Fak no­že bi­ti sta­ri ma­žek

Na pr­vi tek­mi sve­tov­ne­ga po­ka­la je slo­ven­ski bi­a­tlon­ski re­pre­zen­tant le za las zgre­šil sto­pnič­ke

Vecer - - FRONT PAGE - Zo­ran Mi­ja­to­vić

Ja­kov Fak je po­sa­mič­ne pre­iz­ku­šnje na Po­klju­ki za­čel s če­tr­tim me­stom, za da­nes na­po­ve­du­je po­poln na­pad.

Dol­go je bil v igri za zma­go; po­pol­no pr­vo stre­lja­nje le­že, po­pol­no tu­di sto­je ... A ko se je zno­va ule­gel pri tre­tjem stre­lja­nju, se je zanj tek­ma pre­lo­mi­la. Dva na­bo­ja sta za­de­la rob tar­če - eden jo je po­kril, dru­gi se je od­bil ven. In ta zgre­še­ni strel, ki mu je pri­de­lal mi­nu­to ča­sov­ne­ga pri­bit­ka, je na kon­cu Ja­ko­va Fa­ka na pr­vi po­sa­mič­ni tek­mi sve­tov­ne­ga po­ka­la v le­to­šnji se­zo­ni stal zma­ge. "Ni­sem za­do­vo­ljen. Še po­se­bej za­ra­di zgre­še­ne­ga stre­la. Na pro­gi ni­sem imel naj­bolj­ših nog. Upam, da bo na pet­ko­vem sprin­tu bo­lje. Pri­pra­vil sem se ma­ksi­mal­no, ko­li­kor se je da­lo. A vča­sih ni tvoj dan, kar se for­me ti­če," je po­ve­dal naj­bolj­ši slo­ven­ski bi­a­tlo­nec v ci­lju tik po tem, ko je Mar­tin Fo­ur­ca­de še če­tr­to stre­lja­nje opra­vil brez na­pak.

Že ne­kaj mi­nut ka­sne­je je Fran­coz v cilj še pet­in­se­dem­de­se­tič pri­šel kot zma­go­va­lec in ja­sno je bi­lo, da Fak ne bo kon­čal na zma­go­val­nem od­ru. "Ško­da. A to je še­le za­če­tek," je sko­mi­gnil do­ma­či adut. "Sto­pnič­ke so bi­le že­lja, a to­krat so bi­li tri­je bolj­ši." Ra­zen dru­go­u­vr­šče­ne­ga Nem­ca Jo­han­ne­sa Küh­na, ki je stal na od­ru za zma­go­val­ce, so bi­li pri vr­hu sa­mi sta­ri mač­ki: Si­mon Eder, Si­mon Schem­pp, Ser­gej Se­me­nov ... "Ni mi rav­no všeč iz­raz sta­ri ma­ček. Ma­lo me pri­za­de­ne," se je ob tej ugo­to­vi­tvi konč­no na­smeh­nil Fak. "Tu­di iz­ku­šnje ne­kaj po­me­ni­jo. Še po­se­bej na 20 ki­lo­me­trov. Ne gle­de na to, ali imaš per­fek­tne smu­či, je tre­ba vse urav­na­va­ti. Tre­ba je zna­ti vo­zi­ti tu­di slab­ši av­to. Naj­laž­je se je use­sti v fer­ra­ri­ja in ti­šča­ti plin do kon­ca."

S 70 ki­lo­me­tri na uro 100 me­trov pre­več

No, pa saj na po­klju­ški pro­gi tek­mo­val­ci res ti­šči­jo do kon­ca. "Na str­mi­ni je bi­la že med tre­nin­gom ma­ksi­mal­na hi­trost 68 ki­lo­me­trov na uro. Na tek­mi je šla z na­ma­za­ni­mi smu­čmi go­to­vo prek 70 ki­lo­me­trov na uro. Po­tem pa sle­di­jo še ovin­ki ... Po­čit­ka tu res ni," je te­žav­nost pi­ste oce­nje­val tek­mo­va­lec, ki se je tam pri­pra­vljal ves te­den. "Ta hi­tra pro­ga z vse­mi te­mi ovin­ki ... Pre­cej zah­tev­na je. Tež­ko je tek­mo­va­ti. Z vsa­kim kro­gom je bi­lo tež­je. Za pun­ce je kar za­ni­mi­vo. Star­ta­le so šti­ri ure za na­mi, fan­ti, pu­sti­li pa smo jim raz­ri­to pro­go. Kjer ni raz­ri­to, je pa led."

Prav za­to je bi­lo še po­se­bej po­memb­no, ka­ko so pri­pra­vlje­ne smu­či. In Ja­kov Fak se je imel ko­mu za­hva­li­ti: "Vsa čast ser­vi­ser­jem. Do­bro so opra­vi­li svo­je de­lo. Po­kon­ci so bi­li že od pe­tih zju­traj." Glav- ne­mu adu­tu so ta­ko pri­pra­vi­li dva pa­ra smu­či, med ka­te­ri­ma je iz­bi­ral. "Z ma­te­ri­a­lom sem ze­lo za­do­vo­ljen. Pre­cej manj pa s svo­ji­mi no­ga­mi. Ni­so bi­le za ples."

A is­ka­ti naj­lep­šo smu­či­no so vse­e­no mo­ra­le: "Vse po­ti sem pre­iz­ku­šal. Kjer se je le da­lo, sem cik­ca­kal le­vo- de­sno. Naj­brž sem na tek­mi na­bral do­da­tnih 100 me­trov te­ka." Pri tem mu ni bi­lo v po­moč, da je ve­čji del tek­me te­kel s sku­pi­no po­ča­snej­ših tek­mo­val­cev, med ka­te­ri­mi sta bi­la tu­di nje­go­va re­pre­zen­tanč­na ko­le­ga Mi­ha Do­vžan in Vid Tr­šan: "Sku­pi­na je bi­la res bolj ovi­ra kot pre­dnost. Žal pa ni­sem bil to­li­ko hi­trej­ši, da bi se lah­ko od te sku­pi­ne od­dvo­jil."

De­mo­kra­ci­ja ni ko­ri­sti­la

V to si­tu­a­ci­jo je pri­šel tu­di za­ra­di raz­me­ro­ma vi­so­ke star­tne šte­vil­ke 40: "V ta­kih vre­men­skih po­go­jih bi si že­lel bi­ti bolj spre­daj." A žreb mu je šte­vil­ko 40 na­me­nil tu­di za­to, ker se je Fak od­lo­čil za start v dru­gi sku­pi­ni, ne v pr­vi. "Če bi se od­lo­čal sam ... Jaz sem bolj kav­boj kot dru­gi v eki­pi. Šel bi z gla­vo sko­zi zid. A po­slu­šal sem na­sve­te in pre­vla­dal je kon­senz, da gre­mo v dru­go sku­pi­no. Če se od­lo­čiš za de­mo­kra­ci­jo, jo mo­raš upo­šte­va­ti."

Na kon­cu ta­ko ali ta­ko ni bi­lo uso­dno to, am­pak zgre­šen 14. strel: "Ni­sem pre­hi­tro stre­ljal, eno­stav­no na­ro­be sem na­me­ril. Ma­lo se je spre­mi­nja­la sve­tlo­ba - me­glo je pre­bi­ja­lo son­ce. Kdor ima oko, ob­ču­tlji­vo za sen­ce, se mu je lah­ko hi­tro za­ta­kni­lo."

Fa­ka in dru­šči­no že da­nes ob 14.15 ča­ka sprint, za­to se je po tek­mi hi­tro po­slo­vil od no­vi­nar­jev. "Tre­ba se je čim prej raz­te­gni­ti, sle­di­ta fi­zi­o­te­ra­pi­ja in po­či­tek. To je tre­ba opra­vi­ti v ma­ksi­mal­no krat­kem ča­su, da je re­ge­ne­ra­ci­ja čim bolj­ša. Ker za­ra­di pre­sta­vlje­ne sre­di­ne tek­me med pre­iz­ku­šnjo na 20 ki­lo­me­trov in sprin­tom ni več pro­ste­ga dne­va, se je čas za re­ge­ne­ra­ci­jo še skraj­šal. A upam, da so se tu­di dru­gi do­do­bra na­mu­či­li. Mlaj­ši kot si, laž­je se je re­ge­ne­ri­ra­ti. Med mlaj­ši­mi pa ni­sem več," je ugo­ta­vljal 31-le­tnik in za da­nes na­po­ve­dal po­poln na­pad, če bo­do le no­ge so­de­lo­va­le. Pred do­ma­čim ob­čin­stvom dru­ga­če ne gre.

"Ni mi rav­no všeč iz­raz sta­ri ma­ček. Ma­lo me pri­za­de­ne"

Fo­to: EPA

Ja­kov Fak je že­lel z gla­vo sko­zi zid, a so mu to v eki­pi pre­pre­či­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.