Po­plav bi mo­ra­lo bi­ti po­slej manj

Agro­me­li­o­ra­cij­ska de­la na len­da­vskem ob­mo­čju: tri za­klop­ke na Rad­mo­žan­skem ka­na­lu, ža­bje za­klop­ke na Mej­nem po­to­ku, ob­no­va mo­stov čez Gi­nje­vec in Bo­ro­snjak

Vecer - - PODRAVJE -

Na šir­šem len­da­vskem ob­mo­čju se ste­ka pre­te­žni del vo­da rek in po­to­kov iz Pre­k­mur­ja, za­to je to ob na­ra­slih vo­dah po­plav­no ze­lo ogro­že­no. Naj­bolj ogro­ža po­vod­je spo­dnje Le­da­ve, na ka­te­ro se na ob­mo­čju pred Len­da­vo ste­ka več po­to­kov, in si­cer Mej­ni po­tok, Bo­ro­snjak, Bu­kov­ni­ški po­tok, Gi­nja in Ko­bilj­ski po­tok, za Len­da­vo pa še po­tok Čr­nec in Ko­pi­ca. Za­ra­di ve­li­ke ško­de, ki za­ra­di po­go­sto po­pla­vlje­nih polj na­sta­ja v kme­tij­stvu, je Sklad kme­tij­skih ze­mljišč in goz­dov (SKZG) kot la­stnik ve­či­ne ob­de­lo­val­ne ze­mlje na tem ob­mo­čju spre­jel va­ro­val­ne ukre­pe. Ti so za­je­ti v okvi­ru tre­tje­ga raz­pi­sa za agro­me­li­o­ra­ci­jo in sa­na­ci­jo kme­tij­skih ze­mljišč, ki je bil ob­ja­vljen ok­to­bra le­tos, iz­bra­ni iz­va­ja­lec del za tri sklo­pe, ki za­je­ma­jo ome­nje­no ob­mo­čje, pa je pod­je­tje No­grad.

Po­plav­no ogro­že­nih je 702 hek­tar­ja kme­tij­skih po­vr­šin, ki se raz­pro­sti­ra­jo v de­lu med kra­je­ma Mo­stje in Dol­ga vas, to­rej se­ver­no od av­to­ce­ste, ter v sme­ri Pinc de­sno ob njej ali ju­go­vzho­dno od Len­da­ve. Va­ro­val­ni ukre­pi za­je­ma­jo uspo­so­bi- tev treh za­klopk na Rad­mo­žan­skem ka­na­lu, vgra­dnjo ta­ko ime­no­va­ne ža­bje za­klop­ke na Mej­nem po­to­ku in sa­na­ci­jo mo­stov na Gi­njev­cu v Rad­mo­žan­cih ter na Bo­ro­snja­ku v Mo­stju.

"Z ure­di­tvi­jo za­klopk in pra­vil­nim rav­na­njem z nji­mi se bo mo­žnost po­pla­vlja­nja zmanj­ša­la ali od­pa­dla," o učin­ko­vi­to­sti ome­nje­nih po­se­gov me­ni­jo v Kme­tij­skem go­spo­dar­stvu (KG) Len­da­va. To ima na­mreč v za­ku­pu ve­či­no polj na teh ob­mo­čjih. Ob po­se­gih, ki jih mo­ra iz­va­ja­lec del v sklo­pu zdaj­šnje­ga raz­pi­sa opra­vi­ti do kon­ca le­ta, pa je Di­rek­ci­ja za vo­de že oči­sti­la bre­go­va po­to­ka Bo­ro­snjak in opra­vi­la iz­kop stru­ge v dol­ži­ni pri­bli­žno 550 me­trov.

SKZG za po­pla­vlje­ne kme­tij­ske po­vr­ši­ne ni­ko­li ni od­pi­sal na­je­mni­ne, po­u­dar­ja­jo v pod­je­tju KG Len­da­va, prav ta­ko jim okolj­ska agen­ci­ja ni po­rav­na­la od­ško­dnin­ske­ga zah­tev­ka za na­sta­lo ško­do po po­pla­vah v le­tih 2013 in 2014. To­žil­stvo je po da­ni pri­ja­vi Jo­že­fa Ma­gyar­ja, di­rek­tor­ja KG Len­da­va, od­sto­pi­lo od pre­go­na kriv­ca za ob­se­žne po­pla­ve, ki so to ob­mo­čje pri­za­de­le spo­mla­di 2013, saj je okolj­ska agen­ci­ja za­tr­di­la, da je šlo za ta­ko ime­no­va­ne no­tra­nje vo­de.

Fo­to: Maj­da HORVAT

Di­rek­ci­ja za vo­de je že po­glo­bi­la stru­go po­to­ka Bo­ro­snjak.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.