Smr­to­no­sni stro­ji,

Vecer - - NAPOVEDNIK -

Ti­soč­le­tja po ka­ta­k­liz­mi, ki je uni­či­la ci­vi­li­za­ci­jo, se je člo­ve­štvo pri­la­go­di­lo in raz­vi­lo nov na­čin ži­vlje­nja. Zdaj se po sve­tu po­ti­ka­jo or­ja­ška pre­mič­na me­sta, ki ne­u­smi­lje­no pre­ži­jo na manj­ša me­sta. Tom Nat­sworthy iz spo­dnje rav­ni po­tu­jo­če­ga me­sta Lon­don se mo­ra po sre­ča­nju z ne­var­no ube­žni­co He­ster Shaw, ki se ho­če ma­šče­va­ti za smrt svo­je ma­te­re, ne­na­do­ma bo­ri­ti za pre­ži­ve­tje. SLG CE­LJE UKM

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.