Lju­dje pred stro­ji

Vecer - - V ŽARIŠČU - Aleš Ko­cjan

Pro­ble­mi Slo­ven­ske voj­ske kot osre­dnje­ga ste­bra na­ci­o­nal­ne var­no­sti so več­pla­stni. Med ključ­ni­mi sta do­tra­ja­na opre­ma in od­so­tnost re­snih obramb­nih zmo­glji­vo­sti. Iz­gra­dnja dveh sre­dnjih boj­nih ba­ta­ljon­skih sku­pin je cilj Slo­ve­ni­je že od le­ta 2004, a se je z afe­ro Pa­tria ta od­da­ljil. Po­zne­je se je na­ša dr­ža­va zna­šla še v pri­me­žu go­spo­dar­ske in fi­nanč­ne kri­ze, kar je naj­bolj ob­ču­til obramb­ni pro­ra­čun. Var­če­va­nje je šlo ta­ko da­leč, da je v naj­bolj su­šnih le­tih imel sis­tem do­volj de­nar­ja le za pla­če, za in­ve­sti­ci­je v po­so­do­bi­tve in na­ba­vo no­ve opre­me ni osta­lo nič, ce­lo pri vzdr­že­va­nju opre­me je škri­pa­lo.

Tu­di vla­da Mar­ja­na Šar­ca bo pri ure­sni­če­va­nju na­čr­tov opre­mlja­nja voj­ske brž­ko­ne na­le­te­la na še več min kot pred­ho­dni­ce. Če so bi­li v pre­te­klo­sti ra­zlo­gi za ne­u­re­sni­če­va­nje ci­ljev v glav­nem fi­nanč­ne ali ko­rup­cij­ske na­ra­ve, bo­do v na­da­lje­va­nju pred­vsem po­li­tič­ne. Po­leg te­ga, da vla­do se­sta­vlja pe­te­ri­ca in­te­re­sno ra­zno­ro­dnih strank, bo na vsa­kem ko­ra­ku obramb­ne po­sle mi­ni­ra­la zu­naj­vla­dna par­tne­ri­ca Le­vi­ca z iz­go­vo­rom, da bi ta de­nar lah­ko dr­ža­va po­ra­bi­la za so­ci­al­ne trans­fer­je, iz­o­bra­že­va­nja, ra­zvoj, zdra­vstvo ... To­da naš obramb­ni sis­tem ima še eno, mor­da bolj uso­dno te­ža­vo od od­so­tno­sti no­ve opre­me – po­manj­ka­nje ka­drov. Pri tem za voj­sko ek­si­sten­ci­al­nem iz­zi­vu pa bi mo­ra­la vla­da naj­ti več si­ner­gij s so­ci­al­no ob­ču­tlji­vo Le­vi­co.

Če dr­ža­va ne bo po­skr­be­la za vo­ja­ke, bo­do tu­di okle­p­ni­ki od­več

Šte­vi­lo vo­ja­kov iz me­se­ca v me­sec usi­ha. Če se bo trend za­po­slo­va­nja v voj­ski na­da­lje­val, bo vo­ja­kov v ne­kaj le­tih le še za vzo­rec in se bo tre­ba vpra­ša­ti, za­kaj še sploh ima­mo voj­sko. Že da­nes je med 6658 pri­pa­dni­ki manj kot 40 od­stot­kov na­va­dnih vo­ja­kov. Pre­o­sta­lo so ča­stni­ki, pod­ča­stni­ki, vo­ja­ški usluž­ben­ci in dru­go ci­vil­no ose­bje. Tren­di za­dnjih let ka­že­jo, da dr­ža­va ni zmo­žna za­pol­ni­ti vo­ja­ških vrst, ker je po­stal vo­ja­ški po­klic za­ra­di sla­be­ga pla­či­la in ne­u­go­dnih de­lov­nih raz­mer pov­sem ne­kon­ku­ren­čen na tr­gu de­lov­ne si­le. Od le­ta 2012 šte­vi­lo pri­pa­dni­kov in pri­pa­dnic ne do­se­ga ka­dro­vske­ga na­čr­ta, ki ga do­lo­ča­jo stra­te­ški do­ku­men­ti, po­tr­je­ni v vla­di in dr­žav­nem zbo­ru. Iz le­ta v le­to je ka­dro­vska struk­tu­ra Slo­ven­ske voj­ske bolj kla­vr­na. Iz ge­ne­ral­šta­ba pri­ha­ja­jo skrb zbu­ja­jo­ča pri­zna­nja o fi­zič­ni iz­go­re­lo­sti ose­bja in da voj­ska le še s te­ža­vo iz­va­ja vse z za­ko­nom pred­pi­sa­ne na­lo­ge.

Za­to mor­da ne bi bi­lo na­pak, ko bi se vla­da naj­prej lo­ti­la za­pol­nje­va­nja ka­dro­vske vr­ze­li, pred na­ba­vlja­njem opre­me, pri če­mer bi lah­ko iz­ko­ri­sti­la so­ci­al­no na­rav­na­nost Le­vi­ce. Za to pa bo tre­ba naj­prej dvi­gni­ti vo­ja­kom pla­če, ure­di­ti nji­hov sta­tus po 45. le­tu, ko iz­gu­bi­jo služ­bo, za­go­to­vi­ti mo­re­bi­tne bo­ni­te­te in ugo­dno­sti za opra­vlja­nje de­fi­ci­tar­ne­ga po­kli­ca ... Če dr­ža­va ne bo v voj­ski po­skr­be­la za lju­di pred stro­ji, kma­lu tu­di no­vih okle­p­ni­kov ne bo nih­če več po­tre­bo­val.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.