Bi­bli­o­bu­sa se raz­ve­se­li­jo otro­ci in sta­rej­ši

Šte­vi­lo obi­sko­val­cev bi­bli­o­bu­sa se iz le­ta v le­to po­ve­ču­je. Knji­žni­čar­ja po­zna­ta bral­ne na­va­de obi­sko­val­cev, še po­seb­no nav­di­hu­jo­ča so sre­ča­nja z naj­mlaj­ši­mi bral­ci

Vecer - - Front Page - Sla­vi­ca Pi­čer­ko Pe­klar

Bi­bli­o­bus, po­tu­jo­ča eno­ta Knji­žni­ce Iva­na Po­tr­ča Ptuj, obi­sku­je 16 ob­čin in se na tri te­dne usta­vlja na 53 po­sta­ja­li­ščih. "Na pot med na­še bral­ce se po­da­va šti­ri­krat te­den­sko od sep­tem­bra do ju­ni­ja, na knji­žnih po­li­cah pa po­nu­ja­va kar 6000 enot gra­di­va, naj­več se­ve­da knjig," pra­vi ar­hi­vist­ka in bi­bli­o­te­kar­ka, vod­ja po­tu­jo­če knji­žni­ce Tja­ša Mr­go­le Jukič, ki sku­paj z Bo­ja­nom Pet­kom, knji­žni­čar­jem in vo­z­ni­kom bi­bli­o­bu­sa, dnev­no po­tu­je iz va­si v vas. Po Slo­ve­ni­ji vo­zi dva­najst bi­bli­o­bu­sov, med vse­mi te­mi je ptuj­ski za­dnji, saj je med bral­ce pr­vič za­pe­ljal le­ta 2003. Po­tu­jo­ča knji­žni­ca pa ni zgolj iz­po­so­je­val­ni­ca knjig, pač pa tu­di kraj za vsaj kra­tek kle­pet, po­me­nek o pre­bra­ni knji­gi, me­sto sre­če­vanj tu­di za do­ma­či­ne, ki se si­cer red­ke­je vi­di­jo. (ps)

Bi­bli­o­bus, po­tu­jo­ča eno­ta Knji­žni­ce Iva­na Po­tr­ča Ptuj, obi­sku­je 16 ob­čin in se na tri te­dne usta­vlja na 53 po­sta­ja­li­ščih v ob­či­nah Cir­ku­la­ne, De­str­nik, Dor­na­va, Go­ri­šni­ca, Haj­di­na, Jur­šin­ci, Ki­dri­če­vo, Maj­šperk, Mar­kov­ci, Po­dleh­nik, Ptuj, Sve­ti An­draž v Slo­ven­skih go­ri­cah, Tr­no­vska vas, Vi­dem, Za­vrč in Že­ta­le. "Na pot med na­še bral­ce se po­da­va šti­ri­krat te­den­sko od sep­tem­bra do ju­ni­ja, na knji­žnih po­li­cah pa po­nu­ja­va kar 6000 enot gra­di­va, naj­več se­ve­da knjig, ob teh pa tu­di dru­go gra­di­vo, zgo­ščen­ke, re­vi­je, sku­paj v po­tu­jo­či knji­žni­ci hra­ni­mo več kot 50 ti­soč enot gra­di­va," je na po­sta­ja­li­šču, ko smo ča­ka­li bral­ce, na Po­len­ša­ku po­ve­da­la ar­hi­vist­ka in bi­bli­o­te­kar­ka, vod­ja po­tu­jo­če knji­žni­ce Tja­ša Mr­go­le Jukič, ki sku­paj z Bo­ja­nom Pet­kom, knji­žni­čar­jem in vo­z­ni­kom bi­bli­o­bu­sa, dnev­no po­tu­je iz va­si v vas.

S knji­ga­mi iz va­si v vas

"Po Slo­ve­ni­ji vo­zi dva­najst bi­bli­o­bu­sov, med vse­mi te­mi je naš ptuj­ski za­dnji, saj je med bral­ce pr­vič za­pe­ljal le­ta 2003. V tem ča­su smo na­go­vo­ri­li ogro­mno bral­cev, šte­vi­lo teh se za­dnja le­ta ce­lo po­ve­ču­je, saj na­šim obi­sko­val­cem knji­ge pri­pe­lje­mo sko­raj­da na do­ma­če dvo­ri­šče. Za mno­ge je pri­hod bi­bli­o­bu­sa prav po­se­ben do­go­dek in da­nes sva de­ni­mo na po­sta­ja­li­ščih v ob­či­ni Jur­šin­ci po­kle­pe­ta­la s kar 70 bral­ci. Ve­lja na­mreč, da po­tu­jo­ča knji­žni­ca ni zgolj iz­po­so­je­val­ni­ca knjig, pač pa tu­di kraj za vsaj kra­tek kle­pet, po­me­nek o pre­bra­ni knji­gi, me­sto sre­če­vanj tu­di za do­ma­či­ne, ki se si­cer red­ke­je vi­di­jo," opa­ža Mr­go­le Juki­če­va, ki do­da­ja, da iz­re­dno do­bro so­de­lu­je­jo s šo­la­mi in vrt­ci na po­de­že­lju, prav po­seb­na so tu­di nju­na sre­ča­nja s sta­no­val­ci Za­vo­da dr. Ma­ri­ja­na Bor­štnar­ja in bi­vanj­ske eno­te Za­vo­da Hra­sto­vec v Tr­no­vski va­si.

"V bi­bli­o­bu­su or­ga­ni­zi­ra­mo tu­di bi­bli­o­pe­da­go­ške uri­ce, na­me­nje­ne naj­mlaj­šim, ki so vse­lej ze­lo do­bro obi­ska­ne, otro­ci po­tem pri po­u­ku še kaj na­ri­še­jo in v tej na­ši po­tu­jo­či knji­žni­ci pri­pra­vi­mo raz­sta­vo nji­ho­vih ris­bic, ki si jo po­tem ogle­da­jo vsi obi­sko­val­ci bi­bli­o­bu­sa. Po­ve­za­va z osre­dnjo knji­žni­co nam omo­go­ča, da bral­cem po­ma­ga­va pri is­ka­nju tu­di ti­ste­ga gra­di­va, ki ga si­cer ne vo­zi­va na­o­ko­li in jim ga do­sta­vi­va ob na­sle­dnjem pri­ho­du," pra­vi­ta

Mr­go­le Juki­če­va in Pe­tek, ki po­leg vo­žnje bi­bli­o­bu­sa opra­vlja tu­di de­la knji­žni­čar­ja. "Naj­prej sem bil knji­žni­čar, rad imam to svo­je de­lo, pred le­ti, ko smo v ma­tič­ni knji­žni­ci is­ka­li še ene­ga vo­z­ni­ka, sem se od­lo­čil in opra­vil iz­pit za av­to­bus. Do lan­ske­ga le­ta, ko se je upo­ko­jil, je to de­lo v glav­nem opra­vljal nek­da­nji so­de­la­vec Sreč­ko Vre­čar," pra­vi Pe­tek. Do­da­ja, da ga sko­raj ni vre­me­na, ki bi ji­ma pre­pre­či­lo pri­hod med bral­ce na po­de­že­lju. "La­ni le en­krat ni­sva šla na pot, moč­no je sne­ži­lo in bil je čas zim­skih po­či­tnic, pa še v gri­čev­na­te kra­je Ha­loz bi bi­la mo­ra­la, pa smo se od­lo­či­li, da osta­ne­mo kar v do­li­ni. Le­tno pre­vo­zim 7700 ki­lo­me­trov, kar je ve­li­ko. Ve­li­ko pa je tu­di šte­vi­lo knjig, ki si jih iz­po­so­di­jo na­ši bral­ci. Ta­čas ima­jo iz­po­so­je­nih kar 4402 knji­gi. Pre­te­klo le­to sva opra­vi­la več kot 197 ti­soč tran­sak­cij, med po­le­tjem pa je i me­lo 1800 na­ših bral­cev do­ma kar 5200 knjig. Sku­paj sva za­be­le­ži­la v lan­skem le­tu več kot 14 ti­soč obi­skov," do­da­ja­ta so­go­vor­ni­ka, ki zdaj že ze­lo do­bro po­zna­ta bral­ne na­va­de svo­jih bral­cev, pa ta­ko že ve­sta, kaj na­lo­ži­ti na knji­žne po­li­ce svo­je­ga bi­bli­o­bu­sa.

V je­sen­ski čas z no­vim bi­bli­o­bu­som

Po 16 le­tih, kar po Ptuj­skem vo­zi bi­bli­o­bus, bo zdaj­šnje­ga tre­ba za­me­nja­ti, za­to se je vod­stvo ptuj­ske knji­žni­ce od­lo­či­lo za na­kup no­ve­ga. Z mo­žno­stjo na­ku­pa no­ve­ga, kar je pod­pr­lo mi­ni­str­stvo, je vod­stvo ptuj­ske knji­žni­ce že pred pol­dru­gim le­tom se­zna­ni­lo vse ob­či­ne na Ptuj­skem, ki so na­ba­vo no­ve­ga bi­bli­o­bu­sa, če­prav z ne­ka­te­ri­mi po­mi­sle­ki, ali bo­do zmo­gle de­nar­no pod­pre­ti in­ve­sti­ci­jo, pod­pr­le. "Mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro je že na­ka­za­lo so­fi­nan­cer­ski de­lež v vi­ši­ni 180 ti­soč evrov, prav ta­ko ve­či­na ob­čin usta­no­vi­te­ljic in po­god­be­nic. Bi­bli­o­bus bo­do so­fi­nan-

ci­ra­le vse ob­či­ne, ki jih s svo­jo de­jav­no­stjo po­kri­va­mo, in si­cer v vi­ši­ni 2,34 evra na pre­bi­val­ca. V fi­nanč­ni kon­struk­ci­ji to po­me­ni, da bo­do ob­či­ne pri­spe­va­le 157.651 evrov. Po- god­bo za do­ba­vo smo po iz­ve­de­nem jav­nem na­ro­či­lu pod­pi­sa­li s pod­je­tjem Fe­ra av­to, d.o.o., rok za do­kon­ča­nje del pa je le­to­šnji av­gust, kar po­me­ni, da bi no­vi bi­bli­o­bus za­čel vo­zi­ti že z za­čet­kom no­ve­ga šol­ske­ga le­ta, ko bo­mo sta­re­ga da­li v pro­da­jo," na­po­ve­du­je Ma­tjaž Ne­u­da­u­er, di­rek­tor Knji­žni­ce Iva­na Po­tr­ča Ptuj.

Spo­mni­ti ka­že, da je bi­la pr­va po­tu­jo­ča knji­žni­ca na Ptu­ju le­sen kov­ček iz le­ta 1959. Sle­di­lo je ob­do­bje, ko so knji­žni­čar­ji, še naj­več­krat Si­mon Pe­tro­vič, knji­ge do bral­cev pre­va­ža­li s ko­le­som.

Fo­to: Tja­ša MR­GO­LE JUKIČ

Bi­bli­o­bus, ptuj­ska po­tu­jo­ča knji­žni­ca

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.