to­žni­co zo­per Kan­gler­ja in so­ob­dol­že­na, pa se to­ži­lec še ni od­lo­čil.

Spo­mni­mo, da so kri­mi­na­li­sti pro­ti Kan­gler­ju od­pr­li ce­lo se­ri­jo po­stop­kov. To­žil­stvo jih je zdru­ži­lo v 21 pri­me­rov. Še­st­najst se jih je prav­no­moč­no kon­ča­lo Kan­gler­ju v prid, s tem, kar je od­lo­či­la Gol­din­skij Hu­sar­je­va, pa se je zdaj za­ma­ja­lo še vse osta­lo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.