Ve­ri­ca Tr­ste­njak za­pu­šča so­dni svet

Vecer - - V ŽARIŠČU -

So­dni svet je ustav­na in­sti­tu­ci­ja. Tre­nu­tni po­lo­žaj v pra­ksi pa po mo­ji oce­ni v ce­lo­ti ne omo­go­ča ka­ko­vo­stne­ga in od­go­vor­ne­ga de­la." Ta­ko pro­fe­so­ri­ca pra­va dr. Ve­ri­ca Tr­ste­njak z Uni­ver­ze na Du­na­ju, prej dol­ga le­ta na So­di­šču Evrop­ske uni­je zač­ne ostro spo­ro­či­lo pred­se­dni­kom dr­ža­ve, dr­žav­ne­ga zbo­ra in so­dne­ga sve­ta, za­kaj po 31. de­cem­bru le­tos ne bo več čla­ni­ca so­dne­ga sve­ta. "So­dni svet kot stro­kov­na in­sti­tu­ci­ja, ki ji je za­u­pa­na od­go­vor­na na­lo­ga gle­de ka­dro­va­nja v sod­stvu, va­ro­va­nja sa­mo­stoj­no­sti in ne­od­vi­sno­sti so­dne ve­je obla­sti, nje­go­va na­lo­ga po za­ko­nu pa je tu­di za­go­ta­vlja­nje ka­ko­vo­sti de­la so­dišč ter jav­ne­ga ugle­da sod­stva, mo­ra ime­ti ustre­zne po­go­je za kva­li­te­tno vse­bin­sko de­lo," na­da­lju­je.

So­dni svet od­lo­ča o naj­po­memb­nej­ših pre­dlo­gih za funk­ci­je v sod­stvu in vse vlo­ge je tre­ba obrav­na­va­ti vse­bin­sko po­glo­blje­no in od­go­vor­no. Raz­go­vo­ri s kan­di­da­ti za traj­no so­dni­ško funk­ci­jo bi mo­ra­li tra­ja­ti pri­bli­žno uro, ne pa le 20 mi­nut, na ra­čun te ka­dro­vske služ­be sod­stva po­ja­sni Tr­ste­nja­ko­va. Obrav­na­va dru­ge po­memb­ne pro­ble­ma­ti­ke pa da je v bi­stvu ne­mo­go­ča ali se ji ne po­sve­ti po­treb­ne po­zor­no­sti (na pri­mer obrav­na­va po­ro­či­la Sve­ta Evro­pe o sta­nju v sod­stvu ali po­ro­či­la 2018 EU Ju­sti­ce Scor­bo­ard, pro­ble­ma­ti­ka spo­što­va­nja sodb Evrop­ske­ga so­di­šča za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce in So­di­šča EU, pro­blem ne­za­u­pa­nja sod­stvu).

Tr­ste­nja­ko­va so­dni svet, ki ga ta­čas vo­di ma­ri­bor­ska so­dni­ca dr. Bar­ba­ra Ne­rat, za­pu­šča, da opo­zo­ri pri­stoj­ne or­ga­ne na ne­pri­me­ren sta­tus, na­čin de­la, or­ga­ni­za­ci­jo ter ma­te­ri­al­ne in dru­ge po­go­je za de­lo, "in ker ne mo­rem pre­vze­ti od­go­vor­no­sti za od­lo­či­tve, ki so spre­je­te v ča­sov­no ne­u­stre­znem okvir­ju, prav ta­ko pa ne mo­rem ni­ti po­sre­dno vpli­va­ti na iz­bolj­ša­nje sta­nja v sod­stvu ni­ti ne mo­rem pri­spe­va­ti h kre­pi­tvi za­u­pa­nja v sod­stvo, saj za obrav­na­vo te pro­ble­ma­ti­ke ni ča­sa" ... (va)

Fo­to: Tit KOŠIR

Ve­ri­ca Tr­ste­njak

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.