Vi­rant: Ne­zna­nje ali de­li­tev ple­na?

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Pre­dlog ko­a­li­ci­je o po­ve­ča­nju šte­vi­la se­kre­tar­jev dvi­gu­je ve­li­ko pra­hu na druž­be­nih omrež­jih. Od­zva­li so se ne­ka­te­ri nek­da­nji mi­ni­stri. Nek­da­nji mi­ni­ster za jav­no upra­vo v pr­vi Jan­še­vi vla­di Gre­gor Vi­rant je na­me­ro ko­a­li­ci­je ozna­čil kot "ve­lik ko­rak na­zaj". "Dr­žav­ni se­kre­tar je na­me­stnik mi­ni­stra in eden je či­sto do­volj, mor­da v naj­ve­čjih mi­ni­str­stvih dva. Ima­te di­rek­tor­je di­rek­to­ra­tov, ki so pro­fe­si­o­nal­ci in po­kri­va­jo vsa po­dro­čja vseh mi­ni­str­stev. Ne­zna­nje ali de­li­tev ple­na?" se je vpra­šal Vi­rant. Tu­di "su­per­mi­ni­ster" iz Jan­še­ve vla­de za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost, kul­tu­ro in šport Ži­ga Turk je ve­ča­nje šte­vi­la po­li­tič­nih se­kre­tar­jev ozna­čil za krat­ko­vi­dno in ne­spa­me­tno. "Kre­pi­ti bi bi­lo tre­ba pro­fe­si­o­nal­no ura­dni­štvo, ne pa ga na­do­me­šča­ti s po­li­tič­ni­mi na­sta­vi­tva­mi."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.