Ne­var­no za lju­di in oko­lje

Di­mni­kar­ji in tr­žni in­špek­tor­ji ugo­ta­vlja­jo, da so na tr­gu še ve­dno ce­lo ne­u­stre­zne ku­ril­ne na­pra­ve na tr­dno go­ri­vo

Vecer - - FRONT PAGE - Ti­na Re­cek

Zi­ma ni le čas pri­ča­ko­va­ne sne­žne ode­je in niz­kih tem­pe­ra­tur, am­pak tu­di ob­do­bje, ko se iz pre­mno­gih di­mni­kov za­ra­di ogre­va­nja hiš in sta­no­vanj va­li gost dim. Nič kaj pri­je­tno ni di­ha­ti s pol­ni­mi plju­či, ko se po me­stih in kra­jih vle­če­ta me­gla in dim.

Pred­se­dnik sek­ci­je di­mni­kar­jev pri Obr­tno-pod­je­tni­ški zbor­ni­ci Slo­ve­ni­je Si­mon Do­vr­tel opo­zar­ja, da so na slo­ven­skem tr­gu še ve­dno ku­ril­ne na­pra­ve na tr­dno go­ri­vo, ki pre­se­ga­jo do­vo­lje­ne kon­cen­tra­ci­je pra­hu ali oglji­ko­ve­ga mo­no­ksi­da gle­de na zah­te­ve ured­be o emi­si­ji sno­vi v zrak iz le­ta 2013. Tr­žna in­špek­ci­ja je le­tos pri pro­da­jal­cih, di­s­tri­bu­ter­jih in za­sto­pni­kih pod drob­no­gled vze­la 62 cen­tral­nih pe­či z na­ziv­no mo­čjo do 500 kW in ko­tlov za gre­tje vo­de, na­me­nje­nih za cen­tral­no ogre­va­nje pro­sto­rov, pre­no­sni­ki to­plo­te pa so vo­da, go­ri­vo, po­le­na, pre­mog, le­sni se­kan­ci ali pe­le­ti. Nad­zor je po­ka­zal, da so na tr­gu pri­so­tni ne­skla­dni ko­tli za gre­tje vo­de, v 17 pri­me­rih so bi­le iz­mer­je­ne pre­vi­so­ke kon­cen­tra­ci­je pra­hu, v sed­mih pri­me­rih pa tu­di oglji­ko­ve­ga mo­no­ksi­da. Vse to je ne­var­no za zdrav­je in tu­di za člo­ve­ško ži­vlje­nje.

Žal pa je tu­di med kur­ja­či še ve­li­ko ne­o­za­ve­šče­nih lju­di, ki v ma­lih ku­ril­nih na­pra­vah ku­ri­jo z ne­do­vo­lje­ni­mi snov­mi, ce­lo smet­mi. Tem gro­zi­jo pre­po­ve­di in vi­so­ke glo­be - od 60 do 20.000 evrov.

Na slo­ven­skem tr­gu so še ve­dno ku­ril­ne na­pra­ve na tr­dno go­ri­vo, ki pre­se­ga­jo do­vo­lje­ne kon­cen­tra­ci­je pra­hu ali oglji­ko­ve­ga mo­no­ksi­da gle­de na zah­te­ve ured­be o emi­si­ji sno­vi v zrak iz le­ta 2013, opo­zar­ja pred­se­dnik sek­ci­je di­mni­kar­jev pri Obr­tno-pod­je­tni­ški zbor­ni­ci Slo­ve­ni­je (OZS) Si­mon Do­vr­tel. Tr­žna in­špek­ci­ja je le­tos pri pro­da­jal­cih, uvo­zni­kih, di­s­tri­bu­ter­jih in za­sto­pni­kih pod drob­no­gled vze­la 62 cen­tral­nih pe­či z na­ziv­no mo­čjo do 500 kW in ko­tlov za gre­tje vo­de, ki so na­me- nje­ni za cen­tral­no ogre­va­nje pro­sto­rov, pre­no­snik to­plo­te so vo­da, go­ri­vo, po­le­na, pre­mog, le­sni se­kan­ci ali pe­le­ti. Nad­zor je po­ka­zal, da so bi­li na tr­gu pri­so­tni ne­skla­dni ko­tli za gre­tje vo­de - v 17 pri­me­rih so bi­le pre­vi­so­ke iz­mer­je­ne kon­cen­tra­ci­je pra­hu, v sed­mih pri­me­rih pa kon­cen­tra­ci­je oglji­ko­ve­ga mo­no­ksi­da. Vse to je ne­var­no za zdrav­je pa tu­di za člo­ve­ško ži­vlje­nje. Nad­zo­re bo­do v pri­ho­dno­sti še po­no­vi­li.

Ko­li­ko naj bi bi­lo vseh ne­u­stre­znih pe­či na tr­gu, so­go­vor­nik ne ve, a ta­kšno peč mo­ra ob pr­vem pre­gle­du za­vr­ni­ti tu­di di­mni­kar­ska druž­ba. Do­vr­tel pra­vi, da so se di­mni­kar­ji v pre­te­klem le­tu ob pr­vih pre­gle­dih se­zna­ni­li s pri­bli­žno de­se­ti­mi pro­i­zva­jal­ci, ki po­nu­ja­jo po več ti­pov ne­u­stre­znih cen­tral­nih ku­ril­nih na­prav z za­sta­re­lo teh­no­lo­gi­jo. Ne­ka­te­ri so jih s tr­ga uma­kni­li, dru­gi pa jih pro­da­ja­jo na­prej. Med pe­čmi naj bi šlo za sta­ro za­lo­go, ve­dno no­ve pe­či pa še pri­ha­ja­jo iz so­se­dnje Hr­va­ške, Bo­sne, Sr­bi­je in tu­di po sple­tu.

Kot bi v di­zel na­to­čil ben­cin

Na­kup ta­ke ku­ril­ne na­pra­ve, ki ne iz­pol­nju­je pred­pi­sa­nih zah­tev, pov­zro­ča pre­ve­li­ke emi­si­je pra­hu ali oglji­ko­ve­ga mo­no­ksi­da in zmanj­šu­je ka­ko­vost zra­ka. Prav ta­ko ima­jo lah­ko pre­maj­hen iz­ko­ri­stek, kar po­me­ni ve­čjo po­ra­bo go­ri­va ali ne­iz­pol­nje­va­nje dru­gih var­no­stnih zah­tev.

"Naj­več te­žav in za­va­janj pa po­tro­šni­kom pov­zro­ča­jo ti­ste cen­tral­ne ku­ril­ne na­pra­ve, za ka­te­re pro­da­jal­ci in in­šta­la­ter­ji tr­di­jo, da so na­me­nje­ne za dve vr­sti go­ri­va. Po­go­sto tr­di­jo, da so pri­mer­ne za kur­je­nje na pe­le­te in na dr­va, pa v ve­či­ni pri­me­rov ni ta­ko. Po­go­sto so te ku­ril­ne na­pra­ve tu­di ce­nej­še, če­prav gre v ta­kem pri­me­ru prak­tič­no za dve ku­ril­ni na­pra­vi zdru­že­ni v eno. Ka­ko bi lah­ko ta­kšna ku­ril­na na­pra­va, pri­mer­na za več go­riv, ce­nej­ša od ustre- zne ku­ril­ne na­pra­ve, ki je pri­mer­na sa­mo za eno vr­sto go­ri­va," se spra­šu­je so­go­vor­nik in po­nu­di pri­mer­ja­vo z av­to­mo­bi­lom: "To je pov­sem ta­ko, kot če bi v av­to z ben­cin­skim mo­tor­jem na­to­či­li di­zel­sko go­ri­vo in po­tem pri­ča­ko­va­li nor­mal­no de­lo­va­nje in ustre­zne emi­si­je." Nek­do je ce­lo za­va­jal, da je peč pri­mer­na še za ek­stra lah­ko ku­ril­no olje, v re­sni­ci pa da gre v teh pri­me­rih naj­ver­je­tne­je za kla­sič­ne cen­tral­ne ku­ril­ne na­pra­ve na dr­va.

Z ro­ko v ro­ki dr­va in sme­ti

Do­vr­tel še ugo­ta­vlja, da kup­cem pro­da­jal­ci in in­šta­la­ter­ji naj­prej po­ve­do, da je peč pre­sku­še­na sa­mo za pe­le­te, na­to pa da na­da­lju­je­jo, "da če že­li­jo, lah­ko go­ril­nik sna­me­jo in ku­ri­jo dr­va in sme­ti. Ne­u­stre­zna ustna na­vo­di­la opra­vi­ču­je­jo ce­lo s po­ja­sni­lom, da to, ka­ko po­tro­šnik upo­ra­blja ku­ril­no na­pra­vo, pač ni nji­ho­va stvar – s či­mer na­go­var­ja­jo k one­sna­že­va­nju in se sku­ša­jo iz­o­gi­ba­ti od­go­vor­no­sti. Za­ve­de­ni po­tro­šni­ki de­jan­sko tu­di de­mon­ti­ra­jo go­ril­nik ali jim ga de­mon­ti­ra že mon­ter, lah­ko pa ce­lo na­me­sti­jo go­ril­nik na olje. "Če je ku­ril­na na­pra­va pre­sku­še­na in iz­pol­nju­je zah­te­ve sa­mo za pe­le­te, ni do­vo­lje­no de­mon­ti­ra­ti go­ril­ni­ka in v pe­či ku­ri­ti dr­va ali olje," je ja­sen so­go­vor­nik in pri­po­mni, da pra­ve ku­ril­ne na­pra­ve te­ga sploh ne omo­go­ča­jo.

Da ne bo­mo ku­pi­li mač­ka v ža­klju

Na tr­žnem in­špek­to­ra­tu sve­tu­je­jo, naj se pri na­ku­pu pre­pri­ča­mo o tem, ali ima peč z ozna­ko o skla­dno­sti CE, ali so na­me­šče­ne na­pi­sne ta­bli­ce in ali so opo­zo­ri­la na ku­ril­ni na­pra­vi v slo­ven­skem je­zi­ku. Po­leg te­ga pre­ve­ri­mo, ali so pri­lo­že­ne "iz­ja­ve ES o skla­dno­sti", slo­ven­ska na­vo­di­la za upo­ra­bo in li­sti­na, ki do­ka­zu­je iz­mer­je­ne emi­si­je sno­vi v zrak. Če ni ta­ko, naj od pro­da­jal­ca zah­te­va­mo, da nam po­sre­du­je manj­ka­jo­če li­sti­ne. Si­cer pa lah­ko po do­lo­či­lih Za­ko­na o var­stvu po­tro­šni­kov uve­lja­vlja­mo stvar­no na­pa­ko in zah­te­va­mo tu­di vra­či­lo ku­pni­ne ter na­pra­vo vr­ne­mo pro­da­jal­cu. Gle­de zah­tev za po­ja­sni­la za ko­tle za gre­tje vo­de se lah­ko obr­ne­mo tu­di na di­mni­kar­sko druž­bo.

Me­ša­nje ku­riv do­da­tno one­sna­žu­je oko­lje, za­to je še bolj ško­dlji­vo. Za kur­je­nje la­stnih od­pad­kov je za­gro­že­na glo­ba od 60 do 100 evrov. Za sis­te­ma­tič­no kur­je­nje od­pad­kov, na pri­mer na­bi­ra­nje em­ba­la­že ali od­pa­dne­ga le­sa, pa je glo­ba ce­lo od 6000 do 20.000 evrov.

Fo­to: Shut­ter­stock

Su­me one­sna­že­va­nja je smi­sel­no pri­ja­vi­ti.

Si­mon Do­vr­tel: "V 17 pri­me­rih smo od­kri­li pre­vi­so­ke kon­cen­tra­ci­je pra­hu, v sed­mih pa oglji­ko­ve­ga mo­no­ksi­da."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.