Ber­ton­celj bo po­ča­kal stro­kov­ni svet

Fi­nanč­ni mi­ni­ster ne bo gle­dal na uro, ko bo ča­kal po­e­no­ten od­go­vor stro­ke, de­ni­mo o naj­pri­mer­nej­ši sto­pnji bo­do­če­ga dav­ka na ne­pre­mič­ni­ne. Več kot mi­li­jon la­stni­kov ne­pre­mič­nin bo na­to do­bi­lo be­se­do v dvo­me­seč­ni jav­ni raz­pra­vi

Vecer - - GOSPODARSTVO -

(raz­re­ši­li naj bi jo bi­li prav za­vo­ljo oči­ta­ne­ga ji so­li­ra­nja pri pred­sta­vlja­nju pre­dlo­ga ne­pre­mič­nin­ske­ga dav­ka) še ni. Zdaj si že­li­jo da­ti naj­prej mo­žnost stro­ki. Opre­de­li­la naj bi se do pre­dlo­ga, saj je vla­da že pred ča­som ime­no­va­la stro­kov­ni svet, v ka­te­rem se­di­jo stro­kov­nja­ki za vre­dno­te­nje ne­pre­mič­nin, pred­stav­ni­ki raz­lič­nih mi­ni­str­stev in ob­čin­skih zdru­ženj.

In kaj Ber­ton­celj od stro­kov­nja­kov pri­ča­ku­je? Ze­lo od­loč­no je de­jal: "Po­bra­ni dav­ki iz ne­pre­mič­nin bo­do pri­hod­ki ob­čin. Pri tem vztra­ja­mo. Vse dru­ge stro­kov­ne pod­la­ge, med nji­mi so ključ­ne davč­na osno­va, sto­pnje dav­ka in iz­je­me ozi­ro­ma opro-

Fo­to: Ro­bert BALEN

V za­dnjih treh le­tih pri­spe­va­jo po­sa­me­zni­ki 30 od­stot­kov vso­te na­do­me­sti­la, 70 pa jih pa­de na prav­ne ose­be.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.