Kdaj ve­lja se­zon­ska

Ime­tni­ki se­zon­skih vo­zov­nic za Bi­ke park Po­hor­je mi­nu­li ko­nec te­dna teh ni­so mo­gli upo­ra­bi­ti. V Mar­pro­mu spo­ro­ča­jo, da vo­zov­ni­ce ve­lja­jo le, če je ko­le­sar­ski park od­prt

Vecer - - MARIBOR - Iz­o­gni­ti se že­li­jo zlo­ra­bam Fo­to: Igor NAPAST Ko­le­sar: Ob­sta­ja­jo re­ši­tve in kom­pro­mi­si

Mi­ha Daj­čman

NBIKE PARK

a Ve­čer se j e obr­ni l bra­lec, lju­bi­telj gor­ske­ga ko­le­sar­je­nja, ki je imel te­ža­ve z upo­ra­bo se­zon­ske vo­zov­ni­ce Bi­ke par­ka Po­hor­je. Ku­pil jo je 1. no­vem­bra, za njo od­štel 350 evrov, pro­da­jal­ka na bla­gaj­ni pa naj bi mu bi­la de­ja­la, da bo vo­zov­ni­ca ve­lja­la ce­lo ko­le­dar­sko le­to. Mi­nu­lo ne­de­ljo se mu vrat­ca na spo­dnji po­sta­ji vzpe­nja­če ni­so od­pr­la. Ose­bje mu je po­ja­sni­lo, da je Bi­ke park za­prt in da se­zon­ske vo­zov­ni­ce s ko­le­gom ne mo­re­ta upo­ra­bi­ti. Že­le­la sta se pe­lja­ti z vzpe­nja­čo na Bel­le­vue, na­to pa bi ko­le­sa­ri­la do Are­ha in v Ru­še. Na­po­ti­li so ju, da ku­pi­ta eno­smer­no vo­zov­ni­co s pre­vo­zom ko­le­sa za osem evrov.

"Ča­kaj ma­lo, pa kdo je zdaj tu nor? Naj­prej ku­pim se­zon­sko kar­to, jo po­šte­no pla­čam, po­tem mi po­ja­sni­jo, da ne de­la in da naj ku­pim no­vo eno­smer­no? /.../ Ra­zu­mem, da če imam se­zon­sko za ko­lo, ne mo­rem smu­ča­ti, te­ga pa ne ra­zu­mem," je še za­pi­sal ko­le­sar. "Če se vo­dil­ni lju­dje Mar­pro­ma, ozi­ro­ma kdor­ko­li ima pr­ste vmes, že­li­jo iti tu­ri­zem na ta­kšen na­čin, naj se ne ču­di­jo, da ta­kšen mo­del ne mo­re dol- go­roč­no funk­ci­o­ni­ra­ti," je ugo­ta­vljal raz­o­ča­ra­ni ko­le­sar. V Mar­pro­mu so na za­pi­sa­no od­go­vo­ri­li, da je res, da so s 1. no­vem­brom pri­če­li pro­da­jo no­vih se­zon­skih vo­zov­nic za Bi­ke park, ki ve­lja­jo do kon­ca ok­to­bra 2019, ob tem pa ve­lja pra­vi­lo, da po kon­cu po­le­tne se­zo­ne ozi­ro­ma v zim­ski se­zo­ni vo­zov­ni­ca za Bi­ke park ve­lja sa­mo ta­krat, ko je od­prt ko­le­sar­ski park. V dneh, ko je za­ra­di zim­skih raz­mer (sneg na "Ča­kaj ma­lo, pa kdo je zdaj tu nor?" ste­zah) ko­le­sar­ski park za­prt, le­tne ko­le­sar­ske vo­zov­ni­ce ni mo­go­če ko­ri­sti­ti. "S tem se že­li­mo v pr­vi vr­sti iz­o­gni­ti mo­re­bi­tnim zlo­ra­bam, to­rej upo­ra­bi Bi­ke park vo­zov­ni­ce za dru­ge na­me­ne, na pri­mer smu­ča­nje. Ko bo­do v zim­ski se­zo­ni raz­me­re do- Po kon­cu po­le­tne se­zo­ne ozi­ro­ma v zim­ski se­zo­ni vo­zov­ni­ca za Bi­ke park ve­lja sa­mo ta­krat, ko je od­prt ko­le­sar­ski park.

pu­šča­le od­pr­tje ko­le­sar­ske­ga par­ka, pa bo vo­zov­ni­co se­ve­da mo­žno upo­ra­blja­ti. Prav ta­ko jo lah­ko v ča­su po­le­tne se­zo­ne ne­mo­te­no ko­ri­sti­te tu­di izven od­pi­ral­ne­ga ča­sa ko­le­sar­ske­ga par­ka, na pri­mer za pre­voz s kro­žno ka­bin­sko žič­ni­co na Ma­ri­bor­sko Po­hor­je," so po­ja­sni­li v Mar­pro­mu.

Do­da­li so še, da se ko­le­sar­ju opra­vi­ču­je­jo, če s te­mi po­drob­nej­ši­mi in­for­ma­ci­ja­mi ni raz­po­la­gal ob na­ku­pu se­zon­ske vo­zov­ni­ce ozi­ro­ma jih usluž­ben­ci Mar­pro­ma ni­so pred­sta­vi­li. "Za­go­ta­vlja­mo, da pri tem ni šlo za na­mer­no za­va­ja­nje," so po­u­da­ri­li in do­da­li, da če se ko­le­sar po­ču­ti za­ve­de­ne­ga, mu bo­do ce­lo­tno ku­pni­no po­vr­ni­li in stor­ni­ra­li vo­zov­ni­co. Na od­go­vor Mar­pro­ma se je že od­zval raz­o­ča­ra­ni ko­le­sar. "V ne­de­ljo na­pra­ve za smu­ko ni­so de­lo­va­le na ma­ri­bor­ski stra­ni Po­hor­ja, s tem je skrb Mar­pro­ma za iz­ko­ri­šča­nje vo­zov­ni­ce v smu­čar­ske na­me­ne pov­sem od­več in ne­u­te­me­lje­na. Mi­slim, da bi mo­ra­li iz­ha­ja­ti iz sta­li­šča, da je ve­či­na lju­di po­šte­nih in da ni­ma na­me­na zlo­ra­blja­ti sto­ri­tev. Žal mi je, da vi­di­te si­tu­a­ci­jo ta­ko čr­no-be­lo, saj ob­sta­ja­jo re­ši­tve ozi­ro­ma kom­pro­mi­si, iz ka­te­rih lah­ko obe stra­ni po­te­gne­ta po­zi­tiv­no ko­rist. Gle­de na to, da na spo­dnji po­sta­ji gon­do­le de­la oko­li pet raz­lič­nih lju­di in ze­lo stro­go sle­di­jo na­vo­di­lom vod­stva, pre­dla­gam, da jih ob­ve­sti­te, da če pri­de stran­ka s se­zon­sko ko­le­sar­sko vo­zov­ni­co s ko­le­som, ne z zim­sko opre­mo, da ne bo po­mo­te, naj na­re­di­jo iz­je­mo in jo spu­sti­jo na gon­do­lo," je za­pi­sal ko­le­sar.

Do­dal je še, da bi s tem sa­mo pri­do­bi­li za­do­volj­ne stran­ke in obi­ska­nost Po­hor­ja. "Ško­da bi bi­lo, da z oz­kim po­slov­nim mo­de­lom ome­ju­je­te ta­ko ve­lik po­ten­ci­al, kot ga ima Po­hor­je."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.