Sve­to­val­ci pri pro­da­ji NLB

Vecer - - V ŽARIŠČU -

De­ut­sche Bank je bi­la tu­di sve­to­val­ka pri ne­dav­no kon­ča­nem po­stop­ku pro­da­je NLB pre­ko pr­ve po­nud­be del­nic na bor­zi. Kljub opi­sa­nim te­ža­vam in fi­nanč­nim škan­da­lom ve­lja De­ut­sche Bank za­ra­di svo­jih po­ve­zav na Wall Stre­e­tu in dru­god po sve­tu v fi­nanč­nih kro­gih za do­bro par­tne­ri­co pri po­stop­kih pro­da­je, ko se išče­jo fi­nanč­ni in­ve­sti­tor­ji. Po ne­u­ra­dnih po­dat­kih so naj­ve­čje de­le­že del­nic NLB ku­pi­li fi­nanč­ni skla­di iz ZDA.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.