V so­bo­to Fran­ci­ja pred ek­splo­zi­jo

Vecer - - FRONT PAGE - (vb)

Če­prav je fran­co­ska vla­da ugo­di­la zah­te­vam pro­te­stni­kov, ta­ko ime­no­va­nih ru­me­nih jo­pi­čev, in ne bo dvi­gni­la tro­ša­rin na go­ri­va, se Pa­ri­zu in dru­gim me­stom obe­ta pro­te­stov poln ko­nec te­dna. Ru­me­ni jo­pi­či ni­so za­do­volj­ni z re­for­ma­mi pred­se­dni­ka Em­ma­nu­e­la Ma­cro­na, ki ga ob­to­žu­je­jo ošab­no­sti. "Ma­cron je znan, da hi­tro mi­sli in na­glo re­a­gi­ra," pra­vi Ed­vard Ko­vač, filozof, ki že dol­ga le­ta ži­vi v Fran­ci­ji. Vla­da je si­cer pro­ti pro­te­stni­kom sa­mo da­nes po­sla­la sko­raj 90 ti­soč po­li­ci­stov, de­se­ti­no od te­ga v Pa­ri­zu. Kljub te­mu so da­nes šte­vil­ne kul­tur­ne zna­me­ni­to­sti, go­stin­ski lo­ka­li in tr­go­vi­ne v fran­co­ski pre­stol­ni­ci v stra­hu pred na­sil­ni­mi iz­gre­dni­ki za­pr­ti.

V SO­BO­TO, SPRANI 14, 15

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.