Za­če­tek kon­ca azi­la za As­san­gea

Ekva­dor­ske obla­sti poč­ne­jo vse, da bi usta­no­vi­te­lja Wi­ki­Le­a­ksa Ju­li­a­na As­san­gea na­po­di­le iz ve­le­po­sla­ni­štva v Lon­do­nu

Vecer - - PO SVETU - Gla­suj­te, kdo je po va­šem mne­nju v le­tu 2018 naj­bolj za­zna­mo­val na­šo re­gi­jo. iPho­ne XS 64GB.

Vse več je zna­menj, da se (ne) pro­sto­volj­no bi­va­nje usta­no­vi­te­lja sple­tne stra­ni Wi­ki­Le­aks Ju­li­a­na As­san­gea, si­cer av­stral­ske­ga dr­ža­vlja­na, v ve­le­po­sla­ni­štvu Ekva­dor­ja v Lon­do­nu ne­pre­klic­no iz­te­ka. As­san­ge, te­daj ob­to­žen spol­nih de­lik­tov na Šved­skem, pred­vsem pa na mu­hi Zdru­že­nih dr­žav Ame­ri­ke za­ra­di raz­kri­tja sto­ti­so­čih di­plo­mat­skih de­peš le­ta 2010, se je za­te­kel na ve­le­po­sla­ni­štvo ju­ni­ja 2012 in se ni več ga­nil z ek­va­dor­ske­ga oze­mlja, kar ve­le­po­sla­ni­štvo po med­na­ro­dnem pra­vu je. Hi­tro so mu ekva­dor­ske obla­sti po­de­li­le po­li­tič­ni azil, Šved­ska pa je po šte­vil­nih za­ple­tih uma­kni­la ob­tož­be zo­per nje­ga.

To­da vse to se je do­ga­ja­lo še v ča­su, ko je dr­ža­vo vo­dil le­vi­čar­ski pred­se­dnik Ra­fa­el Cor­rea, nje­gov na­sle­dnik, zdaj­šnji pred­se­dnik Le­nin Mo­re­no, pa je As­san­geu pre­cej manj na­klo­njen. V ra­dij­skem in­ter­vju­ju je Mo­re­no de­jal, da so od Ve­li­ke Bri­ta­ni­je do­bi­li za­do­stna za­go­to­vi­la, da lah­ko As­san­ge var­no za­pu­sti ek­va­dor­sko ve­le­po­sla­ni­štvo v Lon­do­nu. Ob tem je po­ja­snil, da As­san­gea ne me­če­jo na ce­sto, a do­dal, da je ne­po­va­blje­ne­mu go­stu Ame­ri­ški to­žil­ci so v ne­kem pri­me­ru po­sre­dno in po po­mo­ti raz­kri­li, da je v ZDA pro­ti As­san­geu vlo­že­na za­pe­ča­te­na ob­to­žni­ca. Če­sa vse je ob­to­žen, ni zna­no, so pa v ZDA že več­krat na­ka­za­li, da bi ga lah­ko ob­to­ži­li ve­le­iz­da­je. Ame­ri­ško to­žil­stvo naj bi bi­lo ob­stoj ob­to­žni­ce po­mo­to­ma raz­kri­lo s ko­pi­ra­njem be­se­di­la v ne­po­ve­za­nem pri­me­ru na so­di­šču v Vir­gi­ni­ji. "od­pr­ta pot, da sprej­me od­lo­či­tev o od­ho­du". To­da po nje­go­vih be­se­dah bi mo­ral še ve­dno od­go­var­ja­ti bri­tan­skim obla­stem za­ra­di kr­ši­tev po­go­jev po­goj­ne iz­pu­sti­tve. Mo­re­no je še do­dal, da bi lah­ko As­san­ge var­no sto­pil na bri­tan­ska tla, ne da bi se mo­ral ba­ti, da ga bo­do bri­tan­ske obla­sti iz­ro­či­le dr­ža­vi, kjer bi bi­lo ogro­že­no nje­go­vo ži­vlje­nje. Kot je po­ja­snil, so od bri­tan­skih obla­sti pre­je­li ura­dno ob­ve­sti­lo, da bri­tan­ska usta­va pre­po­ve­du­je iz­ro­či­tev oseb dr­ža­vam, kjer bi bi­lo nji­ho­vo ži­vlje­nje ogro­že­no. To bi po­tem­ta­kem ve­lja­lo tu­di za ZDA, kjer še ve­dno iz­va­ja­jo smr­tno ka­zen. Mo­re­no si­cer As­san­gea ozna­ču­je za "he­ker­ja", "po­de­do­va­no te­ža­vo" in "ka­men­ček v mo­jem če­vlju". De­cem­bra la­ni so As­san­geu po­de­li­li tu­di ek­va­dor­sko dr­ža­vljan­stvo. Ekva­dor je ta­koj za tem za­pro­sil Ve­li­ko Bri­ta­ni­jo, naj As­san­geu odo­bri sta­tus di­plo­ma­ta, s či­mer bi do­bil imu­ni­te­to pred are­ta­ci­jo in pre­go­nom, kar pa je ura­dni Lon­don za­vr­nil. Ve­li­ko se je go­vo­ri­lo tu­di o tem, da bi ga na ne­ki na­čin sku­ša­li spra­vi­ti na var­no v Ru­si­jo, kjer od ju­ni­ja 2013 var­no ži­vi dru­gi "žvi­žgač", ki je raz­hu­dil ZDA. To je Ed­ward Snowden, ki je raz­kril, da je ame­ri­ška var­no­stna agen­ci­ja NSA pri­slu­ško­va­la tu­di naj­te­snej­šim ame­ri­škim za­ve­zni­cam.

As­san­ge si­cer vse bolj vzne­mir­ja ekva­dor­ske obla­sti. Že la­ni jih je v ne­je­vo­ljo spra­vi­la As­san­ge­e­va pod­po­ra se­pa­ra­ti­stom v Ka­ta­lo­ni­ji, mar­ca pa je ek­va­dor­sko ve­le­po­sla­ni­štvo As­san­geu od­klo­pi­lo sple­tno po­ve­za­vo, Ve­če­ro­vi no­vi­nar­ji smo vam pri­pra­vi­li 10 kan­di­da­tov, z od­da­nim gla­som pa so­de­lu­je­te tu­di v na­gra­dnem žre­ba­nju za te­le­fon Ju­li­an As­san­ge bo mor­da kma­lu za­pu­stil ek­va­dor­sko am­ba­sa­do v Lon­do­nu. ker je pre­kr­šil do­go­vor o nev­me­ša­va­nju v za­de­ve tu­jih dr­žav v ča­su, ko bi­va pri njih. As­san­ge je na­mreč tvi­tnil, da dvo­mi o bri­tan­ski od­lo­či­tvi, da kriv­do za na­pad z živč­nim stru- pom na nek­da­nje­ga ru­ske­ga dvoj­ne­ga vo­hu­na Ser­ge­ja Skri­pa­la 4. mar­ca pri­pi­še Ru­si­ji. Ka­sne­je so mu, tu­di po tem, ko je As­san­ge to­žil svo­je go­sti­te­lje, češ da mu kri­ši­jo člo­ve­ko­ve pra­vi­ce, in­ter­net spet pri­klo­pi­li, a spet z opo­zo­ri­lom, da "naj se vzdr­ži po­li­tič­nih ko­men­tar­jev in na­hra­ni svo­jo mač­ko".

Vik­tor Mar­kelj in Mar­jan Pi­pen­ba­her GLASUJEM ZA KANDIDATA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.