In­špek­tor­ji ni­so za­zna­li kr­ši­tev

Dr­žav­ni in­špek­tor­ji kr­ši­tev pri ogla­še­va­nju na Ma­ri­bo­xu ni­so ugo­to­vi­li, tu­di ob­čin­ski ne. Pro­blem je sta­ra in ohla­pna ob­čin­ska za­ko­no­da­ja

Vecer - - MARIBOR - Po­žar­na var­nost ni nič slab­ša V ma­ri­bor­ski ob­či­ni ta­kšno ogla­še­va­nje ni pre­po­ve­da­no

Ob za­me­nja­vi ve­li­ke­ga ogla­sne­ga spo­ro­či­la na pro­če­lju ki­no­cen­tra na obrež­ju Dra­ve se je dvi­gni­lo pre­cej pra­hu, a po ugo­to­vi­tvah in­špek­cij lah­ko za­pi­še­mo, da se je tre­sla go­ra, ro­di­la pa miš. Ozi­ro­ma še miš ne, saj in­špek­ci­je ni­so za­zna­le kr­ši­tev.

Na ve­li­ko ogla­sno spo­ro­či­lo na fa­sa­di Ma­ri­bo­xa so naj­prej opo­zo­ri­li ar­hi­tek­ti, da tak po­seg ka­zi objekt in ve­du­to me­sta. Dru­štvo ma­ri­bor­skih ar­hi­tek­tov je za­ra­di spre­mem­be po­do­be objek­ta brez grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja iz­zva­lo In­špek­to­rat RS za oko­lje in pro­stor, za­ra­di po­se­ga­nja v ob­mo­čje va­ro­va­ne kul­tur­ne de­di­šči­ne brez ustre­znih so­gla­sij pa In­špek­to­rat RS za kul­tu­ro in me­di­je. Ogla­si­la se je t udi Mag­da­le­na Med­ved, nek­da­nja di­rek­to­ri­ca Ki­ne­ma­to­gra­fov Ma­ri­bor, ki je za­ra­di ogla­sa na Ma­ri­bo­xu iz­po­sta­vi­la po­žar­no var­nost objek­ta. In­špek­to­rat RS za var­stvo pred na­rav­ni­mi in dru­gi­mi ne­sre­ča­mi, ki je no­vem­bra za­klju­čil nad­zor, ugo­ta­vlja, da po­žar­na var­nost za­ra­di na­me­šče­ne­ga ogla­sa ni slab­ša. In­špek­tor ni pre­gle­dal le do­ku­men­tov, pač pa je opra­vil tu­di nad­zor na objek­tu. "Ugo­to­vlje­no je bi­lo, da

Dru­štvo Hu­ma­ni­tar­ček je v pred­pra­znič­nem ča­su za­gna­lo cel na­bor do­bro­del­nih ak­cij. Gre za nad­gra­dnjo nji­ho­ve ce­lo­le­tne ak­ci­je ali, bo­lje re­če­no, fi­lo­zo­fi­je Na­ključ­na pri­ja­znost, ki spod­bu­ja lju­di, da vsak dan z majh­ni­mi de­ja­nji po­lep­ša­jo dan na­ključ­ne­mu člo­ve­ku. Z ro­žo, po­dar­je­nim de­žni­kom, ko iz ne­ba li­je, še ve­ljav­nim par­kir­nim list­kom.

Že šesto le­to za­po­red pa dru­štvo va­bi, "da de­cem­br­ski dne­vi za­di­ši­jo dru­ga­če in da se od­ma­kne­mo od hi­tro ku­plje­nih da­ril, ne­is­kre­nih ob­je­mov in hi­te­nja". Ta­ko so pred le­ti za­sno­va­li ak­ci­jo 30 dni za 30 srč­nih de­janj, kjer od 1. do 30. de­cem­bra vsak dan z majh­nim de­ja­njem po­lep­ša­jo dan ne­ko­mu. Ak­ci­je ozi­ro­ma do­da­na mem­bra­na, ki je kot pla­kat obe­še­na čez osnov­no mem­bra­no, ne pred­sta­vlja do­da­tne po­žar­ne obre­me­ni­tve, saj sta po po­žar­nih la­stno­stih ena­ke kva­li­te­te. Ker se ni­vo po­žar­ne var­no­sti objek­ta za­ra­di pla­ka­ta ni po­slab­šal, smo po­sto­pek usta­vi­li," je po­ja­sni­la Ro­ma­na Lah, in­špek­to­ri­ca za po­žar­ni nad­zor. Ob nad­zo­ru so pre­ve­ri­li tu­di mo­re­bi­tno po­se­ga­nje v eva­ku­a­cij­sko pot na zu­na­nji stra­ni objek­ta, ki po­te­ka med zu­na­njo ste­no objek­ta in mem­bra­no, in ni­so ugo­to­vi­li po­se­ga­nja v ob­sto­je­či ni­vo po­žar­ne var­no­sti.

Pri­ja­vo je obrav­na­val tu­di In­špek­to­rat RS za kul­tu­ro in me­di­je. Na njih sta se obr­ni­la Dru­štvo ar­hi­tek­tov Ma­ri­bor in ma­ri­bor­ski Za­vod za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne Slo­ve­ni­je. Ugo­ta­vlja­jo, da po­sta­vi­tev re­kla­mne­ga na­pi­sa na juž­ni fa­sa­di objek­ta ki­no­cen­tra "ne pred­sta­vlja kr­ši­tve var­stve­ne­ga re­ži­ma, kot ga do­lo­ča od­lok o raz­gla­si­tvi kul­tur­nih V dru­štvu se vsa­ko le­to spo­mni­jo na brez­dom­ce. in zgo­do­vin­skih spo­me­ni­kov na ob­mo­čju ob­či­ne Ma­ri­bor". Kot ugo­ta­vlja ome­nje­ni in­špek­to­rat, po­dro­čje ogla­še­va­nja in pla­ka­ti­ra­nja ure­ja lo­kal­na ob­čin­ska za­ko­no­da­ja in je po­sle­dič­no za ugo­ta­vlja­nje kr­ši­tev pri­stoj­na ob­čin­ska in­špek­ci­ja, ki so ji tu­di po­sre­do­va­li za­de­vo v re­še­va­nje. A ti ima­jo zve­za­ne ro­ke. Pro­blem je sta­ra in ohla­pna ob­čin­ska za­ko­no­da­ja. Pr­vič, od­lok o raz­gla­si­tvi kul­tur­nih in zgo­do­vin­skih spo­me­ni­kov je iz le­ta 1992, dru­gič, po od­lo­ku o ogla­še­va­nju, ki je si­cer 20 let mlaj­ši, pa Med­ob­čin­ski in­špek­to­rat ni­ma pri­stoj­no­sti od­re­di­ti od­stra­ni­tve re­kla­mnih pla­ka­tov z objek­tov v za­seb­ni la­sti. Od­lok opre­de­lju­je sa­mo ogla­še­va­nje na jav­nih po­vr­ši­nah, ne re­šu­je pa vpra­ša­nja re­kla­mi­ra­nja na jav­nih ali za­seb­nih grad­be­nih objek­tih. Ta­ko ma­ri­bor­ske­mu Med­ob­čin­ske­mu in­špek­to­ra­tu ni pre­o­sta­lo dru­ge­ga, kot da ugo­to­vi: "V do­tič­ni za­de­vi gle­de na ve­ljav­no za­ko­no­da­jo s po­dro­čja ure­ja­nja pro­sto­ra me­ni­mo, da bi se mo­ra­la pred­me­tna za­de­va obrav­na­va­ti z vi­di­ka do­lo­či­tve obli­ko­val­skih po­go­jev v pro­stor­skih ak­tih Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor in ugo­ta­vlja­nja skla­dno­sti in ume­sti­tve to­vr­stne­ga obli­ko­va­nja fa­sad v pro­stor, ki po grad­be­ni za­ko­no­da­ji so­di­jo med vzdr­že­val­na de­la. S tem v zve­zi smo na pri­stoj­nem ura­du za ure­ja­nje pro­sto­ra do­bi­li in­for­ma­ci­jo, da tre­nu­tno ve­ljav­ni pro­stor­ski do­ku­men­ti v Me­stni ob­či­ni Ma­ri­bor ta­kšnih po­se­gov v pro­stor ne pre­po­ve­du­je­jo."

Kar se pa ti­če grad­be­ne in­špek­ci­je, se je ta iz­re­kla za ne­pri­stoj­no, ker za ta­kšno po­sta­vi­tev re­kla­mne­ga pa­no­ja ni zah­te­va­no grad­be­no do­vo­lje­nje. na­lo­ge za na­sle­dnji dan vsak ve­čer ob­ja­vi­jo na sple­tni stra­ni hu­ma­ni­tar­ček.org. Na­me­nje­ne so vsem, od sta­ro­stni­kov, in­va­li­dov do brez­dom­cev, pa tu­di na ži­va­li v teh dneh ni­so po­za­bi­li. "Ak­ci­je so pre­pro­ste in za­sno­va­ne za vsa­ko­gar," po­u­dar­ja dr. Nin­na Ko­zo­rog, pred­se­dni­ca dru­štva. Po­leg te­ga pod nji­ho­vim okri­ljem te­če še ak­ci­ja Skri­ti Bo­ži­ček brez­dom­cu, v ka­te­ri lju­dje iz­pol­nju­je­jo že­lje brez­dom­cem, in ve­čer­ja za brez­dom­ce, kjer lah­ko pri­spe­va­te za nji­ho­vo bo­žič­no ve­čer­jo. (mbk)

Za zdaj še brez ime­na, a s pr­vi­mi obri­si kon­struk­ci­je na­sta­ja na Tr­gu ge­ne­ra­la Ma­i­stra dr­sa­li­šče, ki bo, če bo iz­va­jal­cem vre­me na­klo­nje­no, od­pr­lo le­de­no plo­skev še pred bo­ži­čem. Dr­sa­li­šče bo ve­li­ko 600 kva­dra­tnih me­trov, v sre­di­ni ve­čje le­de­ne plo­skve bo fon­ta­na, dr­sal­na ste­za, ki bo vo­di­la po utr­je­nih po­teh pro­ti Vi­na­gu in po par­ki­ri­šču na­zaj pred Pr­vo gi­m­na­zi­jo, pa bo dol­ga 140 me­trov. Bo pa dr­sa­li­šče brez nad­stre­šni­ce, saj za­njo ni­so pri­do­bi­li do­vo­lje­nja.

K ot smo že pi­sa­li, je ma­ri­bor­ska ob­či­na za pro­jekt na­me­ni­la 102.000 evrov, ce­lo­ten pro­jekt pa je vre­den 150.000 evrov. Raz­li­ko bo iz­va­ja­lec Mo­pa po­kril z iz­ku­pič­kom od pro­da­nih vsto­pnic, ce­na pa bo pri­mer­lji­va z lan­sko. Otro­ci do sed­me­ga le­ta bo­do dr­sa­li brez­plač­no, dva evra bo sta­lo dr­sa­nje za mla­de od 7. do 18. le­ta, od­ra­sli bo­do za vsto­pni­co pla­ča­li tri evre. Iz­po­so­ja dr­salk bo sta­la dva evra in pol. Dr­sa­li­šče bo­do za­pr­li v za­čet­ku mar­ca. (ank) Dr­sa­li­šče na Tr­gu ge­ne­ra­la Ma­i­stra do­bi­va pr­ve obri­se.

Fo­to: Igor NAPAST

Na ob­čin­skem Sek­tor­ju za ure­ja­nje pro­sto­ra bo ure­ja­nje ogla­še­va­nja v me­stu ena od nji­ho­vih pred­no­stnih na­log.

Fo­to: Igor NAPAST

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.