Po­po­vič in Je­re­tič se raz­ha­ja­ta

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ko­pr­ska ob­čin­ska vo­lil­na ko­mi­si­ja je v no­či na pe­tek v ce­lo­ti za­vr­ni­la ta­ko ugo­vor Bo­ri­sa Po­po­vi­ča kot ugo­vor Ale­ša Br­ža­na. Šte­vi­lo gla­sov se je si­cer spre­me­ni­lo, ne pa tu­di iz­id, ta­ko da Aleš Br­žan osta­ja zma­go­va­lec. Po po­dat­kih na sple­tni stra­ni lo­kal­nih vo­li­tev je Br­žan pred­nost pred Po­po­vi­čem po­ve­čal s 7 gla­sov na 17. Zdaj že oči­tno bi­vši ko­pr­ski žu­pan, ki je ob­či­no vo­dil dol­gih 16 let, ima si­cer še ve­dno mo­žnost pri­tož­be na ob­čin­ski svet na dan usta­nov­ne se­je, ko se po­tr­ju­je­jo man­da­ti. Če ni­ti me­stni svet ne od­lo­či v prid kan­di­da­tu, se ta lah­ko v osmih dneh pri­to­ži še na uprav­no so­di­šče, ki mo­ra o pri­tož­bi od­lo­či­ti v 30 dneh.

Kot ka­že, pa so ne­ka­te­ri naj­te­snej­ši Po­po­vi­če­vi so­de­lav­ci že spri­ja­znje­ni s tre­nu­tnim vo­lil­nim re­zul­ta­tom. Med nji­mi je za­go­to­vo Se­ba­stjan Je­re­tič, ki je ko­pr­ske­mu žu­pa­nu sve­to­val pri od­no­sih z jav­nost­mi - po­ve­dal nam je na­mreč, da že išče no­ve iz­zi­ve. Kot pra­vi Je­re­tič, se s Po­po­vi­čem ni­sta spr­la, če­prav ima­ta o mar­si­čem dru­gač­ne po­gle­de, kar naj bi se po­ka­za­lo prav v ča­su to­kra­tnih vo­li­tev. "Z žu­pa­no­vim man­da­tom se za­klju­či tu­di moj man­dat,“pra­vi Je­re­tič, ki je v ča­su služ­bo­va­nja na ko­pr­ski ob­či­ni ne­u­spe­šno po­sku­šal tu­di s kan­di­di­ra­njem za pi­ran­ske­ga žu­pa­na. Pred tem je po­ma­gal So­ci­al­nim de­mo­kra­tom in Bo­ru­tu Pa­hor­ju pri zma­gi na dr­žav­nozbor­skih vo­li­tvah le­ta 2008, vmes pa je so­de­lo­val z zdaj že bi­všim pi­ran­skim žu­pa­nom Pe­trom Bos­sma­nom. (ak, bp)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.