Ban­ke zdaj bo­lje ob­vla­du­je­jo tve­ga­nja

Bo­štjan Va­sle je na pred­sta­vi­tvi kan­di­da­tu­re de­jal, da so ban­ke v pre­cej bolj­ši ko­ži kot pred kri­zo, ver­ja­me v tr­den evro in za­tr­ju­je, da bi pod nje­go­vim vod­stvom raz­la­ščen­cem po­ma­ga­li do za­kon­ske ure­di­tve var­stva

Vecer - - V ŽARIŠČU - Jel­ka Zu­pa­nič

Tu­di Bo­štjan Va­sle, v dru­gem kro­gu pre­dla­ga­ni kan­di­dat pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke Bo­ru­ta Pa­hor­ja za pe­te­ga gu­ver­ner­ja Ban­ke Slo­ve­ni­je, je v pred­se­dni­ški pa­la­či raz­kril kar­te na zdaj že do­bro ute­če­nih pred­sta­vi­tvah kan­di­da­tov. Če bi bil iz­vo­ljen, ve, kaj ga ča­ka. "Za­ve­dam se, da so pred na­mi go­spo­dar­ske raz­me­re, ki so dru­gač­ne od teh, ki smo jim bi­li pri­ča v za­dnjih šti­rih ali pe­tih le­tih," je za­tr­dil. Vse več je na­mreč zna­kov, da smo "vrh go­spo­dar­ske ra­sti že pre­se­gli in je pred na­mi umir­ja­nje go­spo­dar­skih raz­mer". Ča­ka­jo nas to­rej dru­gač­ne go­spo­dar­ske raz­me­re, kot smo jih bi­li va­je­ni v pre­te­klo­sti, na kar se bo­do mo­ra­le obla­sti od­zva­ti z eko­nom­ski­mi po­li­ti­ka­mi. Se­ve­da tu­di de­nar­na, je re­kel Va­sle. In ban­kir­jem spo­ro­čil, da se za­ve­da tu­di, ka­ko dru­gač­ne so da­nes raz­me­re v ban­čnem sis­te­mu kot pred le­ti.

Vse­bin­sko spre­mlja­nje bank

V svo­ji vi­zi­ji de­lo­va­nja je Va­sle ta­ko že upo­šte­val, da bi nje­gov pri­hod v Ban­ko Slo­ve­ni­je za­zna­mo­va­li dve spre­mem­bi. Ti­sta v med­na­ro­dnem eko­nom­skem oko­lju, kar bo ču­ti­lo ce­lo­tno evrop­sko ob­mo­čje, in tu­di struk­tur­ne spre­mem­be pri ko­or­di­na­ci­ji nad­zo­ra po­li­tik, ki jih vo­di Evrop­ska cen­tral­na ban­ka (ECB), slo­ven­ska cen­tral­na ban­ka pa jih iz­va­ja. Ban­ke so si­cer v bolj­ši ko­ži kot med kri­zo, je za­tr­dil. "Nji­ho­va ka­pi­tal­ska ustre­znost je pri­mer­nej­ša, de­lež ne­do­no­snih po­so­jil pre­cej manj­ši kot pred kri­zo, uve­dle so no­ve po­slov­ne mo­de­le ozi­ro­ma jih pri­la­go­di­le raz­me­ram. Mi­slim pa tu­di, da ban­ke da­nes bo­lje ob­vla­du­je­jo tve­ga­nja," je oce­nil Va­sle. Ker pa bo ohla­ja­nje go­spo­dar­ske ra­sti pri­ne­slo dru­gač­no ob­na­ša­nje pod­je­tij in pre­bi­val­stva ter tr­gov, zla­sti ne­pre­mič­nin­ske­ga, bo mo­ra­la po Va­sle­tu Ban­ka Slo­ve­ni­je skrb­no spre­mlja­ti po­slo­va­nje bank, ne le teh­nič­no, am­pak vse­bin­sko.

Na pre­iz­ku­su bo­do tu­di in­sti­tu­ci­o­nal­ne spre­mem­be na evr­skih fi­nanč­nih tr­gih. Kan­di­dat za gu­ver­ner­ja bi ban­čni trg po­ve­zal še z za­va­ro­val­ni­škim in s tr­gom vre­dno­stnih pa­pir­jev. Čas je tu­di, da za­ži­vi ban­čna uni­ja v vseh raz­se­žno­stih, saj bi ta­ka sta­bil­nost Slo­ve­ni­ji ko­ri­sti­la in jo bra­ni­la pred šo­ki. Od je­ma­nja slo­ve­sa od pa­ke­ta kvan­ti­ta­tiv­ne­ga spro­šča­nja naj bi bil od­vi­sen ta­ko ra­zvoj kot pri­ča­ko­va­nja v evro­o­b­mo­čju, Va­sle ver­ja­me v tr­den evro in se stri­nja z ECB, da bo­do do po­le­tja pri­ho­dnje le­to osnov­ne obre­stne me­re osta­le ne­spre­me­nje­ne.

Na do­ma­či sce­ni na­če­lo­ma poz­dra­vlja nad­zor ra­čun­ske­ga so­di­šča tu­di v Ban­ki Slo­ve­ni­je. Z is­ka­njem od­go­vo­rov o sa­na­ci­ji bank in iz­bri­su la­stni­kov po­dre­jen­cev bi po­ča­kal na od­go­vo­re prav­ni­kov, Ban­ka Slo­ve­ni­je, ki bi jo vo­dil on, pa bi po­ma­ga­la pri pri­pra­vi za­ko­na, ki bi jim pri­ne­sel prav­no var­stvo. Va­sle si že­li, da bi se to vpra­ša­nje čim prej ure­di­lo.

Ima stro­kov­ne in vod­stve­ne iz­ku­šnje

Za gu­ver­ner­ja se je pri­ja­vil, ker me­ni, da ima ustre­zne kva­li­fi­ka­ci­je za to. Nje­go­va ka­ri­er­na pot se je na­mreč vi­la od mi­ni­str­stva za fi­nan­ce do ura­da za ma­kro­e­ko­nom­ske ana­li­ze in ra­zvoj (Umar), ki ga je ta­ko re­koč do vče­raj vo­dil pol­nih enajst let, za­dnji dve pol­le­tji kot vr­ši­lec dol­žno­sti di­rek­tor­ja. Vmes se je v ča­su Jan­še­ve vla­de usta­vil v služ­bi vla­de za ra­zvoj, ki je ta­krat pri­pra­vlja­la re­for­me.

"Ves čas sem se sre­če­val z eko­nom­ski­mi vpra­ša­nji," je za­tr­dil Va­sle. Pre­iz­ku­sil se je v ana­li­zah, pre­gle­dih, na­po­ve­dih, si­mu­la­ci­jah ukre­pov de­ni­mo s po­dro­čja fi­skal­ne po­li­ti­ke, do­hod­kov­ne po­li­ti­ke, struk­tur­nih re­form in tu­di de­nar­ne po­li­ti­ke. V teh dol­gih le­tih ana­li­zi­ranj je so­de­lo­val pri pri­pra­vi Slo­ve­ni­je za vstop v EU, pri pro­gra­mu, ki je omo­go­čil iz­pol­nje­va­nje ma­a­stri­cht­skih kri­te­ri­jev, zla­sti zni­ža­nje in­fla­ci­je, pri pri­pra­vi ukre­pov struk­tur­ne re­for­me za sta­bi­li­za­ci­jo jav­nih fi­nanc in pri pri­pra­vah na pre­vzem evra. Do­do­bra se je spo­znal, je za­tr­dil Va­sle, z in­sti­tu­ci­o­nal­nim okvi­rom de­lo­va­nja eko­nom­skih po­li­tik v Slo­ve­ni­ji, so­de­lo­val z vse­mi ključ­ni­mi no­sil­ci šte­vil­nih vlad, v šte­vil­nih de­lov­nih te­le­sih, z dr­žav­nim zbo­rom. Tu­di med­na­ro­dne iz­ku­šnje je na­bi­ral vsa ta le­ta, ta­ko pri so­de­lo­va­nju z evrop­ski­mi usta­no­va­mi, od Evrop­ske ko­mi­si­je nav­zdol, kot z OECD in re­dno tu­di z Med­na­ro­dnim de­nar­nim skla­dom (MDS) na nje­go­vih mi­si­jah v Slo­ve­ni­ji, v ka­te­rih je zme­raj so­de­lo­va­la tu­di Ban­ka Slo­ve­ni­je.

Ohla­ja­nje go­spo­dar­ske ra­sti bo spre­me­ni­lo ob­na­ša­nje pod­je­tij in lju­di, za­to bo nuj­no skrb­no spre­mlja­nje bank

Fo­to: BOBO

Ban­ka Slo­ve­ni­je mo­ra svo­ja sta­li­šča tu­di jav­no pred­sta­vlja­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.