Šam­pi­on Hir­scher je utru­jen

Pri 29 le­tih je Av­stri­jec še zme­raj se­rij­ski zma­go­va­lec te­kem za sve­tov­ni po­kal. Na Slje­me­nu je ne­dav­no raz­kril, da je to mor­da ce­lo nje­go­va za­dnja se­zo­na

Vecer - - Front Page - Bo­jan Ba­u­man

Po­glej­te me v oči in raz­bra­li bo­ste mo­jo ve­li­ko utru­je­nost. Še eno le­to, mor­da dve, se bo­mo vi­de­va­li. Mor­da tu­di ne." 29-le­tni Av­stri­jec Mar­cel Hir­scher, av­tor ci­ta­ta, je na pr­vi tek­mi v le­tu 2019 na Slje­me­nu nad Za­gre­bom zno­va zma­gal. To mu je uspe­lo že 64. v ka­ri­e­ri in je le­tos na naj­bolj­ši po­ti, da še sed­mo le­to za­po­red tek­mo­va­nje v sve­tov­nem po­ka­lu kon­ča kot sku­pni zma­go­va­lec. Na­sle­dnje pri­zo­ri­šče je Adel­bo­den, kjer lah­ko zru­ši re­kord zmag na enem pri­zo­ri­šču - v ve­le­sla­lo­mu se bo tam bo­ril za že šesto zma­go, pe­to na enem smu­či­šču je do­se­gel v ne­de­ljo v sla­lo­mu na Slje­me­nu. Le­tos se lah­ko Av­stri­jec oki­ti tu­di z zla­tom na sve­tov­nem pr­ven­stvu v Are­ju.

A za ma­sko ve­li­ke­ga zma­go­val­ca mu oči­tno ne uspe­va več skri­ti ce­ne ta­kih uspe­hov. Ob­ča­sno te­ga ni­ti ne že­li skri­ti. V Pjon­gčan­gu je bil po­leg utru­je­no­sti na pro­gi že sre­di olim­pij­skih iger na­ve­li­čan vse­ga - še ri­ža. In no­vi­nar­jem, ki smo bi­li zbra­ni v Za­gre­bu, je v ne­de­ljo na raz­lič­ne na­či­ne spo­ro­čal, da mu ob­ča­sno gre na živ­ce vse, kar je po­ve­za­no z vr­hun­skim smu­ča­njem.

Hir­scher je na Slje­me­nu si­cer mo­ral kar dol­go raz­mi­šlja­ti, pre­den je na­šel od­go­vor na vpra­ša­nje, ali je bil do­slej še na ka­te­rem dru­gem pri­zo­ri­šču te­kem za sve­tov­ni po­kal ta­ko uspe­šen kot nad Za­gre­bom. "Lju­dje se ve­li­ko ukvar­ja­jo s sta­ti­sti­ko, me­ne pa to po­se­bej ne za­ni­ma. Po­ka­lov tu­di ne shra­nju­jem do­ma - no, za to bi zdaj po­tre­bo­val že ve­li­ko hi­šo. Ra­je si le­pe tre­nut­ke spra­vim v gla­vi," je po­ja­snil Hir­scher. Če­tu­di smo ga na Slje­me­nu zno­va spre­mlja­li v šam­pi­on­ski po­do­bi, je vse bolj oči­tno, da mu ce­re­mo­ni­je, ki spre­mlja­jo tak uspeh, po­šte­no na­je­da­jo živ­ce. V nje­go­vi eki­pi se tru­di­jo vse po­stran­ske stva­ri skon­cen­tri­ra­ti na mi­ni­mum. Kar ne­ko­li­ko ne­vlju­den do 10.500 na­vi­ja­čev, zbra­nih na Slje­me­nu, je bil Hir­scher­jev hi­tri od­hod iz are­ne po pri­ho­du v cilj pr­ve vo­žnje. Po pro­to­ko­lu mu si­cer ni bi­lo tre­ba osta­ti. To je ob­ve­za sa­mo za vo­dil­ne­ga tek­mo­val­ca na tek­mi, ki v cilj­ni are­ni ča­ka na pri­hod pr­ve tri­de­se­te­ri­ce na­sto­pa­jo­čih.

A naj­bolj­ši alp­ski smu­čar­ji do­bi­jo bolj­še spon­zor­ske po­god­be tu­di na ra­čun gle­dal­cev, ki pri­ha­ja­jo na tek­mo­va­nja al­pin­cev. Za­to bi si za­slu­ži­li pri­mer­no po­zor­nost. Saj je Hir­scher pu­bli­ko po tek­mi po­hva­lil in je Za­greb­ča­ne raz­gla­sil za ze­lo ko­rek­tne na­vi­ja­če. A to bi mo­ral ne­ko­li­ko bolj po­ka­za­ti tu­di z de­ja­nji, ne sa­mo z be­se­da­mi. "De­cem­bra je bil ur­nik te­kem ze­lo na­tr­pan in v za­dnjih dneh sem bil že pov­sem iz­čr­pan," ra­zlo­ge za sla­bo vo­ljo po­ja­sni Hir­scher. Ta­ko na za­ključ­nih dveh tek­mah lan­ske­ga le­ta, v pa­ra­lel­nem me­stnem sla­lo­mu v Oslu in še prej v Ma­don­ni di Cam­pi­glio ni za­be­le­žil zmag, kar je bil zanj že ra­zlog za alarm. Po­se­bej na­pa­ka v fi­nal­ni vo­žnji v Ma­don­ni di Cam­pi­glio mu je na­ži­ra­la po­tr­plje­nje. "Res sem za­do­vo­ljen, da sem se na Slje­me­nu vr­nil. Ja­nu­ar­ja je ri­tem ne­ko­li­ko manj stre­sen, a tež­ko se je ob­dr­ža­ti na ta­ko vi­so­kem ni­vo­ju, tež­ko je zme­raj vo­di­ti to igro. Hkra­ti mi je vse tež­je pri­pra­vi­ti se na tek­me. Pa ne gre le za tek­mo­va­nje, spre­mi­nja­jo se raz­me­re na pro­gah, spre­mi­nja se teh­ni­ka smu­ča­nja in mla­di fan­tje vse bolj pri­ti­ska­jo in na­pre­du­je­jo. Z vsa­kim no­vim le­tom mi je tež­je," je pred Adel­bo­dnom, kjer sta v so­bo­to in ne­de­ljo na­po­ve­da­ni dve tek­mi v teh­nič­nih di­sci­pli­nah, raz­mi­šljal Hir­scher. Av­strij­ski tre­ner­ji se tu­di že pri­pra­vlja­jo na raz­me­re po Hir­scher­ju. De­lo z mla­di­mi tek­mo­val­ci je v av­strij­skih re­pre­zen­tan­cah naj­bolj kon­stan­tno in na­čr­tno. Ta­ko ima­jo ta­čas v teh­nič­nih di­sci­pli­nah med vse­mi naj­moč­nej­šo eki­po. V sla­lo­mu ima­jo med eli­tno sed­me­ri­co tri tek­mo­val­ce - po­leg Hir­scher­ja še Mi­cha­e­la Mat­ta in Mar­ca Sch­war­za. Med pr­vo pet­naj­ste­ri­co je še Ma­nu­el Fel­ler; med­tem ko za­daj na­pa­da­jo Chri­sti­an Hir­schbu­ehl, Marc Di­gru­ber, Jo­han­nes Strolz in Ri­chard Le­i­tgeb.

Hir­scher se na tek­mo­val­ce, ki jih ima v eki­pi, po­se­bej ne ozi­ra. Obi­čaj­no de­lu­je v okvi­ru svo­je eki­pe, v ka­te­ri mu je vse po­dre­je­no. "V av­strij­ski eki­pi ima­mo dve ge­ne­ra­ci­ji, sta­rej­šo in mlaj­šo. Sam sem pri 29 le­tih ne­kje vmes in ta­ko vr­stni­kov v eki­pi av­strij­skih smu­čar­jev prak­tič­no ni­mam," ugo­ta­vlja Hir­scher, ki je ne­dav­no po­stal tu­di oče. O dru­ži­ni na ši­ro­ko ne go­vo­ri, to naj bi osta­lo v sfe­ri za­seb­no­sti. Ne­dvo­mno mu po­sta­ja nje­go­vo dru­žin­sko ži­vlje­nje vse bolj po­memb­no, za­to po­sku­ša vsak tre­nu­tek pro­ste­ga ča­sa pre­ži­ve­ti do­ma, zu­naj po­zor­no­sti jav­no­sti. A hkra­ti jav­nost še ka­ko po­tre­bu­je. Hir­scher ni sa­mo smu­čar, je tu­di idol mla­dim ge­ne­ra­ci­jam, nav­dih za šte­vil­ne, ki se ukvar­ja­jo s tem špor­tom. Me­di­ji pa ga lah­ko v smu­čar­sko iko­no pov­zdi­gne­mo sa­mo kot ce­lo­vi­to ose­bo, ki ne uga­sne v tre­nut­ku, ko na pri­zo­ri­šče te­kem pa­de te­ma.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Mar­cel Hir­scher ima po­ča­si do­volj be­le­ga cir­ku­sa.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.