Za­kaj psi ne sme­jo na av­tob€s?

V iar­pro­mu pra­vi­jo, da je pre­voz ži­va­li mo­žen sa­mo pod do­lo­če­ni­mi po­go­ji. Bral­ka pa me­ni, da bi mo­ra­li bi­ti av­to­bu­si bolj do­sto­pni za pse

Vecer - - MARIBOR -

Pre­bi­val­ka Stu­den­cev se je obr­ni­la na Ve­če­ro­vo ru­bri­ko Me­stni in­špek­tor, ki jo lah­ko spre­mlja­te na Ve­če­ro­vi sple­tni stra­ni, z vpra­ša­njem, od kdaj in za­kaj so na av­to­bu­sih me­stne­ga pro­me­ta na­lep­ke, ki psom pre­po­ve­du­je­jo vstop. "Pred le­ti, ko je Mar­prom pre­vo­ze pre­vzel od Ve­o­lie, sem spr­va ime­la te­ža­ve, a ka­dar po­god­be­nik pre­vza­me de­lo od ne­ko­ga, ni­ko­li ne sme bi­ti za po­tni­ka slab­še. Ta­ko sem se spr­va 'pre­kre­ga­la' in po­tem so to ure­di­li. No, se­daj pa sem na av­to­bu­su pr­vič opa­zi­la znak, da je psom pre­po­ve­dan vstop," je za­pi­sa­la. Še do spo­mla­di je bi­lo pse do­vo­lje­no pre­va­ža­ti, ker sta se s psič­ko še pe­lja­li, raz­la­ga. Ob za­dnjem spre­ho­du, ko se je iz sre­di­šča me­sta že­le­la s psič­ko vr­ni­ti do­mov z av­to­bu­som, pa je opa­zi­la pre­po­ved.

Iz jav­ne­ga pod­je­tja Mar­prom od­go­var­ja­jo, da v pre­te­klo­sti na­lepk Po­sta­ni­te tu­di vi me­stni in­špek­tor in po­ma­gaj­te spre­mi­nja­ti, iz­bolj­še­va­ti, tu­di so­u­stvar­ja­ti Ma­ri­bor.

Na sple­tni stra­ni www.ve­cer.com, v ru­bri­ki Moj Ma­ri­bor, pod za­vih­kom Me­stni in­špek­tor, naj­de­te sple­tni obra­zec. Ob vpi­su vpra­ša­nja in svo­je­ga e-na­slo­va lah­ko tu­di pri­lo­ži­te fo­to­gra­fi­jo.

Pre­dlo­ge spre­je­ma­mo na e-na­slo­vu me­stni­in­spek­[email protected]­cer. com ali po kla­sič­ni po­šti na na­slov Ča­sni­ka Ve­čer, Uli­ca slo­ven­ske osa­mo­svo­ji­tve 2, 2504 Ma­ri­bor, s pri­pi­som me­stni in­špek­tor.

V fa­ce­bo­ok sku­pi­ni Moj Ma­ri­bor z označ­bo #me­stni­in­spek­tor. ja av­to­bu­se sme­jo psi le iz­je­mo­ma, de­ni­mo psi vo­dni­ki sle­pih res ni bi­lo, da jih spro­ti na­me­šča­jo, ko v vo­z­ni park uva­ja­jo no­ve av­to­bu­se. O pre­vo­zu ži­va­li pa po­ja­snju­je­jo, da to opre­de­lju­je ob­čin­ski od­lok o na­či­nu iz­va­ja­nja go­spo­dar­ske jav­ne služ­be li­nij­ske­ga pre­vo­za v me­stnem pro­me­tu. Ta si­cer do­pu­šča pre­va­ža­nje pod do­lo­če­ni­mi po­go­ji. Na me­stnih av­to­bu­sih je do­vo­lje­no pre­va­ža­nje po­li­cij­skih psov in psov gor­ske re­še­val­ne služ­be v sprem­stvu vo­dni­ka ter psov vo­dni­kov sle­pih lju­di. Prav ta­ko se sme kot roč­no pr­tlja­go pre­va­ža­ti manj­še ži­va­li v pri­mer­nih ko­ša­rah za pre­voz, a na od­go­vor­nost upo­rab­ni­ka in ta­ko, da za­ra­di te­ga ni­so ovi­ra­ni, ogro­že­ni ali mo­te­ni dru­gi po­tni­ki ter da to ne one­sna­žu­je av­to­bu­sa. Mar­prom ima ta pra­vi­la ob­ja­vlje­na tu­di v splo­šnih po­go­jih pre­vo­za po­tni­kov, ki so do­sto­pni na nji­ho­vih sple­tnih stra­neh. Če­prav to­rej ni ab­so­lu­tne pre­po­ve­di pre­vo­za psov, pa v Mar­pro­mu me­ni­jo, da je na­lep­ka smi­sel­na za­to, "ker pre­voz psov na av­to­bu­su, ra­zen za v ob­čin­skem od­lo­ku na­ve­de­ne iz­je­me in ob upo­šte­va­nju do­lo­če­nih po­go­jev, ni mo­žen".

Bral­ka, ki je opo­zo­ri­la na to te­mo, pa me­ni, da bi mo­ral bi­ti Ma­ri­bor v tem po­gle­du bolj pri­ja­zen. "Na­me­sto da bi šli s ča­som na­prej, gre­mo na­zaj . Po­tu­je­mo po vsej Evro­pi, ve­li­ko­krat z na­šo psič­ko. Do se­daj je v vseh me­stih, kjer smo bi­li, pre­voz psom do­vo­ljen brez te­žav. Po­ne­kod si­cer zah­te­va­jo na­gobč­ni­ke, a to je vse," še pra­vi na­ša bral­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.