Bol­fenk že od­prt, kma­lu še Vi­dec

Za no­vo le­to bo­do ho­te­li pol­no za­se­de­ni, so pre­pri­ča­ni nji­ho­vi na­je­mni­ki

Vecer - - MARIBOR - MB-zi­bel­ka

Eki­pa Po­hor­je re­sor­ta na­da­lju­je ure­sni­če­va­nje svo­jih na­čr­tov za oži­vi­tev ho­te­lov ter na­sploh tu­riz­ma na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju in pod njim. Ta ko­nec te­dna ta­ko od­pi­ra­jo ne­ko­li­ko osve­žen ho­tel Bol­fenk na vr­hu Po­hor­ja. Za to pri­lo­žnost so pri­pra­vi­li po­se­ben otvo­ri­tve­ni pa­ket. Ju­tri in v ne­de­ljo va­bi­jo go­ste na ko­pa­nje in ko­si­lo, za kar bo­do ti vključ­no s pre­vo­zom za gon­do­lo pla­ča­li 18 evrov, otro­ci pa de­set. Da bo tre­ba ho­te­le naj­prej ure­di­ti, pre­bar­va­ti, oči­sti­ti, po­skr­be­ti tu­di oko­li­co, so se za­ve­da­li že ob nji­ho­vem pre­vze­mu, za­to jih se­daj vlo­žek v Bol­fenk ni pre­se­ne­til, pra­vi Sa­nja Si­mo­nič, vod­ja vseh treh ho­te­lov Are­na, Bol­fenk in Vi­dec, ki so jih po­ve­za­li v bla­gov­no znam­ko Po­hor­je re­sort. Zna­no je, da po­tem ko v Ter­mah Ma­ri­bor ni­so več že­le­li teh ho­te­lov, jih od sep­tem­bra le­tos od Druž­be za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank (DUTB) na­je­ma pod­je­tje Playgre­en.

Oko­li 60 ti­soč evrov jih je se­daj sta­lo, da so ho­tel, ki po­leg sob po­nu­ja tu­di apart­ma­je, ve­lik vel­nes cen­ter in kon­gre­sne dvo­ra­ne, po­nov­no spra­vi­li v po­gon. Sku­paj s ho­te­lom Vi­dec ima­jo na vo­ljo kar 420 le­žišč. Sle­dnje­ga bo­do od­pr­li ne­ko­li­ko ka­sne­je, to je oko­li 20. de­cem­bra, ko do­bi­jo pr­ve go­ste, od­go­var­ja Si­mo- ni­če­va. Z za­se­de­no­stjo so za zdaj za­do­volj­ni, je oko­li 60-od­sto­tna. Tu­di Bol­fenk se že, ob ho­te­lih Are­na in Are­na An­nex, ki sta že ves čas od­pr­ta, do­bro pol­ni.

Če jim bo na­klo­nje­no še vre­me s sne­gom in ugo­dni­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi, se ne bo­ji­jo, da ka­pa­ci­te­te ne bi bi­le kon­kre­tno za­pol­nje­ne, pra­vi­jo. Več go­stov pri­ča­ku­je­jo v bli­ža­jo­čem se pra­znič­nem ča­su. "Ho­te­li bo­do v ča­su no­ve­ga le­ta pol­no za­se­de­ni. Za ho­tel­ske go­ste pri­pra­vlja­mo tu­di sil­ve­stro­va­nja," raz­la­ga vod­ja ho­te­lov. Naj­več obi­sko­val­cev pri­ha­ja iz so­se­dnjih dr­žav - Ma­džar­ske, Av­stri­je, Hr­va­ške. Tu­di do­ma­či, obi­sko­val­ci iz Slo­ve­ni­je, so med nji­mi, zla­sti pa na otvo­ri­tve­ni vi­kend va­bi­jo Ma­ri­bor­ča­ne, da pri­de­jo pre­iz­ku­sit nji­ho­vo po­nud­bo.

Ve­li­ko ener­gi­je vla­ga­jo tu­di v po­ve­zo­va­nje z dru­gi­mi po­nu­dni­ki, zla­sti s pod­je­tjem Mar­prom, ki upra­vlja smu­či­šča in Po­hor­sko vzpe­nja­čo. "Ker ima­mo v zim­skem ča­su go­ste, ki pri­ha­ja­jo na smu­ča­nje, se­ve­da ku­pu­je­jo smu­čar­ske vo­zov­ni­ce in ta­ko je na­še sku­pno so­de­lo­va­nje odlič­no," še iz­po­sta­vlja Si­mo­ni­če­va in že na­po­ve­du­je, da si lah­ko za­in­te­re­si­ra­ni tu­di v pri­ho­dnje obe­ta­jo ugo­dne pa­ke­te za obisk Bol­fen­ka, ko bo­do zno­va po­ve­za­li gon­dol­sko vo­zov­ni­co, ko­si­lo in od­dih v ko­pa­li­škem de­lu.

Mi­ran Ferk, la­stnik pod­je­tja Playgre­en, je že ob na­je­mu ho­te­lov od DUTB na­po­ve­dal, da ima dol­go­roč­ne na­čr­te s ho­te­li, da jih na­me­ra­va do kon­ca le­ta ce­lo od­ku­pi­ti. Ka­ko zdaj ka­že s tem? "Po­stop­ki za na­kup so v te­ku," še od­go­var­ja­jo. Ho­tel Bol­fenk se po­na­ša s šti­ri­mi zve­zi­ca­mi.

Fo­to: Igor NAPAST

Fo­to: Igor NAPAST

Ve­lik ba­zen­ski del spet va­bi go­ste.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.