Nu­di­jo no­ve brez­plač­ne sto­ri­tve

V ča­su iz­va­ja­nja evrop­ske­ga pro­jek­ta Cros­sCa­re bo­do lah­ko upo­rab­ni­kom po­mo­či na do­mu nu­di­li tu­di sto­ri­tve fi­zi­o­te­ra­pi­je, de­lov­ne te­ra­pi­je, zdra­vstve­ne ne­ge in di­e­te­ti­ke

Vecer - - MARIBOR - Cros­sCa­re za ve­čjo ka­ko­vost ži­vlje­nja Utri­nek: Za­po­sli­li šti­ri do­da­tne de­lav­ce

Zdaj pa se obe­ta (vsaj za­ča­sno) nad­gra­dnja ob­sto­je­če­ga sis­te­ma po­mo­či na do­mu, saj bo lah­ko od po­ne­delj­ka da­lje Cen­ter za po­moč na do­mu Ma­ri­bor ne­ka­te­rim upo­rab­ni­kom za­go­ta­vljal še do­da­tne brez­plač­ne sto­ri­tve fi­zi­o­te­ra­pi­je, de­lov­ne te­ra­pi­je, zdra­vstve­ne ne­ge in di­e­te­ti­ke. Pri­če­li so na­mreč iz­va­ja­ti pro­jekt in­te­gri­ra­ne­ga pri­sto­pa oskr­be sta­rej­ših lju­di na do­mu (Cros­sCa­re), ki ga fi­nan­ci­ra evrop­ski sklad za re­gi­o­nal­ni ra­zvoj v pro­gra­mu so­de­lo­va­nja In­ter­reg Slo­ve­ni­ja-Hr­va­ška. No­si­lec pro­jek­ta je Za­vod za oskr­bo na do­mu Lju­blja­na, Cen­ter za po­moč na do­mu Ma­ri­bor pa je eden od več par­tner­jev iz obeh dr­žav. Pro­jekt, ki je vre­den do­ber mi­li­jon evrov, bo tra­jal do 31. av­gu­sta 2020.

An­drej PETELINŠEK

"Cilj pro­jek­ta je raz­vi­ti in vzpo­sta­vi­ti no­vo, čez­mej­no struk­tu­ro za za­go­ta­vlja­nje in­te­gri­ra­ne oskr­be na do­mu, ki zdru­žu­je sto­ri­tve ta­ko so­ci­al­ne­ga kot tu­di zdra­vstve­ne­ga var­stva, kar pred­sta­vlja no­vost na rav­ni obeh dr­žav, in bo po na­šem mne­nju ze­lo do­bro­do­šla nad­gra­dnja sto­ri­tvam jav­ne služ­be po­mo­či na do­mu. V ča­su tra­ja­nja pro­jek­ta bo­mo upo­rab­ni­kom za­go­ta­vlja­li brez­plač­ne sto­ri­tve fi­zi­o­te­ra­pi­je, de­lov­ne te­ra­pi­je, zdra­vstve­ne ne­ge in di­e­te­ti­ke," raz­la­ga Jo­na­ta Po­toč­nik. Do­da­ja, da bo ta­koj­šna ce­lo­vi­tej­ša obrav­na­va upo­rab­ni­kov, ki po­tre­bu­je­jo eno od na­ve­de­nih sto­ri­tev, do­pri­ne­sla k dvi­gu ka­ko­vo­sti nji­ho­ve­ga ži­vlje­nja v do­ma­čem oko­lju in ve­čji vi­tal­no­sti. V okvi­ru pro­jek­ta so za­po­sli­li šti­ri de­lav­ce: ko­or­di­na­to­ri­co pro­jek­ta, me­di­cin­sko se­stro, ki bo po­kri­va­la po­dro­čje zdra­vstve­ne ne­ge in di­e­te­ti­ke, fi­zi­o­te­ra­pev­ta in de­lov­no te­ra­pev­tko. "Po za­če­tnih te­ža­vah s pri­do­bi­va­njem ustre­zne­ga ka­dra ( gle­de na stro­kov­no uspo­so­blje­nost, de­lov­ne iz­ku­šnje, po­zna­va­nja po­dro­čja de­la s sta­rej­šo po­pu­la­ci­jo ...) smo v Cen­tru za po­moč na do­mu v po­ne­de­ljek pri­če­li iz­va­ja­ti sto­ri­tve na do­mo­vih upo­rab­ni­kov v pol­nem ob­se­gu," pra­vi Jo­na­ta Po­toč­nik.

Pred­vi­de­no je, da bo­do vklju­či­li vsaj 325 sta­rej­ših v brez­plač­ne sto­ri­tve zdra­vstve­ne ne­ge, 150 oseb v sto­ri­tve di­e­te­ti­ke, fi­zi­o­te­ra­pev­tsko po­moč bo­do pred­vi­do­ma nu­di­li vsaj 110 ose­bam, v de­lov­no te­ra­pi­jo pa jih na­me­ra­va­jo vklju­či­ti vsaj 64. "Po­sa­me­znik bo upra­vi­čen do pov­preč­no osmih obrav­nav. Pre­dnost pri vklju­či­tvi ima­jo na­ši upo­rab­ni­ki, ki iz­ka­zu­je­jo de­jan­ske po­tre­be po teh sto­ri­tvah. Za in­for­ma­ci­je o pro­jek­tu in vklju­či­tvi se za­in­te­re­si­ra­ni lah­ko obr­ne­jo na ko­or­di­na­to­ri­co pro­jek­ta Ni­no De­čman, do­se­glji­va je na te­le­fo­nu 02 235 05 21," še pra­vi Jo­na­ta Po­toč­nik.

Fo­to: Igor NAPAST

Do­da­tne, za upo­rab­ni­ka brez­plač­ne sto­ri­tve, Cen­tra za po­moč na do­mu Ma­ri­bor po­me­ni­jo obo­ga­ti­tev sto­ri­tev jav­ne služ­be po­mo­či na do­mu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.