Do­ma­či­ni oce­nju­je­jo in spra­šu­je­jo

Vecer - - POMURJE -

Slav­ko Krajnc, do­ma­čin iz Lo­vren­ca na Dra­vskem po­lju: "Na na­šem ob­mo­čju je bi­lo v pre­te­klo­sti več gra­mo­z­nic, iz ka­te­rih so lju­dje od­va­ža­li gra­moz, obe­nem pa v ja­me vo­zi­li od­pad­ke. Ob­či­na se je od­lo­či­la za pre­po­treb­no sa­na­ci­jo teh in vsaj dva pri­me­ra sa­na­ci­je ka­že­ta, da je to mo­go­če. Ver­ja­mem, da bo čez le­ta tu­di ta na­ša gra­mo­z­ni­ca oze­le­nje­na, je pa res, da se nam do­ma­či­nom zdi, da od­voz od­pa­dnih gum po­te­ka pre­po­ča­si. Tu­di ne ve­mo, ka­kšna bo do­konč­na ure­di­tev te gra­mo­z­ni­ce. Jo bo­do za­pol­ni­li z ze­mljo? Vse­ka­kor bom tu­di kot ob­čin­ski sve­tnik v ime­nu svo­jih so­kra­ja­nov ob­čin­sko vod­stvo pov­pra­šal, kaj bo sle­di­lo od­vo­zu in kaj bo­mo na­re­di­li s to ja­mo, ko v njej več ne bo gum. Pre­pri­čan pa sem, da bi do­ma­či­ni naj­ra­je vi­de­li, da bi ob­mo­čje oze­le­ni­li."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.