Bi­vša no­vi­nar­ka bo ve­le­po­sla­ni­ca

Bli­sko­vi­ta ka­ri­e­ra He­a­ther Na­u­ert: iz stu­dia pro­trum­po­vske te­le­vi­zi­je Fox News na zu­na­nje mi­ni­str­stvo ZDA, od tam v Zdru­že­ne na­ro­de

Vecer - - V ŽARIŠČU - Vo­ji­slav Berc­ko

Pred­se­dnik ZDA Do­nald Trump bi rad do­se­da­njo ti­skov­no pred­stav­ni­co zu­na­nje­ga mi­ni­str­stva ozi­ro­ma Sta­te De­part­men­ta in nek­da­njo vo­di­te­lji­co ame­ri­ške te­le­vi­zi­je Fox He­a­ther Na­u­ert vi­del kot no­vo ve­le­po­sla­ni­co ZDA pri Zdru­že­nih na­ro­dih. Če jo bo za ve­le­po­sla­ni­ško me­sto po­tr­dil ame­ri­ški se­nat, bo na­sle­di­la do­se­da­njo ve­le­po­sla­ni­co ZDA pri ZN Ni­kki Ha­ley, ki je ok­to­bra le­tos pre­se­ne­tlji­vo na­po­ve­da­la od­stop s te­ga po­lo­ža­ja. Po na­ved­bah ame­ri­ških me­di­jev naj bi se 48-le­tna Na­u­er­to­va že pri­pra­vlja­la na no­vi po­lo­žaj od no­vem­bra da­lje, saj naj bi ji bil Trump na­lo­go po­ve­ril kma­lu po ti­stem, ko ga je Ha­le­y­je­va ob­ve­sti­la o od­sto­pu. Trump je mi­nu­li me­sec iz­ja­vil, da je Na­u­er­to­va "ze­lo re­sna kan­di­dat­ka". Do­dal je, da je "iz­vr­stna, z na­mi že dol­go ča­sa in v pod­po­ro že dlje ča­sa, de­jan­sko - iz­re­dno". Na­u­er­to­va se je Sta­te De­part­men­tu pri­dru­ži­la apri­la 2017.

Za­kaj je 46- le­tna Ha­le­y­je­va 9. ok­to­bra od­sto­pi­la, ura­dno ni zna­no. Bi­vša gu­ver­ner­ka Ju­žne Ka­ro­li­ne je bi­la na po­lo­žaj ve­le­po­sla­ni­ce pri ZN ime­no­va­na šti­ri dni po Trum­po­vi ina­v­gu­ra­ci­ji ja­nu­ar­ja 2017, vse­sko­zi pa je tr­dno za­go­var­ja­la ame­ri­ška in Trum­po­va (vča­sih pov­sem ne­smi­sel­na) sta­li­šča. Tu­di Trump jo je ves čas ze­lo hva­lil in na kon­cu de­jal, da je opra­vi­la ne­ver­je­tno de­lo. Zdru­že­ne dr­ža­ve Ame­ri­ke pod Trum­pom si­cer ne ce­ni­jo kaj do­sti Zdru­že­nih na­ro­dov, iz­sto­pi­le so iz šte­vil­nih agen­cij ZN, tre­nu­tno pa pred­se­du­je­jo Var­no­stne­mu sve­tu. Trump je bil v sep­tem­bru med svo­jim go­vo­rom pred Ge­ne­ral­no skup­šči­no ZN tu­di tar­ča po­sme­ha šte­vil­nih dr­žav­ni­kov.

Za­ni­mi­vo je, da je bi­la v ča­su od-

sto­pa Ha­le­y­je­va na le­stvi­cah pri­lju­blje­no­sti ame­ri­ških po­li­ti­kov krep­ko na pr­vem me­stu. Nje­no de­lo je pod­pi­ra­lo kar 63 od­stot­kov vseh Ame­ri­ča­nov, med nji­mi tu­di več kot po­lo­vi­ca de­mo­kra­tov, kar je za osta­le v Trum­po­vem ta­bo­ru ne­pred­sta­vlji­vo. Na dru­gem me­stu po pri­lju­blje­no­sti je bil pod­pred­se­dnik Joe Bi­den (58 od­stot­kov), tre­tji pa bi­vši kan­di­dat za de­mo­krat­sko pred­se­dni­ško no­mi­na­ci­jo, ne­od­vi­sni se­na­tor Ber­nie San­ders (57 od­stot­kov), ki se kljub 77 le­tom spo­gle­du­je s pred­se­dni­ško kan­di­da­tu­ro le­ta 2020. To­da tu­di že pred od­sto­pom Ha­le­y­je­ve je bi­lo sli­ša­ti ze­lo re­sne na­mi­ge, da naj bi se le­ta 2020 po­te­go­va­la za re­pu­bli­kan­sko no­mi­na­ci­jo v bo­ju za Be­lo hi­šo. Ugi­ba­nja, da bi čez pol­dru­go le­to kan­di­di­ra­la pro­ti Trum­pu, je Ha­le­y­je­va za­vr­ni­la, še pre­den so jo no­vi­nar­ji vpra­ša­li o tem. "Edi­no, kar bom sto­ri­la, je, da pod­prem nje­ga," je de­ja­la in s pr­stom po­ka­za­la na Trum­pa.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.