Mno­ži­žno zlo­ra­bil otro­ke

Otro­ci in mla­do­le­tni­ki, ki brez nad­zo­ra star­šev ali uči­te­ljev br­ska­jo po sple­tnih por­ta­lih in kle­pe­tal­ni­cah, lah­ko hi­tro po­sta­ne­jo plen spol­nih na­sil­ne­žev

Vecer - - FRONT PAGE - Da­mi­ja­na Ži­št

Osu­mlje­ni z ob­mo­čja Lju­blja­ne naj bi bil v de­se­tih le­tih pri­šel v stik z več kot sto otro­ki, ve­či­no­ma de­kli­ca­mi, jih si­lil v po­ši­lja­nje go­lih fo­to­gra­fij, z ne­ka­te­ri­mi pa naj bi se bil sre­čal tu­di oseb­no in jih spol­no zlo­ra­bil.

Lju­bljan­ski kri­mi­na­li­sti so po pri­bli­žno de­se­tih le­tih do­mnev­nih spol­nih zlo­rab prek in­ter­ne­ta pri­je­li slo­ven­ske­ga dr­ža­vlja­na, do­ma na ob­mo­čju Po­li­cij­ske upra­ve Lju­blja­na. Z več kot sto do sto pet­de­se­ti­mi žr­tva­mi, gre v glav­nem za slo­ven­ske otro­ke, ve­či­no­ma de­kli­ce, naj bi bil osu­mlje­ni pri­šel na in­ter­ne­tu v stik, jih si­lil, da so mu po­ši­lja­le go­le fo­to­gra­fi­je, z ne­ka­te­ri­mi pa naj bi se bil sre­čal tu­di oseb­no in jih spol­no zlo­ra­bil. Za mo­ške­ga, ka­te­re­ga iden­ti­te­to po­li­ci­ja skrb­no skri­va, saj je za­de­va še v kri­mi­na­li­stič­ni pre­i­ska­vi, je bil si­cer ne­dav­no od­re­jen pri­por. Mo­ški je po na­ših po­dat­kih v lju­bljan­skem pri­po­ru. Kot je na vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci na lju­bljan­ski po­li­cij­ski upra­vi po­ve­dal Ro­bert

Te­ka­vec iz sek­tor­ja kri­mi­na­li­stič­ne po­li­ci­je na ome­nje­ni po­li­cij­ski upra­vi, naj bi bi­li žr­tve mo­ške­ga, sta­re­ga več kot 40 let, tu­di nje­go­vi do­ma­či.

Le­tos že več kot 120 ka­zni­vih de­janj

Te­ka­vec je po­u­da­ril, da lju­bljan­ski kri­mi­na­li­sti za­dnja le­ta da­je­jo ve­li­ko po­zor­nost od­kri­va­nju in pre­go­nu sto­ril­cev ka­zni­vih de­janj zo­per spol­no ne­do­ta­klji­vost otrok in mla­do­le­tni­kov, stor­je­nih pre­ko in­ter­ne­ta. Pre­ko nje­ga so lah­ko mla­do­le­tne žr­tve, ki so na raz­lič­nih so­ci­al­nih omrež­jih in v kle­pe­tal­ni­cah brez ustre­zne­ga nad­zo­ra star­šev in uči­te­ljev, hi­tro plen osu­mljen­cev, ki z gro­žnja­mi in iz­si­lje­va­njem ustra­hu­je­jo žr­tve, da se go­le fo­to­gra­fi­ra­jo, ali pa jih zva­bi­jo na zmen­ke in jih spol­no zlo­ra­bi­jo.

"Na na­ši upra­vi smo v za­dnjih dveh le­tih obrav­na­va­li 80 ka­zni­vih de­janj zo­per spol­no ne­do­ta­klji­vost otrok in mla­do­stni­kov, stor­je­nih pre­ko in­ter­ne­ta, opra­vi­li smo 40 hi­šnih pre­i­skav, v njih smo za­se­gli prek 370 ele­k­tron­skih na­prav, kot so ra­ču­nal­ni­ki in mo­bil­ni te­le­fo­ni, prek 1500 zgo­ščenk s fo­to­gra­fi­ja­mi otrok, pri­roč­nik z na­vo­di­lom osu­mljen­ce, ka­ko se pri­bli­ža­ti otro­ku z na­me­nom spol­ne zlo­ra­be in ka­ko to na­re­di­ti, da jih ne od­kri­je po­li­ci­ja. Po­da­li smo 45 ka­zen­skih ovadb zo­per osu­mljen­ce, 43 za­dev smo od­sto­pi­li tu­jim var­no­stnim or­ga­nom, saj gre za glo­bal­ni pro­blem," je po­ve­dal Te­ka­vec.

Vin­ko Stojn­šek iz Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ne po­li­ci­je Ge­ne­ral­ne po­li­cij­ske upra­ve pa je po­ve­dal, da je slo­ven­ska po­li­ci­ja la­ni obrav­na­va­la 187 ka­zni­vih de­janj pri­ka­zo­va­nja, iz­de­la­ve, po­se­sti in po­sre­do­va­nja por­no­graf­ske­ga gra­di­va in 110 žr­tev, ki so bi­le mla­do­le­tne.

Re­ci ne na­si­lju prek in­ter­ne­ta

Slo­ven­ska po­li­ci­ja star­šem sku­paj z otro­ki tu­di to­plo pri­po­ro­ča ogled vi­dea v slo­ven­skem je­zi­ku, ki je na­stal v okvi­ru Euro­po­lo­ve pre­ven­tiv­ne kam­pa­nje Say No! (Re­ci ne!). V vi­deu sta pred­sta­vlje­ni zgod­bi, ki pri­ka­zu­je­ta naj­po­go­stej­ša na­či­na spol­ne zlo­ra­be in spol­ne­ga iz­ko­ri­šča­nja otrok na in­ter­ne­tu. Vi­deo je mo­go­če vi­de­ti na por­ta­lu Yo­u­tu­be. Le­tos so po­li­ci­sti obrav­na­va­li že več kot 120 ome­nje­nih ka­zni­vih de­janj. Za­va­ro­va­li in pre­gle­da­li so več kot pol­dru­gi mi­li­jon sli­kov­nih da­to­tek in več kot 120.000 vi­de­o­po­snet­kov. Opo­zo­ril je, da gre pri to­vr­stnih ka­zni­vih de­ja­njih za ze­lo ob­se­žne in kom­ple­ksne po­li­cij­ske pre­i­ska­ve, v ka­te­rih po­li­ci­ja so­de­lu­je z raz­lič­ni­mi stro­kov­nja­ki in tu­ji­mi po­li­ci­ja­mi ter In­ter­po­lom in Euro­po­lom.

"Otro­ci, ki so na fo­to­gra­fi­jah ali vi­de­o­po­snet­kih, ki se de­li­jo na sple­tu, so prav ta­ko žr­tve spol­ne zlo- ra­be. Spol­no zlo­ra­bo je nek­do po­snel, ob­ja­vil in omo­go­čil do­stop ve­čje­mu šte­vi­lu oseb. Z vsa­ko no­vo ob­ja­vo ali de­li­tvi­jo fo­to­gra­fi­je ozi­ro­ma vi­de­o­po­snet­ka je otrok ve­dno zno­va zlo­ra­bljen. Za­to se mo­ra­mo star­ši za­ve­da­ti, da je lah­ko tu­di naš otrok po­ten­ci­al­na žr­tev spol­ne zlo­ra­be pre­ko sple­ta. Z otro­ki se mo­ra­mo ukvar­ja­ti, se po­go­var­ja­ti in si za­u­pa­ti. Če svo­je­ga otro­ka ne po­zna­mo, po­tem ne mo­re­mo opa­zi­ti spre­memb v nje­go­vem ve­de­nju. Zlo­ra­be pre­ko sple­ta so žal re­al­nost na­še­ga vsak­da­nji- ka. Otro­ci prič­ne­jo upo­ra­blja­ti ele­k­tron­ske na­pra­ve pre­hi­tro, za kar smo od­go­vor­ni star­ši. Pre­ma­lo­krat jih opo­zo­ri­mo na ne­var­no­sti in od­go­vor­no­sti, ki so po­ve­za­ne s past­mi in­ter­ne­ta. Po­leg te­ga mo­ra­mo bi­ti star­ši vzor otro­kom in nji­ho­vih slik ne ob­ja­vlja­mo na raz­lič­nih dru­žab­nih omrež­jih," je do­dal Stojn­šek.

Ne bo­di­mo sa­mo ne­me pri­če

Do­dal je še, da no­be­na obli­ka na­si­lja ni spre­je­mlji­va, za­to ne bo­di­mo ne­me pri­če do­god­kom, am­pak po­ma­gaj­mo žr­tvi. Slo­ven­ska po­li­ci­ja pa spo­ro­ča vsem na­sil­ne­žem, še po­seb­no spol­nim, da s tem, ko ško­du­je­jo otro­ku, na ka­kr­šen­ko­li na­čin, otro­ci po­sle­di­ce te­ga de­ja­nja ču­ti­jo vse ži­vlje­nje. "Otro­ci za­u­pa­jo od­ra­slim, so ne­moč­ni, ran­lji­vi in ču­stve­ni. Kar se jim zgo­di, no­si­jo s se­boj, ne ve­do, ali bi ko­mu po­ve­da­li, kaj se jim je zgo­di­lo. To so gro­zlji­ve iz­ku­šnje in otro­ci no­si­jo po­sle­di­ce teh de­janj vse ži­vlje­nje. Gre za spre­vr­že­na, vse­ga ob­so­ja­nja vre­dna de­ja­nja. Ve­di­te, da bo­mo na­re­di­li vse, da vas od­kri­je­mo, iden­ti­fi­ci­ra­mo in ustre­zno ukre­pa­mo. Pri tem bo­mo upo­ra­bi­li vsa za­ko­ni­ta po­o­bla­sti­la, so­de­lo­va­li bo­mo s tu­ji­mi var­no­stni­mi or­ga­ni ter agen­ci­ja­ma In­ter­pol in Euro­pol. Ta­ko kot je in­ter­net brez­me­jen, ta­ko tu­di po­li­cij­sko so­de­lo­va­nje v to­vr­stnih pri­me­rih ne po­zna me­ja," je še do­dal Stojn­šek.

Mla­do­le­tni­ki, ki so na raz­lič­nih so­ci­al­nih omrež­jih brez ustre­zne­ga nad­zo­ra, lah­ko hi­tro po­sta­ne­jo žr­tve

Fo­to: Shut­ter­stock

Po­li­ci­ja opo­zar­ja star­še, naj se po­go­var­ja­jo z otro­ki in mla­do­le­tni­ki o mo­žno­sti spol­nih in dru­gih zlo­rab prek in­ter­ne­ta.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.