Manj­ka nam le ma­lo več po­no­sa

Pred­se­dnik Ue­fe pri lju­bljan­skih štu­den­tih

Vecer - - ŠPORT - Ale­ksan­der Če­fe­rin:

Pr­vi mož evrop­ske­ga no­go­me­ta j e pred štu­den­ti lju­bljan­ske Fa­kul­te­te za druž­be­ne ve­de - v po­go­vo­ru z no­vi­nar­jem Ve­če­ra in asi­sten­tom te fa­kul­te­te Bla­žem Pet­ko­vi­čem ter ure­dni­co na Pop TV Su­za­no Lo­vec - go­vo­ril o svo­ji funk­ci­ji, de­lo­va­nju Ue­fe, no­vo­stih, afe­rah, te­ža­vah ... • O Ue­fi­nem tre­tjem evrop­skem

klub­skem tek­mo­va­nju.

"Glav­na zah­te­va pri klu­bih v manj­ših dr­ža­vah je, da bi ime­li več med­na­ro­dnih te­kem, saj se tež­ko pre­bi­je­jo v evrop­ska tek­mo­va­nja. Mi­slim, da jim bo spre­mem­ba všeč. Kdor­ko­li jo je re­sno po­gle­dal, vi­di, da je do­bra za no­go­met, se pa ve­dno naj­de­jo kri­ti­ki. Za več klu­bov in no­go­me­ta­šev bo bo­lje kot prej. Več slo­ven­skih klu­bov bo lah­ko igra­lo v evrop­skem tek­mo­va­nju. Ma­ri­bo­ru še uspe, pre­o­sta­li pa za­klju­či­jo sre­di po­le­tja. Mno­gi ne ve­do, da glav­na sred­stva pri­ha­ja­jo od TV-pra­vic. Ver­ja­mem, da tek­me ne bo­do kva­li­te­tne kot de­ni­mo Man­che­ster Uni­ted - Re­al, a dru­ga­če jih sploh ne bi bi­lo."

• O po­dob­no­sti s ko­šar­ko, pri ka­te­ri je eli­tna evro­li­ga re­zer­vi­ra­na za

Za­dnji ko­nec te­dna na na­ših no­go­me­tnih igri­ščih zač­ne­ta klu­ba, ki ko­maj ča­ka­ta na zim­ski od­mor, da se sku­ša­ta se­sta­vi­ti na no­vo. No­vo­go­ri­ča­ni, ki so na za­dnjih še­stih tek­mah pet­krat iz­gu­bi­li in do­ma re­mi­zi­ra­li z Ru­dar- naj­bo­ga­tej­še, dru­gi pa igra­jo po ra­znih li­gah in pred pra­zni­mi tri­bu­na­mi.

"Ne vi­dim po­ve­za­ve. No­go­met ni ko­šar­ka, Ue­fa ni Fi­ba. Že več­krat so ve­li­ki klu­bi po­ve­da­li, ma­li pa sploh, da že­li­jo igra­ti pod Ue­fo. Ve­li­ka na­pa­ka Fi­be je bi­la, da se ni­so zna­li po­go­var­ja­ti. Mi smo klu­be vklju­či­li v uprav­ni od­bor, po­mem­ben je di­a­log." • O raz­li­ki med ma­li­mi in ve­li­ki­mi. "Ni­ko­li ni­sem re­kel, da jih bo­mo iz­ni­či­li, ker je to ne­mo­go­če. Naš naj­ve­čji iz­ziv jih je zmanj­ša­ti ali vsaj upo­ča­sni­ti po­ve­če­va­nje raz­lik. Bom dal pri­mer iz Slo­ve­ni­je, kjer ima­jo klu­bi od dva do pet mi­li­jo­nov evrov le­tne­ga pro­ra­ču­na. Ma­ri­bor se uvr­sti v li­go pr­va­kov in jih prej­me 15, kar po­me­ni, da je na­sle­dnje le­to za dru­ge še tež­je. Še en pro­blem je, da bo­ga­ti klu­bi ku­pu­je­jo igral­ce na za­lo­go. Ima­mo ita­li­jan­ski klub s 186 igral­ci na po­god­bi, igra jih lah­ko le 25." jem, da­nes go­sti­jo Olim­pi­jo. Nje­na so­bo­tna klo­fu­ta v Ki­dri­če­vem naj bi ime­la ob je­zi še­fa Mi­la­na Man­da­ri­ća hu­de po­sle­di­ce. Za zdaj jih še ni­ma, ura­dno slo­vo od Sto­žic je vzel le na­pa­da­lec Ivan Len­drić. Dr­žav­ne pr­va­ke pa v lo­vu na Ma­ri­bor­ča­ne, ki • O po­li­ti­ki na no­go­me­tnih

ze­le­ni­cah.

"Več­krat sem že re­kel, ka­ko pre­se­ne­čen sem, da je ma­lo pri­ti­skov. Ni bi­lo ni­ti ene ne­spo­dob­ne po­nud­be, jo še ča­kam. Nič ni­mam pro­ti po­li­ti­kom na tek­mah, da se jim omo­go­či­jo pri­mer­ni se­de­ži. Prav pa se mi zdi, da so v sre­di­šču po­zor­no­sti no­go­me­ta­ši, ki so tam iz od­go­vor­no­sti do na­vi­ja­čev. Sem se pa mo­ral pred obe­ma fi­na­lo­ma sko­raj­da pre­re­ka­ti z vi­so­ki­mi dr­žav­ni­ki, ki so si gro­zno že­le­li po­de­li­ti na­gra­de."

• O in­ve­sti­ra­nju v Slo­ve­ni­jo. "Ve­li­ko no­go­me­tnih pri­ja­te­ljev me je že spra­še­va­lo po tem. Vsi so bi­li ob obi­sku nav­du­še­ni in šo­ki­ra­ni. Smo bi­ser sre­di Evro­pe. Vsak, ki ga vi­di, je nav­du­šen, ra­zen nas, Slo­ven­cev. Pri nas je vse pro­blem. Pri nas ni­ko­li ne veš, kaj bo re­kla do­lo­če­na po­li­tič­na stran­ka. Ne vem, kam je tre­ba iti, kaj po­nu­di­ti, kaj se pro­da­ja. Ne­kaj se, se ne, pa se po­tem spet."

• O ži­vlje­nju po no­go­me­tni ka­ri­e­ri. "Šo­ki­ral me je po­da­tek, da kar 80 od­stot­kov igral­cev po kon­cu ka­ri­e­re ban­kro­ti­ra. Tu­kaj še ni­smo na­re­di- so ušli že na plus 9, dr­ži sku­paj le še op­ti­mi­zem.

"Tu­di mi smo v prej­šnji se­zo­ni ime­li že de­set točk pred­no­sti, in to še bolj po­zno v se­zo­ni. Pa nas je Ma­ri­bor ujel, ce­lo pre­hi­tel. To je do­kaz, da je vse mo­go­če, za­to se ne bo­mo kar pre­da­li," se spo­mla­dan­ske­ga za­su­ka vlog na­de­ja bra­ni­lec Lju­bljan­ča­nov Di­no Šti­glec. Ma­lo laž­je naj bi mu že bi­lo da­nes, kot mu je bi­lo v Ki­dri­če­vem, saj pri do­ma­čih za­ra­di kar­to­nov manj­ka pr­vi stre­lec Be­de Ama­ra­chi Osu­ji. In že z njim v enaj­ste­ri­ci Go­ri­ca na za­dnjih treh tek­mah ni da­la ni­ti ene­ga go­la.

Kr­ča­ni gre­do da­nes v Dom­ža­le, Mu­ra se ju­tri na Fa­za­ne­ri­ji uda­ri z za­dnje­u­vr­šče­nim Tri­gla­vom. Le­pa pri­lo­žnost, da Pre­k­mur­ci v no­vem na­le­tu med pr­vo­li­ga­še pre­zi­mi­jo v zgor­njem de­lu le­stvi­ce, če­prav s Kra­nj­ča­ni ni­ko­li ne veš: v Mur­ski So­bo­ti so v pr­vem kro­gu že vze­li toč­ko, do­ma so mo­štvo An­te­ja Ši­mun­dže na­di­gra­li s 3: 0. No­go­me­tno le­to ju­tri kon­ča šta­jer­ski ob­ra­čun, ce­lo ne­ke vr­ste der­bi kro­ga, kaj­ti kdo bi si pred se­zo­no mi­slil, da bo de­cem­br­ski ob­ra­čun Alu­mi­ni­ja in Ce­lja tek­ma tre­tje- in če­tr­to­u­vr­šče­ne­ga mo­štva pr­ve li­ge. V Ki­dri­če­vem so ime­li ta­ko ve­se­lje s so­bo­tno sen­za­ci­jo, da so do tor­ka ime­li pri­žgan se­ma­for z re­zul­ta­tom 6:2. Nič več ne bo po­me­nil, če da­nes, ko ga pri­žge­jo na no­vo, ne opra­vi­jo še s Ce­lja­ni. Pa­ri 19. kro­ga I. SNL - vče­raj: Ru­dar - Ma­ri­bor; da­nes ob 14. uri: Go­ri­ca - Olim­pi­ja; ob 16.05: Dom­ža­le - Kr­ško; ju­tri ob 13. uri: Mu­ra - Tri­glav; ob 16. uri: Alu­mi­nij - Ce­lje. (šr) li do­volj, ima­mo pa ide­je. V ne­ka­te­rih dr­ža­vah že ima­jo po­koj­nin­ske skla­de, tre­ba jim je po­ma­ga­ti po­i­ska­ti za­po­sli­tev, saj ve­či­na ne za­slu­ži za ce­lo ži­vlje­nje. Naj­prej ži­vi­jo ze­lo la­go­dno ži­vlje­nje: pred­se­dnik Ju­ven­tu­sa mi je de­jal, da no­go­me­ta­šem ure­di­jo tu­di ma­len­ko­sti; če nji­hov sin na sta­di­o­nu po­za­bi pli­ša­ste­ga med­ved­ka, jim ga pri­ne­se­jo. Po­tem kar čez noč osta­ne­jo brez la­god­ja."

• O sek­si­stič­nem spo­dr­slja­ju vo­di­te­lja Mar­ti­na Sol­vei­ga na po­de­li­tvi zla­te žo­ge Adi He­ger­berg ob vpra­ša­nju, če bi po­mi­ga­la z rit­ko. "Stvar je po mo­ji oce­ni mno­go bolj pre­pro­sta, kot jo sku­ša­mo pri­ka­za­ti - člo­vek je be­dak, ki se ne zna ob­na­ša­ti, in za­go­to­vo ne bo več vo­dil no­be­ne ta­ke pri­re­di­tve. Če ne kaj dru­ge­ga, je to zanj naj­bolj­ša ka­zen."

• O hr­va­škem na­ci­o­na­liz­mu in pre

pe­va­nju Thomp­so­no­vih pe­smi. "No­go­me­ta­ši bi mo­ra­li bi­ti vzor­ni­ki, na tak na­čin pa ni­so. Hr­va­ti so spe­ci­fič­ni. Pa­tri­o­ti­zem jih pe­lje do uspe­hov, a po­tem ga za­me­nja­jo z na­ci­o­na­liz­mom, kar je ve­li­ka na­pa­ka. Ve­mo za in­ci­dent Jo­si­pa Ši­mu­nića, Ale­ksan­der Če­fe­rin še ča­ka pr­vo ne­spo­dob­no po­nud­bo. ki je pre­pe­val Za dom spre­mni, pa po­tem na sve­tov­nem pr­ven­stvu v Bra­zi­li­ji ni smel igra­ti. V ta­kih pri­me­rih se hi­tro ukre­pa, a bi se mo­ra­li ne­ka­te­ri bolj za­ve­da­ti, da so vzor­ni­ki in ne bi sme­li pod­pi­ho­va­ti ide­o­lo­gij."

• O no­vem slo­ven­skem se­lek­tor­ju

Ma­tja­žu Ke­ku.

"Do­bra od­lo­či­tev, ker je do­ber tre­ner. NZS po­tre­bu­je mir in s Ke­kom ga bo do­bi­la, kot smo ga mi s Sreč­ko Ka­tan­cem. Vsaj za eno le­to, po­tem je vse od­vi­sno od re­zul­ta­ta. Ver­ja­mem v to re­pre­zen­tan­co in Ke­ka, ima­mo pri­mer­lji­vo, ze­lo so­li­dno eki­po. Manj­ka nam le mal­ce več pri­pa­dno­sti, po­no­sa, da igraš za re­pre­zen­tan­co. Raz­o­ča­ran sem, da ne igra­jo ne­ka­te­ri naj­ve­čji zvez­dni­ki. Go­vo­ril sem o Hr­va­tih, manj­ka nam nji­hov žar. Je tre­ba Luki Mo­dri­ću igra­ti za Hr­va­ško? Ma­riu Man­džuki­ću? Ne, am­pak sta po­no­sna na to. Vse­e­no jim je, kdo je se­lek­tor. Če bi bi­li ne­kje med nji­mi in na­mi, bi bi­lo ide­al­no."

Fo­to: Igor NAPAST

Do tor­ka so ime­li v Ki­dri­če­vem ve­se­lje s so­bo­tno sen­za­ci­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.