Ro­žen v za­ve­zni­štvo ta­ko s SDS kot SD

Žu­pan To­maž Ro­žen z ve­li­ko spre­tno­sti pri obli­ko­va­nju ko­a­li­ci­je, ob pod­žu­pa­nu Alja­žu Ver­hov­ni­ku z Li­ste Ro­žen no­vi pod­žu­pan Igor Oder iz SDS, iz SD do­go­vor tu­di gle­de pred­se­dni­ka Kvi­a­za

Vecer - - KOROŠKA - Ro­žen: Gle­de na ob­seg do­ga­ja­nja dva pod­žu­pa­na Ob­čin­ski svet oce­nil za do­bre­ga

Li­sta Ro­žen in obe stran­ki so si­cer do­bi­le tu­di naj­več sve­tni­ških mest v ob­čin­skem sve­tu: Li­sta Ro­žen osem, SDS se­dem, tri pa SD. Žu­pan si je na ta na­čin, če­tu­di ne­for­mal­no, obli­ko­val do­ma­la ve­li­ko ko­a­li­ci­jo, ki ima ve­či­no v 22- član­skem ob­čin­skem sve­tu. Vanj se je pre­bi­lo sku­paj se­dem list ozi­ro­ma strank. "Gle­de na ob­seg do­ga­ja­nja sta po mo­ji oce­ni v ob­či­ni po­treb­na dva pod­žu­pa­na. Pred le­ti smo že ime­li tri, pa tu­di dva in ene­ga. A gle­de na iz­ku­šnjo prej­šnje­ga man­da­ta se mi zdi naj­bolj­še, da sta dva," svo­jo od­lo­či­tev ar­gu­men­ti­ra Ro­žen.

Na na­še vpra­ša­nje, ka­ko to, da je dru­gi pod­žu­pan iz vrst SDS, saj smo v prej­šnjem man­da­tu do­bi­li vtis, da so bi­li v opo­zi­ci­ji, Ro­žen ko­men­ti­ra: "Oseb­no te­ga ob­čut­ka ni­sem imel. SDS je pod­prl le­to­šnji pro­ra­čun, sve­tnik Igor Oder ga je po­hva­lil v lu­či, da je ra­zvoj­no na­rav­nan. Tu­di usta-

So več­na ri­val­stva, de­lo­ma re­sna, de­lo­ma ša­lji­va, ki se ohra­nja­jo med slo­ven­ski­mi, tu­di ko­ro­ški­mi kra­ji. Eno ta­kih, že pre­go­vor­nih pa vse­ka­kor tu­di de­jan­skih, je med Rav­na­mi in Slo­venj Grad­cem. Tek­me­ca za pri­mat v ko­ro­ški re­gi­ji za ve­dno, pri če­mer se ob vpra­ša­njih re­gij­ske­ga se­de­ža ve­dno od­pi­ra­jo tu­di raz­pra­ve o Ko­ro­šcih in Šta­jer­cih in o pra­vih sr­cih, ki bi­je­jo za Ko­ro­ško, in od kod se sploh na­pa­ja to bi­tje sr­ca. A še eno ne­spor­no ri­val­stvo, ki je ne­u­kro­tlji­vo in bo brž­ko­ne o( b) sta­lo za ve­kov ve­ke ( pa amen), je med Čr­no in Me­ži­co. Čr'ja­ni bo­do ve­dno ime­li ne­kaj pro­ti Me­ži­čar­jem in Me­ži­čar­ji ve­dno pro­ti Čr'ja­nom. A to ni so­vra­žen od­nos, prej je tek­mo­va­len, po­go­jen tu­di z iden­ti­te­to in le­go no­vi­tev jav­ne­ga ko­mu­nal­ne­ga pod­je­tja Rav­ne so pod­pr­li. Mo­re­bi­ti smo se ma­lo raz­šli le za­dnje pol le­ta pred vo­li­tva­mi, ko so is­ka­li ne­ke al­ter- kra­jev ter gi­ba­njem pre­bi­val­stva. Čr­na je pač na kon­cu sve­ta in tu ni kaj do­da­ti, Me­ži­ca pa je tran­zi­tno me­ste­ce, ki vo­di do te va­si.

Čr­nja­ni bi re­kli, da se i ma­jo Me­ži­ča­ni "za ne­kaj več" in da so se ko­nec kon­cev tu­di v Me­ži­co od­se­lje­va­li Čr­nja­ni, ki so že­le­li ( bi­ti) ne­kaj več. Me­ži­ča­ni pa so jih spre­je­li v to osr­čje sve­ta, ki ga je ne­koč raz­pi­ral pre­dor na Po­le­ni, ki so ga ka­sne­je po­ru­ši­li. To je bi­lo za Čr­nja­ne okno v svet, so dra­ži­li Me­ži­ča­ni, med­tem ko bi Me­ži­ča­ni ob vo­žnji sko­zi pre­dor pro­ti Čr­ni po pre­pri­ča­nju Čr­nja­nov še­le uzr­li luč na kon­cu tu­ne­la. Ta­ko se te "bo­le­či­ne" med kra­je­ma in pre­bi­val­ci ni­ko­li prav ne ubla­ži­jo, pri­de pa do točk, ko se od­pr­te ra­ne zno­va na­so­li­jo. In ta­ka je go­to­vo za­pr­tje po- na­ti­ve ozi­ro­ma dru­ge re­ši­tve in jim na­ši pre­dlo­gi ni­so ustre­za­li."

Pod­žu­pa­na bo­sta funk­ci­ji opra­vlja­la ne­po­klic­no, po po­o­bla­sti­lu žu­pa­na pa bo­sta opra­vlja­la na­lo­ge, ve­za­ne na de­lo ob­či­ne in ob­čin­ske­ga sve­ta. Pod­žu­pan Oder gle­de so­de­lo­va­nja v ko­a­li­ci­ji: "Vo­liv­ci so nas pod­pr­li v ta­kem šte­vi­lu, da imam do njih od­go­vor­nost. Če sem kot no­si­lec li­ste po­ma­gal do ta­ke­ga re­zul­ta­ta, je prav, da no­sim tu­di del od­go­vor­no­sti v na-

dru­žni­ce ban­ke NLB v Čr­ni. Da v cen­tru dr­ža­ve, kjer spre­je­ma­jo ne­spre­je­mlji­ve od­lo­či­tve, mar­si­če­sa na po­de­že­lju ne ra­zu­me­jo, je ta­ko ali ta­ko že ja­sno, in utri­pa ži­vlje­nja v gor­skih ob­rob­nih za­sel­kih v re­sni­ci ni­ko­li ne bo­do mo­gli do­je­ti. Ta­ko pač je. Da pa to ne­do­je­ma­nje se­ga ta­ko glo­bo­ko, je v ko­ro­ških vr­stah še bolj ne­do­je­mlji­vo. Čr­nja­ni so pro­te­sti­ra­li za ban­ko, ki jih je de­jan­sko kot mo­no­po­list­ka v kra­ju ože­ma­la že le­ta - to je svo­je­vr­sten ab­surd, to je tu­di tre­ba ugo­to­vi­ti -, a vse­e­no je tod ban­čni urad pač po­me­nil bi­stve­no več kot le do­stop do ene od sto­ri­tev so­dob­no raz­vi­te druž­be, ki ni zgolj di­gi­tal­na. Da pa jim ve­lja­ki iz ban­ke NLB, ki se ni­so pu­sti­li pre­pri­ča­ti z ar­gu­men­ti za ob­stoj po­dru­žni­ce, dr­zne­jo pre­dla­ga­ti, naj se ogla­si­jo v ure­je­ni po­slo­val­ni­ci v Me­ži­ci, je že vi­šek ne­sra­mno­sti! Ta­ko ne ču­di, da so se Čr­nja­ni še bolj je­zi­li in ta­ko na dru­žab­nih omrež­jih kot po te­re­nu se je vr­sti­lo za­tr­je­vanj, da je vse mo­go­če - da pa bi ho­di­li na ban­ko v Me­ži­co, pač ne. Eden od za­pi­sov je bil, da bo­do Čr­nja­ni ra­je ime­li de­nar v no­ga­vi­cah (štum­fih) kot v Me­ži­ci. Saj se bo tu­di ta bes umi­ril in ko­ga iz čr­njan­skih lo­gov bo po si­li raz­mer go­to­vo za­ne­slo v Me­ži­co, a prav sle­dnjih šti­rih le­tih. Stran­ka je da­la tu­di ne­kaj obljub, če bo­mo so­de­lo­va­li pri od­lo­ča­nju, jih bo­mo laž­je ure­sni­či­li. V na­sle­dnjih šti­rih le­tih nas ča­ka ve­li­ko po­memb­nih pro­jek­tov, od gra­dnje do­ma sta­ro­stni­kov, ure­di­ti je tre­ba si­tu­a­ci­jo na Ivarč­kem je­ze­ru ..." Žu­pan po­ja­sni še, da je k moč­nej­še­mu so­de­lo­va­nju po­leg SDS po­va­bil še SD. "Po do­go­vo­ru med Li­sto Ro­žen, SDS in SD smo na usta­nov­ni se­ji ob­čin­ske­ga sve­ta za pred­se­dni-

V no­vem man­da­tu med fi­nanč­no naj­zah­tev­nej­ši­mi pro­jek­ti iz­po­sta­vlja gra­dnjo vrt­ca, ki bo naj­ver­je­tne­je stal na Če­čov­ju, v oko­li­ci Osnov­ne šo­le Pre­ži­ho­ve­ga Vo­ran­ca. Otro­ci iz vrt­ca bo­do lah­ko upo­ra­blja­li šol­sko te­lo­va­dni­co, ki jo bo­do ob­no­vi­li.

"Ro­ko­me­ta­ši so nas pred lo­kal­ni­mi vo­li­tva­mi pi­sno opo­zo­ri­li na sla­be raz­me­re v te­lo­va­dni­ci, ki jo upo­ra­blja­jo tu­di dru­ga dru­štva in šo­la. Ob­no­va je med pri­o­ri­te­ta­mi," na­po­ve­du­je žu­pan. Objekt, kjer zdaj de­lu­je vr­tec in ki je star že 46 let, pa bo­do pro­da­li ali ga pre­u­re­di­li v sta­no­va­nja. "Zgrad­ba je do­tra­ja­na. Stro­ka nas opo­zar­ja, da so po­go­ji na me­ji upo­rab­no­sti," raz­la­ga žu­pan. Na­čin, ka­ko se bo­do lo­ti­li gra­dnje, še ni znan. Kot na­va­ja Ro­žen, so od­pr­ti za vse op­ci­je, tu­di jav­no-za­seb­no par­tner­stvo. Že­li­jo na­da­lje­va­ti pro­jekt gra­dnje do­ma sta­rej­ših, ki bo eno­ta Ko­ro­ške­ga do­ma sta­ro­stni­kov Čr­ne­če. V Ra­dljah ob Dra­vi, kjer je Alan Bu­kov­nik brez pro­ti­kan­di­da­ta po­nov­no za­se­del žu­pan­ski po­lo­žaj, so naj­več gla­sov vo­liv­cev za 16-član­ski ob­čin­ski svet do­bi­li kan­di­da­ti SD, pre­je­li so se­dem man­da­tov, ta­koj za nji­mi so kan­di­da­ti SDS, ki so jih pre­je­li šest - De­jan Kre­snik, re­kor­der s 106 pre­fe­renč­ni­mi gla­so­vi, Alen­ka Hel­bl, Ro­bert Kri­vo­grad, Tja­ša Breg, Ešli Pu­šnik in Du­šan Gla­ser. V ob­čin­ski svet sta se pre­bi­la tu­di dva čla­na De­su­sa - Met­ka Er­ja­vec in Sta­ni­slav Li­puš - in SLS-ov Ivan Su­šnik. O pod­žu­pa­nu ali pod­žu­pa­nih še ni od­lo­če­no. Na usta­nov­ni se­ji so do­lo­či­li le pet čla­nov Kvi­a­za, v ka­te­rem ima po dva pred­stav­ni­ka stran­ka SD - Po­tnik in Mer­šni­ko­va -, vse dru­ge stran­ke pa po ene­ga - Su­šnik (SLS), Li­puš (De­sus) in Hel­blo­va (SDS). Kdo bo pred­se­dnik, še ni zna­no. (up) gla­sno te pre­da­je pa tu­di ne bo raz­gla­šal.

Za­dnja, ze­lo hu­da de­mon­stra­ci­ja ri­val­stva med kra­je­ma se je od­ra­zi­la na no­go­me­tni tek­mi med Aku­mu­la­tor­jem in Pe­co. Ni, da bi po­na­vlja­li, ka­ko da­leč se je za­ple­tlo, ker je bil glav­ni ini­ci­a­tor in "pro­vo­ka­tor" - kot od nek­daj in za ve­ko­maj ve­lja na no­go­me­tnih po­ljih - pač so­dnik. Čr­nja­nom za­dnji in­ci­dent ni v po­nos in so se opra­vi­či­li, a tu­di me­ži­ško zgra­ža­nje in mo­ra­li­zi­ra­nje ob tem ni bi­lo rav­no na me­stu - to so ne­ka­ko raz­či­sti­li, a v ozad­ju še tli­jo is­kri­ce, ki so za­ne­ti­le spo­pad. A okej, ta­ko kot šte­vil­ni go­stil­ni­ški pre­te­pi bo šel tu­di ta v zgo­do­vi­no od­no­sov, v ka­te­ri tu­di ni prav raz­či­šče­no, či­ga­va je Pe­ca. Tu mo­žno­sti, da bi pri­sta­la v av­strij­skih ro­kah, ni - vsaj ne ce­la, kaj­ti del je je že bi­lo tre­ba da­ti.

Skrat­ka, Me­ži­ča­ni in Čr­nja­ni bo­do še na­prej v re­sni­ci či­sto slo­žno (so)bi­va­li, bo­do pa tre­nut­ki, ko slo­ga pre­pro­sto ne bo mo­go­ča.

P. S.: Av­to­ri­ca Po­kr­vav­ke v osno­vi iz­ha­jam iz Čr­ne, a sem že lep čas pre­se­lje­na na Rav­ne. Me­ži­čan bo ne­dvo­mno pre­po­znal pri­stran­skost v pi­sa­nju, če­prav je ten­den­ca ko­li­kor to­li­ko mo­žna objek­tiv­na pre­so­ja. Vse očit­ke pri­zna­vam vna­prej. ka Kvi­a­za iz­vo­li­li sve­tni­ka iz vrst SD. V znak do­bre­ga so­de­lo­va­nja smo se stri­nja­li, da naj­ve­čji stran­ki ni­ma­ta pred­se­dni­ka Kvi­a­za, am­pak je to po­stal An­drej Er­ja­vec." Ta se je v ob­čin­ski svet pre­bil s pre­fe­renč­ni­mi gla­so­vi. Gle­de se­sta­ve ob­čin­ske­ga sve­ta pra­vi, da so lju­dje iz­bra­li, kot so, ozna­ču­je jo za do­bro. Pr­va do­ga­ja­nja pa da ka­že­jo na šir­še so­de­lo­va­nje.

Gle­de na slo­ven­sko kul­tur­no de­di­šči­no naj bi se Mi­klavž ogla­sil v no­či s 5. na 6. de­cem­ber, ko ima god, in otro­kom pri­ne­sel da­ro­ve. Ne­ka­te­ri, tu­di na Rav­nah, so ga lah­ko vi­de­li v spre­vo­du ali na ob­ho­du s sprem­stvom po hi­šah, tra­di­ci­o­nal­no se je mi­klavže­va­nje tu­di to­krat od­vi­ja­lo v Do­bji va­si. Na po­de­že­lju so bi­li da­ro­vi za Mi­klav­ža v pre­te­klo­sti ze­lo skro­mni, pred­vsem su­ho sad­je in me­de­nja­ki, ka­sne­je tu­di po­ma­ran­če, ki so ra­zen na Pri­mor­skem ve­lja­le za ne­kaj po­seb­ne­ga. Otro­ci, ki čez le­to ni­so bi­li pri­dni, pa po iz­ro­či­lu do­bi­jo ši­bo. Po opo­zo­ri­lu stro­kov­nja­kov je ši­ba v pre­te­klo­sti po­me­ni­la ča­ro­dej­ni pri­po­mo­ček, po­sre­do­va­la je ži­vljenj­sko moč, ta­ko da je ni­ti po­re­dne­mu otro­ku ni­so sme­li od­re­či. Sve­ti Mi­klavž je vse od 11. sto­le­tja po­sta­jal ze­lo pri­lju­bljen sve­tnik. Na­sle­dnji de­cem­br­ski do­bri mož bo Bo­ži­ček, sim­bol­na ob­da­ro­va­nja otrok bo­do tu­di na več jav­nih pri­zo­ri­ščih. (nes)

Fo­to: Pe­tra LESJAK TUŠEK

Na ob­či­ni Rav­ne so sve­tni­ki pr­vič že za­se­da­li, žu­pan pa je ime­no­val dva pod­žu­pa­na s svo­je li­ste in iz SDS.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.