Nuj­ni ka­dri ali to­la­žil­ne na­gra­de

Vla­da že­li ime­no­va­ti do­da­tne dr­žav­ne se­kre­tar­je v zdra­vstve­nem, šol­skem in go­spo­dar­skem mi­ni­str­stvu ter dveh vla­dnih služ­bah

Vecer - - FRONT PAGE - Aleš Ko­cjan

Ko­a­li­cij­ski po­slan­ci so ta te­den v par­la­men­tar­no pro­ce­du­ro vlo­ži­li pre­dlo­ga spre­memb za­ko­na o vla­di in za­ko­na o dr­žav­ni upra­vi, s ka­te­ri­ma po­ve­ču­je­jo šte­vi­lo dr­žav­nih se­kre­tar­jev na po­sa­me­znih mi­ni­str­stvih in v vla­dnih služ­bah. Po­ja­snil, za­kaj že­li ko­a­li­ci­ja po­ve­ča­ti šte­vi­lo po po­sa­me­znih mi­ni­str­stvih, ni. To pre­se­ne­ča tu­di po­slan­ca iz vla­dne opo­zi­cij­ske par­tne­ri­ce Le­vi­ce Ma­te­ja T. Va­tov­ca. "Ne­na­va­dno je, da ta­kšne za­kon­ske pre­dlo­ge vla­ga­jo po­slan­ci, ki ne ve­do, ka­kšne so ka­dro­vske po­tre­be vla­de. V Le­vi­ci bo­mo se­ve­da ta­kšne­mu za­ko­nu na­spro­to­va­li, ker me­ni­mo, da ni po­tre­be, da bi do­da­tne se­kre­tar­je v vla­di za­po­slo­va­li. Oči­tno je, da gre za re­še­va­nje ka­dro­vskih za­gat, ki jih ima ko­a­li­ci­ja. Mi­slim, da so tre­nu­tno na vr­sti dru­ge pri­o­ri­te­te, ki jih ima ko­a­li­ci­ja, da­ni­mo dvig mi­ni­mal­ne pla­če," po­ja­snju­je Va­to­vec in do­da­ja, da s stra­ni vla­de po­slan­ci ni­so do­bi­li no- be­nih po­ja­snil, po­leg te­ga se mu zdi, da bi bi­lo ve­li­ko bolj lo­gič­no, če bi pre­dlog da­la vla­da, ne ko­a­li­cij­ske po­slan­ske sku­pi­ne, ki bi tu­di ob­ra­zlo­ži­la svo­je ka­dro­vske po­tre­be. "Mi­slim, da je na­čin, ka­ko so se te­ga lo­ti­li, pov­sem ne­pri­me­ren!"

Spre­mem­ba za­ko­na v na­spro­tju z ob­sto­je­čo za­ko­no­da­jo

Za­kon o dr­žav­ni upra­vi do­lo­ča, da ima lah­ko po­sa­me­zno mi­ni­str­stvo naj­več dva dr­žav­na se­kre­tar­ja, iz­je­ma je mi­ni­str­stvo za fi­nan­ce, kjer so dr­žav­ni se­kre­tar­ji lah­ko štir­je. Ko­a­li­ci­ja pa bi vla­di po­ma­ga­la do ve­čje­ga šte­vi­la se­kre­tar­jev na kar treh mi­ni­str­stvih. Na mi­ni­str­stvu za zdrav­je bi ta­ko omo­go­či­li ime­no­va­nje še dveh dr­žav­nih se­kre­tar­jev, ta­ko da bi se nji­ho­vo sku­pno šte­vi­lo po­ve­ča­lo na šti­ri. Mi­ni­ster Sa­mo Fa­kin je v zve­zi s tem v Ma­ri­bo­ru de­jal, "da gle­de na to, da je to eno tež­jih mi­ni­str­stev, ima­ta kaj za po­če­ti. Gre za raz­de­li­tev po­dro­čij na bol­ni­šni­ce, ZD-je, jav­no zdrav­je ... Ze­lo bom ve­sel, če se bo kdo opo­gu­mil in spre­jel mo­je va­bi­lo."

Do­da­tne­ga dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja bi po pre­dlo­gu do­bi­lo še mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport, kjer bi tre­tji dr­žav­ni se­kre­tar v pr­vi vr­sti skr­bel za po­dro­čje špor­ta. Zna­no je, da je po ko­a­li­cij­skem klju­ču za to pred­vi­den Pe­ter Vil­fan iz De­su­sa. Tri dr­žav­ne se­kre­tar­je bi po no­vem ime­lo tu­di mi­ni­str­stvo za go­spo­dar­ski ra­zvoj in teh­no­lo­gi­jo. Kot po­ja­snju­je­jo pre­dla­ga­te­lji, bi skr­be­li za dve po­seb­ni po­dro­čji zno­traj mi­ni­str­stva: skla­dnej­ši re­gi­o­nal­ni ra­zvoj in ma­lo go­spo­dar­stvo.

Tu­di v dveh vla­dnih služ­bah bi ko­a­li­ci­ja vla­di pri­vo­šči­la še ene­ga se­kre­tar­ja. Za­kon o vla­di si­cer pa­vi, da vsa­ke­mu mi­ni­stru brez re­sor­ja pri­pa­da en se­kre­tar. V ura­du za Slo­ven­ce v za­mej­stvu in po sve­tu naj bi do­da­tni dr­žav­ni se­kre­tar skr­bel za is­ka­nje re­ši­tev, s ka­te­ri­mi bi vi­so­ko iz­o­bra­že­ne mla­de, ki so mi­gri­ra­li v tu­ji­no, pri­va­bi­li na­zaj v dr­ža­vo. Služ­ba za ra­zvoj in evrop­sko ko­he­zij­sko po­li­ti­ko pa naj bi do­da­tne­ga dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja po­tre­bo­va­la za po­spe­ši­tev čr­pa­nja evrop­skih sred­stev.

Sin­di­kat: Po­ve­ča­nje je ne­po­treb­no

Pred­se­dnik Sin­di­ka­ta dr­žav­nih or­ga­nov ( SDOS) Fran­či­šek Verk oce­nju­je, da je po­ve­ča­nje šte­vi­la dr­žav­nih se­kre­tar­jev ne­po­treb­no, saj ima­jo mi­ni­str­stva v se­sta­vi ustre­zne di­rek­to­ra­te, ki jih vo­di­jo ge­ne­ral­ni di­rek­tor­ji kot ura­dni­ki na po­lo­ža­ju, ki jih na pre­dlog po­sa­me­znih re­sor­nih mi­ni­strov ime­nu­je vla­da. "Do­da­tna me­sta dr­žav­nih se­kre­tar­jev, ki pred­sta­vlja­jo ne­ko to­la­žil­no na­gra­do v po­li­tič­nem smi­slu, ker je za njih eno­stav­no zmanj­ka­lo mi­ni­str­skih mest, ni­so pa ni­ti iz­ka­za­ne ne­ke ja­sne po­tre­be po de­lu le-teh, pred­sta­vlja­jo le ne­po­tre­ben stro­šek za dav­ko­pla­če­val­ce in so prej ovi­ra kot pa po­moč za iz­bolj­ša­nje de­la ozi­ro­ma funk­ci­o­ni­ra­nja po­sa­me­zne­ga mi­ni­str­stva," raz­mi­šlja Verk. Do­da­ja še, da lah­ko mi­ni­stri da­je­jo po­li­tič­ne usme­ri­tve ta­ko dr­žav­nim se­kre­tar­jem kot pred­stoj­ni­kom dr­žav­nih or­ga­nov, a ven­dar te usme­ri­tve ne sme­jo za­ob­i­ti ve­ljav­ne prav­ne ure­di­tve.

Mi­ni­str­stvo za zdrav­je bi do­bi­lo še dva dr­žav­na se­kre­tar­ja. Mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport bi ime­lo še dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja za šport. Mi­ni­str­stvo za go­spo­dar­ski ra­zvoj in teh­no­lo­gi­jo si že­li tre­tje­ga se­kre­tar­ja za skla­dnej­ši re­gi­o­nal­ni ra­zvoj in ma­lo go­spo­dar­stvo. V ura­du za Slo­ven­ce v za­mej­stvu in po sve­tu naj bi do­da­tni dr­žav­ni se­kre­tar skr­bel za vra­ča­nje iz­o­bra­žen­cev iz tu­ji­ne. Služ­ba za ra­zvoj in evrop­sko ko­he­zij­sko po­li­ti­ko pa že­li z no­vo mo­čjo po­spe­ši­ti čr­pa­nje evrop­skih sred­stev.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Šar­če­vi mi­ni­stri si že­li­jo več po­ma­ga­čev, nji­ho­ve že­lje pa sko­zi za­kon­ske pre­dlo­ge iz­ra­ža­jo ko­a­li­cij­ski po­slan­ci.

Fran­či­šek Verk: "Gre za to­la­žil­ne na­gra­de in ne­po­tre­ben stro­šek za dav­ko­pla­če­val­ce."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.