V So­bo­to pri­na­ša

Vecer - - SPOROČILA -

Ana­li­za le­to­šnjih lo­kal­nih vo­li­tev po­ka­že, da je lo­kal­ni ni­vo po­li­tič­ne par­ti­ci­pa­ci­je prav­za­prav hu­mus slo­ven­ske de­mo­kra­ci­je, saj je ob viš­ji vo­lil­ni ude­lež­bi za sve­tni­ke in žu­pa­ne kan­di­di­ra­lo kar 37 ti­soč dr­ža­vlja­nov, pre­cej več, kot jih na pri­mer te­če na Lju­bljan­skem ma­ra­to­nu, naj­ve­čji špor­tni pri­re­di­tvi pri nas.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.