Na­gra­da za za­slu­ge

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

Pred­se­dnik re­pu­bli­ke Bo­rut Pa­hor je vče­raj po­de­lil dr­žav­na odli­ko­va­nja za za­slu­ge pri ob­vla­do­va­nju mi­grant­ske kri­ze v le­tih 2015 in 2016. Pre­je­mni­ki na­grad za za­slu­ge so nek­da­nja dr­žav­na se­kre­tar­ja na mi­ni­str­stvu za no­tra­nje za­de­ve Bo­štjan Še­fic in An­drej Špen­ga, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Upra­ve RS za za­šči­to in re­še­va­nje Dar­ko But (URSZR), nek­da­nji ge­ne­ral­ni di­rek­tor po­li­ci­je Mar­jan Fank in Sta­ni­slav Lo­trič z URSZR.

Na­gra­je­ni so tu­di šta­ba ci­vil­ne za­šči­te za Po­sav­je in za vzho­dno Šta­jer­sko, po­li­cij­ski upra­vi Ma­ri­bor in No­vo me­sto ter 1., 72. in lo­gi­stič­na bri­ga­da Slo­ven­ske voj­ske.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.