Ko po­li­ci­ja pri­de za­ra­di manj­še­ga pre­te­pa

Po dru­gi stra­ni pa so v ne­ka­te­rih šo­lah po­pol­no­ma ne­moč­ni ob na­sil­ni­ških in iz­si­lje­val­skih sku­pi­nah otrok, ker so nji­ho­vi star­ši vi­so­ko prav­no pod­ko­va­ni in šo­li ote­ži­jo ali one­mo­go­či­jo de­lo­va­nje pro­ti na­si­lju

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Na­si­lja v šo­lah je več, pre­ga­nja­mo pa ga tež­je kot vča­sih, na­ša dol­žnost pre­pre­če­va­nja in pre­ga­nja­nja na­si­lja pa ni nič manj­ša kot nek­daj," te­ža­ve osnov­nih šol po­vza­me pred­se­dnik zdru­že­nja rav­na­te­ljev in rav­na­telj Osnov­ne šo­le Jan­ka Mo­dra iz Do­la pri Lju­blja­ni Gre­gor Pe­čan. Šir­šo raz­pra­vo o na­si­lju v šo­lah od­pi­ra pet let star pri­mer z Osnov­ne šo­le Pru­le, ker se je zdaj že upo­ko­je­ni rav­na­telj Du­šan Merc zna­šel na so­di­šču, ko je dve­ma učen­ce­ma pre­po­ve­dal pri­hod v šo­lo v za­dnjih dneh po­u­ka, ker sta do­mnev­no spol­no na­dle­go­va­la de­kle­ti. So v šo­lah do­bro opre­mlje­ni za spo­pa­da­nje s ta­ki­mi te­ža­va­mi, so pro­to­ko­li rav­na­nja v ta­kih pri­me­rih ja­sni, ka­ko se spo­pa­da­jo z na­si­ljem?

Hi­na­vska druž­ba smo

"Da­nes se v šo­lah do­ga­ja­jo stva­ri, ki si jih sta­rej­ši ne zna­jo ni­ti pred­sta­vlja­ti. Da bi se nek­do od­kri­to po­sta­vil po ro­bu uči­te­lju, kar da­nes ni nič po­seb­ne­ga, ali pa da bi star­ši do­ma sla­bo go­vo­ri­li o šo­li in ru­ši­li av­to­ri­te­to šo­le ..." Pe­čan opo­mni na no­ve ča­se v šo­lah. Hkra­ti smo druž­ba, ki je pre­pol­na na­si­lja, na­da­lju­je rav­na­telj. Star­ši de­ni­mo brez te­žav pu­šča­jo osem­le­tni­ke sa­me pred te­le­vi­zi­jo, da lah­ko gle­da­jo na­sil­ne fil­me, ki ni­so pri­mer­ni za­nje, po­tem pa se zgra­ža­jo nad na­si­ljem. "Hi­na­vska druž­ba smo. Do kon­kre­tnih pri­me­rov so­vra­žne­ga go­vo­ra se pred­se­dnik dr­ža­ve ni spo­so­ben opre­de­li­ti, ko pa pred­se­dnik vla­de sa­mo opo­zo­ri nanj in po­zo­ve k raz­mi­sle­ku, se vsi spra­vi­jo na nje­ga. Smo druž­ba, ki to­le­ri­ra so­vra­žni go­vor, kjer naj­vi­dnej­ši po­li­tič­ni pred­stav­ni­ki evi­den­tno išče­jo lu­knje v za­ko­nih in pro­ce­sne na­pa­ke, za­vla­ču­je­jo so­je­nja, da za­de­ve za­sta­ra­jo, hkra­ti pa od šol­ni­kov pri­ča­ku­je­mo, da bo­do otro­ke vzga­ja­li v iz­je­mnih mo­ral­no- etič­nih stan­dar­dih. Kje so ti stan­dar­di v druž­bi? Smo tu­di druž­ba ab­sur­dnih di­a­me­tral­no­sti, v ta­kem je tež­ko de­lo­va­ti in vzga­ja­ti otro­ke v smi­slu vi­so­kih etič­no-mo­ral­nih stan­dar­dov," na te­ža­vo vseh nas opo­zo­ri so­go­vor­nik.

Tu­di v šo­lah se ta­ko sre­ču­je­jo s skraj­nost­mi. Po eni stra­ni jih po­li­ci­ja obi­šče za­ra­di manj­še­ga pre­te­pa med šest- in se­de­mle­tni­kom v po­dalj­ša­nem bi­va­nju, po dru­gi stra­ni pa so v ne­ka­te­rih šo­lah po­pol­no­ma ne­moč­ni ob na­sil­ni­ških in iz­si­lje­val­skih sku­pi­nah otrok, ker so nji­ho­vi star­ši vi­so­ko prav­no pod­ko­va­ni in šo­li ote­ži­jo ali one­mo­go­či­jo de­lo­va­nje pro­ti na­si­lju.

Si­ve co­ne pri prav­nih vpra­ša­njih

Pe­čan ne ve, ka­ko bi se od­zval v Mer­če­vem pri­me­ru, vse­ka­kor pa bi sku­šal pre­pre­či­ti na­da­lje­va­nje na­si­lja. Vča­sih pri ukre­pa­nju ne mo­reš ve­dno za­do­sti­ti vsem pra­vil­ni­kom: "Tu­di če bi su­mil, da ima kdo v šol­ski tor­bi orož­je ali dro­ge, bi tor­bo od­prl in pre­me­tal, pa naj me to­ži­jo." Sam me­ni, da je Merc de­lo­val v skla­du z 19. čle­nom Kon­ven­ci­je o otro­ko­vih pra­vi­cah, ki bi ga mo­ra­li v šo­lah upo­šte­va­ti. Se mu pa zdi smi­sel­na raz­pra­va, ali ka­zen­ski za­ko­nik ve­lja tu­di na po­dro­čju osnov­nih šol, v so­ci­al­nih in­te­rak­ci­jah med učen­ci, to­rej med mla­do­stni­ki. "Po­go­sto v pra­vu pri­de­mo do si­vih con. Ali prav­ni­ki pi­še­jo za­ko­no­da­jo ta­ko, da ob­sta­ja­jo si­ve co­ne, kjer lah­ko po­tem ma­stno slu­ži­jo?" se spra­šu­je Pe­čan. Si­cer pa je v šo­lah že do­volj za­ko­no­da­je in pred­pi­sov, po­u­da­ri. Te­ža­vo vi­di bolj v tem, da se rav­na­te­lji in šo­le ne od­zi­va­jo bolj sa­mo­za­ve­stno za­ra­di stra­hu, da ne bo­do na­re­di­li ka­ke na­pa­ke v po­stop­ku. "Šo­la bi mo­ra­la bi­ti bi­stve­no bolj av­to­no­men sis­tem. Od­lo­či­tve nje­nih or­ga­nov bi mo­ra­le bi­ti do­konč­ne. Ta­ko se zgo­di, da na­sil­než plju­ne uči­te­lji­co in do­bi vzgoj­ni opo­min, a star­ši za­ra­di na­pa­ke v po­stop­ku do­se­že­jo pre­klic ukre­pa. Ka­kšno spo­ro­či­lo da­je­mo s tem?"

"Na­si­lja ni več kot pred 20 ali 30 le­ti, da­nes se sa­mo več go­vo­ri o njem. Vča­sih je uči­telj pov­zdi­gnil glas, ko­ga okre­gal, dal ukor, šo­lam in uči­te­ljem se je da­lo prav, tu­di če so bi­li pri tem bolj gro­bi. Če bi se da­nes uči­te­lji od­zva­li ta­ko kot pred tri­de­se­ti­mi le­ti, bi ta­koj go­vo­ri­li o na­si­lju in ta­koj bi bi­la zgod­ba v jav­no­sti. Da­nes je že vse na­si­lje ali mo­bing. Po­za­blja­mo tu­di na po­lje na­si­lja, ki ga iz­va­ja­jo učen­ci nad uči­te­lji. O tem se ne go­vo­ri, uči­te­lji se obi­čaj­no po­te­gne­jo na­zaj, da ne za­i­de­jo v te­ža­ve," po­ja­sni rav­na­telj Osnov­ne šo­le Dom­ža­le Uroš Govc.

Tu­di vzgoj­ni na­čr­ti ne za­ja­me­jo vse­ga

Na nji­ho­vi šo­li obrav­na­va­jo vsak pri­mer na­si­lja po­se­bej v skla­du z vzgoj­nim na­čr­tom, ki se ga v gro­bem dr­ži­jo. "Pri­me­ri so ta­ko ze­lo spe­ci­fič­ni, da to ni ve­dno mo­go­če. Vzgoj­ni na­črt mo­ra­mo tu­di med le­tom spre­me­ni­ti, do­da­ti no­va po­dro­čja in iz­lo­či­ti ne­ka­te­ra, ki ni­so več ak­tu­al­na," po­ja­snju­je, da vseh do­god­kov pač ni mo­go­če pred­vi­de­ti. Pred le­ti so na nji­ho­vi šo­li raz­pra­vlja­li o na­me­sti­tvi ka­mer, da bi ta­ko pre­pre­či­li na­si­lje. "Pa smo ugo­to­vi­li, da bi bi­li kma­lu po­dob­ni za­po­rom. Da ne ome­nja­mo var­no­stni­kov po ho­dni­kih, ki so v lju­bljan­skih šo­lah men­da že kar nuj­ni." V šo­lah se lah­ko le bolj ali manj po­go­var­ja­jo, ka­kšnih ve­čjih ukre­pov pa ob na­si­lju sko­raj­da ne mo­re­jo spre­je­ti, je re­a­len so­go­vor­nik: "Na­sil­ne­ga učen­ca ne mo­re­mo iz­klju­či­ti, lah­ko ga pre­šo­la­mo, kar je prej iz­je­ma kot pra­vi­lo, ker dru­ge šo­le ta­ke­ga učen­ca se­ve­da ne že­li­jo spre­je­ti." V šo­lah ta­ko ve­lja­jo bolj "meh­ki ukre­pi", več od te­ga ne sme­jo, za­klju­či so­go­vor­nik.

Fo­to: Uni­cef

"Smo druž­ba, ki to­le­ri­ra so­vra­žni go­vor, hkra­ti pa od šol­ni­kov pri­ča­ku­jej­mo, da bo­do otro­ke vzga­ja­li v iz­je­mnih mo­ral­no-etič­nih stan­dar­dih. Kje so ti stan­dar­di v druž­bi?" pra­vi rav­na­telj Gre­gor Pe­čan.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.