Kaj je na de­po­ni­ji v Dol­gi va­si?

Ob­ča­ni tr­di­jo, da so na no­vo od­lo­že­ni od­pad­ki, ki tja ne so­di­jo. Di­rek­tor Ce­ro­pa po­ja­snju­je dru­ga­če

Vecer - - POMURJE - Maj­da Hor­vat Do­va­ža­li so ze­mljo in kom­po­zit

So vo­zi­li tu­di od­pad­ke?

Od­la­ga­li­šče v Dol­gi va­si mo­ra­jo za­pre­ti naj­po­zne­je do av­gu­sta 2020

Vza­čet­ku no­vem­bra je po­ve­ča­no šte­vi­lo to­vor­nja­kov, ki so vo­zi­li v sme­ri de­po­ni­je ne­ne­var­nih ko­mu­nal­nih od­pad­kov v Dol­gi va­si, vzbu­di­lo po­zor­nost ne­ka­te­rih ob­ča­nov, saj je od­la­ga­li­šče, ki ga od le­ta 2009 upra­vlja Ce­rop, v po­stop­ku za­pi­ra­nja. Ivan Kon­cut in Bo­ris Ko­tnjek sta za­to 15. no­vem­bra vlo­ži­la pri­ja­vo na in­špek­cij­sko služ­bo in 21. no­vem­bra pre­je­la ob­ve­sti­lo, da bo in­špek­tor za oko­lje in na­ra­vo pre­ve­ril na­ved­be v pri­ja­vi in ob ugo­to­vi­tvi, da gre za po­dro­čje, ki ga nad­zo­ru­je in­špek­ci­ja, tu­di ukre­pal. "In­špek­to­ri­ca nas je obi­ska­la prej­šnji te­den," je po­ve­dal Franc Ci­pot, di­rek­tor Ce­ro­pa. Se­zna­nil jo je z de­li, ki zdaj po­te­ka­jo na od­la­ga­li­šču v Dol­gi va­si in ki so po­treb­na za­ra­di za­pi­ra­nja od­la­ga­li­šča. Od­lo­že­ne od­pad­ke mo­ra­jo na­mreč pre­kri­ti in od­la­ga­li­šče za­pre­ti naj­po­zne­je do av­gu­sta 2020. Ob tem spo­mni­mo tu­di na pred dne­vi ob­ja­vlje­no ugo­to­vi­tev So­di­šča Evrop­ske uni­je, da Slo­ve­ni­ja do iz­te­ka ro­ka ni za­pr­la in sa­ni­ra­la več po­ten­ci­al­no ne­var­nih ne­nad­zo­ro­va­nih od­la­ga­lišč, med nji­mi pa je na­ve­de­no tu­di od­la­ga­li­šče ko­mu­nal­nih od­pad­kov v Dol­gi va­si.

To­vor­nja­ki, ki so jih opa­zi­li kra­ja­ni, so, ta­ko Ci­pot, do­va­ža­li ze­mljo, s ka­te­ro bo­do pre­kri­li od­lo­že­ne od­pad­ke, in kom­po­zit iz pe­pe­la in bla­ta iz či­stil­nih na­prav, ki ga bo­do upo­ra­bi­li za te­snje­nje in utr­je­va­nje vrh­nje pla­sti. Na od­la­ga­li­šču v Dol­gi va­si je zdaj tu­di ba­ger, ki pre­me­šča na­su­te od­pad­ke z vrh­njih de­lov na vznož­je od­la­ga­li­šča. Ci­pot je po­ja­snil, da je to po­treb­no za­ra­di za­go­to­vi­tve sta­bil­no­sti, da se ustva­ri ustre­zen pro­fil bre­ži­ne, da po­zne­je ne bi pri­šlo do ru­še­nja. "Za­to so od­lo­že­ni od­pad­ki vi­de­ti na tak na­čin," je še iz­ja­vil Ci­pot. To­rej raz­kri­ti in na­ko­pi­če­ni.

Ome­nje­na de­la na od­la­ga­li­šču opra­vlja pod­je­tje Le­gar­tis, ki do­va­ža tu­di ze­mljo, med­tem ko pod­je­tje Ce­rop do­va­ža kom­po­zit ali ta­ko ime­no­va­ni ce­ro­pit. Di­rek­tor Le­gar­ti­sa Ma­tjaž Hoz­jan je po­ve­dal, da so v za­čet­ku no­vem­bra po­spe­še­no vo­zi­li ze­mljo na od­la­ga­li­šče ko­mu­nal­nih od­pad­kov v Dol­gi va­si, saj je to mo­go­če ta­krat, ko je ze­mlja na raz­po­la­go po grad­bi­ščih. Prav ta­ko je po­tr­dil, da nji­hov ba­ger pre­kla­da od­pad­ke. Le­gar­tis bo vsa de­la, za ka­te­ra se je po­go­dil s Ce­ro­pom, kon­čal do kon­ca te­ga le­ta. Kdo bo de­la na­da­lje­val pri­ho­dnje le­to, pa Hoz­jan ne ve. Sa­mi po­god­be za na­prej ni­so skle­ni­li. Pri­ja­va, ki sta jo in­špek­cij­ski služ­bi po­sla­la Kon­cut in Ko­tnjek, pa se ne na­na­ša na de­la, ki zdaj po­te­ka­jo na od­la­ga­li­šču, am­pak sta po­sta­la po­zor­na na vr­sto od­lo­že­nih od­pad­kov. Kot pra­vi­ta, so iz­ja­ve di­rek­tor­ja Ce­ro­pa, da se na od­la­ga­li­šče vo­zi ob ze­mlji le še kom­po­zit, ne­re­snič­ne in za­va­ja­jo­če. Po vi­de­zu so­deč, so na no­vo od­lo­že­ni tu­di od­pad­ki, ki naj ne bi so­di­li na od­la­ga­li­šče v Dol­gi va­si ozi­ro­ma na obi­čaj­na ko- mu­nal­na od­la­ga­li­šča. "Pre­pri­ča­na sva, da to ni­so od­pad­ki, ki jih na­va­ja go­spod Ci­pot, am­pak da gre, po na­ji­nem skro­mnem po­zna­va­nju te ma­te­ri­je, za re­jek­te (iz­vrž­ke iz pa­pir­ne ka­še od­pa­dne­ga pa­pir­ja in kar­to­na, op. a.) iz pa­pir­nic, po­li­mer­ne od­pad­ke ( pla­stič­ni tra­ko­vi ...) ter dru­ge tr­de in vla­k­na­ste od­pad­ke," še oce­nju­je­ta pri­ja­vi­te­lja. Kon­cut in Ko­tnjek za­to pri­ča­ku­je­ta, da se bo­do za­ra­di ve­li­ke ko­li­či­ne teh od­pad­kov ta­koj in ustre­zno od­zva­le in­špek­cij­ske služ­be. Me­ni­ta na­mreč, da po oko­lje­var­stve­nem do­vo­lje­nju Ce­rop teh od­pad­kov tu ne bi smel od­la­ga­ti. Ce­rop je oko­lje­var­stve­no do­vo­lje­nje za obra­to­va­nje od­la­ga­li­šča za čas za­pi­ra­nja od­la­ga­li­šča ne­ne­var­nih od­pad­kov v Dol­gi va­si pri­do­bil 18. av­gu­sta 2017. Dol­go­va­ško od­la­ga­li­šče od­pad­kov, ki je bi­lo prej v la­sti sed­mih ob­čin na ob­mo­čju len­da­vske uprav­ne eno­te, je v pre­te­klo­sti upra­vlja­lo te­da­nje len­da­vsko ko­mu­nal­no pod­je­tje Ko­mu­na­la Len­da­va. Od­la­ga­li­šče so ob­či­ne v re­gij­ski cen­ter za rav­na­nje z od­pad­ki v Pu­con­cih vklju­či­le brez­plač­no le­ta 2009, ker je na od­la­ga­li­šču v Pu­con­cih za­če­lo zmanj­ko­va­ti od­la­gal­ne­ga po­lja, po ured­bi o od­la­ga­nju od­pad­kov pa bi dol­go­va­ško od­la­ga­li­šče lah­ko upo­ra­blja­li še do le­ta 2013 ozi­ro­ma od­vi­sno od zmo­glji­vo­sti od­la­gal­nih po­vr­šin in po­go­jev. S pre­no­som upra­vlja­nja od­la­ga­li­šča pa so si ob­či­ne z len­da­vske­ga ob­mo­čja za­go­to­vi­le odla­ga­nje od­pad­kov v Dol­gi

va­si še za na­sle­dnjih pet let (s 1. ja­nu­ar­jem 2013 se ti več ni­so sme­li od­la­ga­ti), re­ši­le pa so se tu­di stro­škov, po­ve­za­nih z nje­go­vim za­pi­ra­njem.

Sa­mo za "do­ma­če" od­pad­ke

Len­da­vska ob­či­na je pred le­ti z od­lo­kom pre­po­ve­da­la skla­di­šče­nje, se­ži­ga­nje in odla­ga­nje od­pad­kov na svo­jem ob­mo­čju, ki na­sta­ja­jo zu­naj nje­ne­ga ob­mo­čja, to­da ok­to­bra 2009 je to spre­me­ni­la in Ce­ro­pu do­vo­li­la, da v Dol­gi va­si od­la­ga od­pad­ke tu­di z ob­mo­čja dru­gih ob­čin usta­no­vi­te­ljic te­ga jav­ne­ga pod­je­tja. Ta sklep pa je za­čel ve­lja­ti še­le s skle­ni­tvi­jo fi­nanč­nih po­go­jev za odla­ga­nje v Dol­gi va­si. Za­to Ce­rop, ki je stro­šek pre­vze­te­ga od­la­ga­li­šča v Dol­gi va­si s stro­ški nje­go­ve sa­na­ci­je se­ve­da vklju­čil v svoj fi­nanč­ni na­črt, še zdaj Kra­jev­ni sku­pno­sti Dol­ga vas pla­ču­je od­ško­dni­no, od ka­te­re ima­jo ko­rist pred­vsem Ro­mi, ka­te­rih na­se­lje je bli­zu od­la­ga­li­šča. A kot je de­jal Ci­pot, bo­do ta pla­či­la usta­vi­li ta­koj, ko bo de­po­ni­ja pre­kri­ta.

Fo­to: Le­on NOVAK

Od­lo­že­ni od­pad­ki v Dol­gi va­si, ki so vzbu­di­li dvom

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.