Zgre­še­na tak­ti­ka, zgre­še­ni stre­li

V pr­vem sprin­tu se­zo­ne je sla­vil Jo­han­nes Thin­gnes Boe

Vecer - - ŠPORT -

e od­boj­kar­ji Hoč v no­coj­šnji tek­mi 9. kro­ga dr­žav­ne­ga pr­ven­stva, ob 19. uri, v do­ma­či dvo­ra­ni ne pre­ma­ga­jo Pan­vi­te Po­mgrad, se jim v na­da­lje­va­nju ne obe­ta nič do­bre­ga. Po osmih tek­mah so z zgolj šti­ri­mi toč­ka­mi na le­stvi­ci de­ve­ti, pred­za­dnji, za­to nuj­no po­tre­bu­je­jo toč­ke za stik s klu­bi v sre­di­ni le­stvi­ce. Tu­di So­bo­ča­nom ne gre po na­čr­tih, ima­jo osem točk in so osmi, kar je da­leč od nji­ho­vih pri­ča­ko­vanj.

"Vsa­ka tek­ma je ze­lo po­memb­na, dve pred na­mi, s Pan­vi­to in na­sle­dnja s Šo­šta­njem, pa še po­se­bej. V pri­me­ru zma­ge bo­mo bolj spro­šče­no pri­ča­ko­va­li na­da­lje­va­nje pr­ven­stva. Ve­mo, da tu­di so­bo­ška eki­pa ne pri­ka­zu­je iger, ka­kr­šnih je spo­sob­na, upam, da se v tek­mi ne bo raz­i­gra­la. Do­bro tre­ni­ra­mo in z op­ti­miz­mom pri­ča­ku­jem no­coj­šnji ob­ra­čun," je po­ve­dal di­rek­tor OK Ho­če Aleš An­dlo­vič.

Ma­ri­bor­ča­ni da­nes po­tu­je­jo v Ka­mnik, kjer jih ob 19.30 ča­ka Cal­cit. Go­renj­ci so Šta­jer­ce iz­lo­či­li v če­tr­t­fi­na­lu po­kal­ne­ga tek­mo­va­nja; tek­ma v dvo­ra­ni Ta­bor se je kon­ča­la 3:0 za Cal­cit, v Ka­mni­ku pa s 3:2 za Ma­ri­bor, kar ka­že, da se obe­ta za­ni­miv in ne­go­tov ob­ra­čun. Ne na­za­dnje sta klu­ba so­se­da na le­stvi­ci, Ma­ri­bor je dru­gi (18 točk), Cal­cit tre­tji (17). Da­nes bo­sta še dve tek­mi, Sa­lo­nit - Kr­ka (ob 19. uri) in Čr­nu­če - Tri­glav (ob 19.30), ACH je že v če­tr­tek glad­ko opra­vil s Šo­šta­njem (3:0). (zg) Od­boj­ka­ri­ce bo­do da­nes igra­le 9. krog dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. No­va KBM Bra­nik bo ob 18. uri v Lu­kni igra­la pro­ti Luki Ko­per in pri­ča­ku­je tri toč­ke. Za­ni­mi­va bo tek­ma v Ka­mni­ku (ob 17. uri) med dru­go­u­vr­šče­nim Cal­ci­tom in vo­dil­no GEN-I. Ob 18. uri bo ob­ra­čun Ke­ma Pu­con­ci - Cal­ci­tom II, tek­mi med An­ka­ra­nom in Šem­pe­trom (2:3) ter Lju­to­me­rom in For­mu­lo For­mis (si­no­či) sta bi­li že od­i­gra­ni. e je v če­tr­tek na Po­klju­ki Ja­kov Fak re­še­val slo­ven­sko čast, mu na pet­ko­vem sprin­tu to več ni uspe­lo. Z ze­lo vi­so­ko star­tno šte­vil­ko 91 (vsi naj­bolj­ši so si iz­bra­li šte­vil­ke pod 50) je star­tal med sa­mi­mi ek­so­ti. Že­lel si je ne­ko­li­ko hla­dnej­še­ga vre­me­na, v ka­te­rem se sneg pod smu­čmi ne bi ta­ko to­pil, a kaj, ko je bi­la pro­ga že raz­ri­ta. Pa tek sploh ni bil Fa­ko­va naj­ve­čja te­ža­va. Že po pr­vem stre­lja­nju le­že, ko je zgre­šil dva stre­la, je bi­lo ja­sno, da z vr­hun­skim re­zul­ta­tom ne bo nič. Do­da­ten zgre­še­ni strel sto­je pa je po­me­nil le konč­no 39. me­sto. Na ne­delj­ski tek­mi bo ta­ko za zma­go­val­cem sprin­ta, Nor­ve­ža­nom Jo­han­ne­som Thin­gne­som Bo­e­jem, Fak star­tal z mi­nu­to in 40 se­kun­da­mi za­o­stan­ka.

"Pred­vsem je šlo na­ro­be na stre­li­šču. Imel sem do­bro pri­pra­vlje­no orož­je, a sem pr­va dva stre­la zgre­šil. To me je zme­dlo. Po dalj­ši pa­v­zi sem si­cer osta­le tri tar­če za­del. Ne vem, kaj je bi­lo na­ro­be, a ne­kaj je mo­ra­lo bi­ti. Ne spo­mnim se, kdaj bi na­za­dnje ta­ko zgre­šil. Že ko sem vi­del, ka­ko gre­ši­jo dru­gi, sem bil ma­lo skep­ti­čen. Mor­da je te­ža­va v po­pol­dan­ski spre­mem­bi sve­tlo­be. Tu­di te­ka­ško mi ni ka­za­lo naj­bo­lje. Po pr­vem ki­lo­me­tru je 16 se­kund za­o­stan­ka ve­li­ko. Zde­lo se mi je, da je ri­tem do­ber, a čas je po­ka­zal dru­ga­če. Še v če­tr­tek se mi je zde­lo, da bi brez na­pa­ke lah­ko zma­gal, to­krat pa je bi­la zgod­ba pre­cej dru­gač­na. Imam še ve­li­ko za de­la­ti na se­bi. V ži­vlje­nju Smu­čar­ska ka­ra­va­na se je po tek­mah v Ka­na­di in ZDA pre­se­li­la v Evro­po. Žen­ske bo­do ko­nec te­dna tek­mo­va­le v mon­de­nem St. Mo­ri­t­zu, na ka­te­re­ga ima le­pe spo­mi­ne Il­ka Štu­hec. Pred dve­ma le­to­ma je prav tu­kaj po­sta­la sve­tov­na pr­va­ki­nja v smuku. Da­nes bo, kot edi­na pred­stav­ni­ca Slo­ve­ni­je, na­sto­pi­la na su­per­ve­le­sla­lo­mu, ki se bo pri­čel ob 11.15. Na uvo­dnem su­per­ve­le­sla­lo­mu v no­vi se­zo­ni v La­ke Lo­u­i­su je za­se­dla de­se­to me­sto, kar je po pri­sil­nem pre­mo­ru za­ra­di lan­ske po­škod­be ko­le­na za­njo spod­bu­den re­zul­tat. Na ju­tri­šnjih kva­li­fi­ka­ci­jah za pa­ra­lel­ni sla­lom, za­če­le se bo­do ob 10.30, že­li na­sto­pi­ti tu­di 28-le­tna Ma­ri­bor­čan­ka. Od Slo­venk bo­do na star­tu tu­di Ana Bu­cik, Me­ta Hro­vat in Ma­ru­ša Ferk. Fi­nal­na vo­žnja bo na spo­re­du ob 13.30. (šr)

Šti­ri bit­ke na­en­krat

No­coj ob 19. uri bo­do is­to­ča­sno na spo­re­du vse pre­o­sta­le tek­me osme­ga kro­ga ko­šar­kar­ske­ga dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. La­šča­ni go­stu­je­jo v Dom­ža­lah, Kr­ka pri­ča­ku­je Ro­ga­ško, Šen­čur bo gost Hop­sov, Šen­tjur pa bo go­stil Si­xt Pri­mor­sko. Že v to­rek je v lju­bljan­skem dvo­bo­ju Pe­trol Olim­pi­ja pre­pri­člji­vo ugna­la Ili­ri­jo s 104:74. (zom) so ve­dno vzpo­ni in pad­ci. Sle­dnjih je ma­lo več. Tre­ba jih je je­ma­ti spro­šče­no, pa vse­e­no bi­ti zah­te­ven do se­be, da lah­ko pre­ma­gu­ješ naj­bolj­še."

Fa­ku se bo na ne­delj­ski tek­mi pri­dru­žil do­ma­čin Mi­ha Do­vžan, ki je zgre­šil dva­krat in kon­čal kot 45. Ob Mi­tji Dri­nov­cu (101.) in Ro­ku Tr­ša­nu (76. me­sto), ki ju ni­ti ni bi­lo pri­ča­ko­va­ti med naj­bolj­ši­mi 60, uvr­šče­ni­mi na za­sle­do­val­no tek­mo, je spet spo­dle­te­lo tu­di Kle­mnu Ba­u­er­ju (62.). Pred­vsem za­vo­ljo šti­rih zgre­še­nih stre­lov: "Tež­ko si ra­zlo­žim, za­kaj to­li­ko gre­šim. Če sem na če­trt­ko­vi tek­mi na 20 ki­lo­me­trov še is­kal vzro­ke v ner­vo­zi, sem bil to­krat pre­cej bolj mi­ren. Žal pa s ta­kšni­mi pred­sta­va­mi iz­gu­bljam pre­po­treb­no sa­mo­za­vest. Ne vem, kaj gre na­ro­be. Na tre­nin­gih ni­mam ta­kšnih te­žav."

Smu­čar­ji v Val d'Ise­ru

Žan Kra­njec in Šte­fan Ha­da­lin bo­sta slab­ši vtis iz Ame­ri­ke po­sku­ša­la po­pra­vi­ti v Val d'Ise­ru na da­na­šnjem ve­le­sla­lo­mu. Pr­va vo­žnja se prič­ne ob 10. uri, dru­ga pa ob 13. Ju­tri bo v Fran­ci­ji na sla­lom­ski tek­mi Ža­na Kranj­ca za­me­njal Ja­kob Špik, ki se je odlič­no od­re­zal na tek­mah evrop­ske­ga po­ka­la. Ha­da­lin, ki je uvo­dni sla­lom kon­čal na 18. me­stu, to­krat ci­lja na pet­naj­ste­ri­co naj­bolj­ših. Pr­va sla­lom­ska vo­žnja se bo za­če­la ob 9.30, dru­ga ob 12.30. Spe­ci­a­li­sta za hi­tre di­sci­pli­ne Bo­štjan Kli­ne in Mi­ha Hro­bat sta osta­la čez lu­žo in se ude­le­ži­la te­kem se­ver­no­a­me­ri­ške­ga po­ka­la. Na pr­vi tek­mi je Hro­bat za­se­del dru­go me­sto s 17 sto­tin­ka­mi za­o­stan­ka za do­ma­čim pred­stav­ni­kom Ja­me­som Crawfor­dom, med­tem ko je Kli­ne za re­pre­zen­tanč­nim ko­le­gom za­o­stal 22 sto­tink in bil ta­ko tre­tji. Na dru­gem smuku je po­nov­no sla­vil Crawford, Hro­bat je bil z 0.46 se­kun­de za­o­stan­ka to­krat tre­tji, Kli­ne pa se je zna­šel dve me­sti niž­je na le­stvi­ci. (šr)

Pri­lo­žnost za Kon­struk­tor

Ke­glja­če ma­ri­bor­ske­ga Kon­struk­tor­ja ča­ka da­nes v ma­džar­skem me­ste­cu Rep­ce­la­ki po­vra­tna tek­ma osmi­ne fi­na­la li­ge pr­va­kov. Pr­vo, pred dve­ma te­dno­ma, so v dvo­ra­ni Ta­bor s 6:2 (12,5:11,5 teh­nič­ne toč­ke) - 3499:3496 po­dr­tih ke­gljev do­bi­li slo­ven­ski pr­va­ki in si pri­i­gra­li po­memb­no pred­nost pred po­vra­tno tek­mo. Po­vra­tno tek­mo v li­gi pr­va­kinj bo­do pro­ti nem­ške­mu klu­bu Po­int ob 13. uri v Go­lov­cu igra­le ke­glja­či­ce Ce­lja ( pr­vo tek­mo so s 7:1 do­bi­le Nem­ke) in ke­glja­či­ce Tri­gla-

Slo­ven­ci ni­so bi­li edi­ni ne­za­do­volj­ni. Tu­di zma­go­val­cu v te­ku na 20 ki­lo­me­trov Mar­ti­nu Fo­ur­ca­du, si­cer pr­ve­mu fa­vo­ri­tu, se je pred­sta­va po­ne­sre­či­la. Ob enem zgre­še­nem stre­lu je kon­čal še­le na 24. me­stu: "Ne vem, za­kaj ni­sem bil hi­trej­ši. S ser­vi­ser­ji še mo­ra­mo ugo­to­vi­ti, ali je kri­va mo­ja for­ma ali smu­či."

Pr­vič do­slej je na Po­klju­ki zma­gal nje­gov la­ni naj­ve­čji ri­val Jo­han­nes Thin­gnes Boe, si­cer naj­bolj­ši te­kač v ka­ra­va­ni. Če­prav je en strel zgre­šil, je imel v ci­lju več kot 16 se­kund pred­no­sti pred to­krat ne­zgre­šlji­vi­ma Fran­co­zom An­to­ni­nom Gu­i­gon­na­tom in Ru­som Ale­ksan­drom Lo­gi­no­vom.

va, ki bo­do v Ro­mu­ni­ji igra­le pro­ti Elec­tro­mu­re­su Tar­gu Mu­res ( pr­vo tek­mo so s 7:1 do­bi­le Ro­mun­ke). (zg)

Bra­ni­kov­ci v vro­či Ko­per

Ma­ri­bor­ski ro­ko­me­ta­ši bo­do v 13. kro­gu dr­žav­ne­ga pr­ven­stva po­tr­je­va­li tre­tje me­sto na le­stvi­ci pri pe­tem Ko­pru. Pr­va tek­ma teh na­spro­tni­kov se je kon­ča­la s šta­jer­sko zma­go. "Zdaj od­ha­ja­mo na vro­če go­sto­va­nje, ker so z no­vim tre­ner­jem do­bi­li nov za­gon in de­ni­mo dra­go pro­da­li ko­žo Ce­lju. A tu­di mi smo na za­dnjih tek­mah pri­do­bi­li več sa­mo­za­vest in ni­ma­mo kaj iz­gu­bi­ti," je de­jal Ko­pr­čan v vi­jo­li­ča­stem dre­su An­draž Vel­ka­vrh. Dru­ge tek­me: v Ivanč­ni Go­ri­ci bo ob­ra­čun dna le­stvi­ce, Or­mož bo prek Treb­nje­ga is­kal stik s sre­di­no, Rib­ni­ca, Ce­lje in Go­re­nje pa so ne­spor­ni fa­vo­ri­ti. Pa­ri 13. kro­ga, da­nes ob 19. uri: Sviš - Hra­stnik, Or­mož - Treb­nje, Do­bo­va - Rib­ni­ca, Ko­per - Ma­ri­bor; ob 20. uri: Lo­ka - Ce­lje; ju­tri ob 19. uri: Kr­ka - Go­re­nje. (šr)

Lo­vri­če­va v fi­na­lu

Slo­ven­ska te­ni­ška igral­ca Blaž Vi­do­vič in Pia Lo­vrič sta s po­lo­vič­nim uspe­hom od­i­gra­la pol­fi­nal­na dvo­bo­ja mla­din­ske­ga tur­nir­ja do 18 let Ma­ri­bor open na igri­ščih ŽTK Ma­ri­bor. Član TK Ptuj, ki je na tur­nir­ju igral s po­va­bi­lom, je v pol­fi­na­lu s 4:6, 6:7 iz­gu­bil pro­ti de­se­te­mu no­sil­cu, Nem­cu Ja­ko­bu Ca­do­na­uu, čla­ni­ca TK Dom­ža­le pa se je po zma­gi 6:1, 6:3 pro­ti Če­hi­nji Bar­bo­ri Pa­li­co­vi uvr­sti­la v fi­na­le. V fi­na­lu se bo Lo­vri­če­va, ki je dru­ga no­sil­ka tur­nir­ja, po­me­ri­la s pr­vo no­sil­ko, Fran­co­zi­njo Ju­lie Bel­gra­ver. Da­na­šnja fi­nal­na dvo­bo­ja se bo­sta za­če­la ob 9. uri. (zg)

Fo­to: Bo­jan Ve­li­ko­nja/DNEVNIK

Že po uvo­dnih dveh stre­lih je bi­lo ja­sno, da Ja­kov Fak ne bo pri vr­hu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.