Za slav­je v Izra­e­lu ni bi­lo ve­li­ko ča­sa

Obi­čaj­no ne zač­ne tek­me v udar­ni še­ster­ki, je ma­ri­bor­ska od­boj­ka­ri­ca po­mem­ben člen re­pre­zen­tan­ce

Vecer - - FRONT PAGE -

Če­prav

Slo­ven­skim od­boj­ka­ri­cam je uspel ve­li­ki met. V od­lo­čil­ni tek­mi kva­li­fi­ka­cij­ske sku­pi­ne A v Ra­a­na­ni so s 3:0 pre­ma­ga­le Izra­el, za Bel­gi­jo osvo­ji­le dru­go me­sto v sku­pi­ni in si za­go­to­vi­le na­stop med naj­bolj­ši­mi re­pre­zen­tan­ca­mi sta­re ce­li­ne. Evrop­sko pr­ven­stvo bo­do av­gu­sta pri­re­di­le Tur­či­ja, Ma­džar­ska, Slo­va­ška in Polj­ska. Žreb sku­pin bo 23. ja­nu­ar­ja v Ca­ri­gra­du.

Na­še od­boj­ka­ri­ce bo­do dru­gič za­i­gra­le na evrop­skem pr­ven­stvu. Pr­vič so igra­le le­ta 2015, ko so si s se­lek­tor­jem Bru­nom Naj­di­čem pri­i­gra­le do­da­tne kva­li­fi­ka­ci­je, se dva­krat po­me­ri­le s Fran­ci­jo in oba­krat zma­ga­le s 3:1. "Fran­co­zi­nje so ve­lja­le za fa­vo­ri­ti­nje, a se na to ni­smo ozi­ra­li. V obeh tek­mah je na­ša eki­pa za­i­gra­la po naj­bolj­ših mo­čeh, spro­šče­no in pred­vsem z ve­li­ko že­ljo po uspe­hu. Uvr­sti­tev na evrop­sko pr­ven­stvo je bil pra­znik slo­ven­ske žen­ske od­boj­ke," se spo­mi­nja Sa­ra Naj­dič, 24-le­tna in 167 cm vi­so­ka po­da­jal­ka No­ve KBM Bra­ni­ka in na­še iz­bra­ne vr­ste, ki ima v se­bi od­boj­kar­ske ge­ne – njen oče Bru­no je bil slo­ven­ski re­pre­zen­tant, ve­lja pa tu­di za odlič­ne­ga tre­ner­ja. V manj do­brem spo­mi­nu pa je Naj­di­če­vi ostal na­stop na pr­ven­stvu sta­re ce­li­ne v Apel­do­or­nu na Ni­zo- Po sko­raj me­se­cu dni pre­mo­ra se bo ju­tri s tek­ma­mi 11. kro­ga na­da­lje­va­lo dr­žav­no pr­ven­stvo od­boj­ka­ric. No­va KBM Bra­nik bo ob 19. uri igra­la v Lju­to­me­ru. "V pr­ven­stvu nam ne gre po na­čr­tih, tre­tje me­sto je manj od pri­ča­ko­vanj, za­to nas ča­ka trd boj za no­vi na­slov. Tek­ma bo pra­všnja, da se re­pre­zen­tant­ke vr­ne­mo v usta­lje­no klub­sko ko­les­je. Za­ni­ma­jo nas le tri toč­ke," pra­vi Sa­ra Naj­dič.

Dru­gi pa­ri 11. kro­ga: ju­tri ob 16.30: Cal­cit II - An­ka­ran Hr­va­ti­ni, ob 18. uri: Lu­ka Ko­per - Cal­cit I, Ke­ma Pu­con­ci - For­mu­la For­mis; v ne­de­ljo ob 17.30: Šem­pe­ter - GEN-I. zem­skem. V sku­pi­ni z Ni­zo­zem­sko, Polj­sko in Ita­li­jo so Slo­ven­ke osvo­ji­le zgolj niz. "Tek­mi­ce so bi­le sa­me uve­lja­vlje­ne re­pre­zen­tan­ce, pre­se­ne­če­nja ni­smo bi­le spo­sob­ne, a tu­di osvo­je­ni niz pro­ti Ita­li­ji nam je ve­li­ko po­me­nil, še naj­bolj do­bro­do­šle pa so bi­le iz­ku­šnje."

V za­dnjih le­tih je slo­ven­ska žen­ska od­boj­ka na­re­di­la ve­lik ko­rak. Po­tem ko je le­ta 2014 mla­din­ska re­pre­zen­tan­ca na evrop­skem pr­ven­stvu osvo­ji­la sre­br­no ko­laj­no, je ko­laj­no ena­ke­ga si­ja­ja osvo­ji­la tu­di na sve­tov­nem pr­ven­stvu do 23 let le­ta 2017 v Lju­blja­ni. V igral­skem ka­dru re­pre­zen­tan­ce v mi­nu­lih šti­rih le­tih ni pri­šlo do ko­re­ni­tih spre­memb, v kva­li­fi­ka­ci­jah za le­to­šnjo evrop­sko pr­ven­stvo so oko­stje eki­pe tvo­ri­le prav od­boj­ka­ri­ce, ki so naj­bolj za­slu­žne za do­sež­ke mla­de re­pre­zen­tan­ce. Med nji­mi tu­di Sa­ra Naj­dič.

"Je­dro eki­pe ima­mo, ta­ko da je manj te­žav z ui­gra­va­njem. Mor­da manj­ka še ka­kšna iz­ku­še­na od­boj­ka­ri­ce, Sa­ra Hu­tin­ski je s 27 le­ti naj­sta­rej­ša, jaz s 24 ta­koj za njo. Kljub te­mu je bi­la na­ša igra v kva­li­fi­ka­ci­jah zre­la, če­prav smo do­ži­ve­li po­ra­za pro­ti Bel­gij­kam. Smo pa za­to po dva­krat pre­ma­ga­li Islan­dke in Izra­el­ke in za­slu­že­no osvo­ji­li dru­go me­sto. Če ga ne bi, bi bi­lo raz­o­ča­ra­nje ve­li­ko," je ra­zlo­ži­la so­go­vor­ni­ca, ki ni naj­bolj za­do­volj­na z mi­nu­ta­mi, ki ji jih na­me­nja se­lek­tor Ales­san­dro Chi­a­ppi­ni. "Mo­ja na­lo­ga je, da do­bro igram, ko­li­ko mi­nut pa bom pre­ži­ve­la na igri­šču, pa je stvar se­lek­tor­ja. Še na­prej se bom tru­di­la, da bom igra­la, ka­kor naj­bo­lje znam - in mor­da bo pri­šel čas, ko bom de­le­žna več nje­go­ve­ga za­u­pa­nja." Slo­ven­ke so se dru­gič uvr­sti­le na evrop­sko pr­ven­stvo.

Sa­ra Naj­dič je v Ra­a­na­ni na igri­šču pre­ži­ve­la manj mi­nut, kot si je sa­ma že­le­la, a do­volj, da je po­tr­di­la slo­ves naj­bolj­še slo­ven­ske iz­va­jal­ke za­če­tnih udar­cev, tu­di nje­ne po­da­je blo­ker­ki Sa­ši Pla­n­in­šec so fi­li­gran­sko na­tanč­ne. "Sva ui­gran par," ne po­za­bi po­u­da­ri­ti. "Tek­mo smo za­če­li z ve­li­ko že­ljo po zma­gi brez iz­gu­blje­ne­ga ni­za in tu­di uspe­li. Ve­de­li smo, da je ka­ko­vost na na­ši stra­ni. Ve­se­li­le smo se po­memb­ne zma­ge, to­da ča­sa za pro­sla­vlja­nje ni bi­lo ve­li­ko, kaj­ti le ne­kaj ur po tek­mi nas je ča­ka­la vr­ni­tev v do­mo­vi­no," je po­ja­sni­la od­boj­ka­ri­ca, ki si že­li, da bi na žre­bu sku­pin za evrop­sko pr­ven­stvo do­bi­le pre­ma­glji­ve re­pre­zen­tan­ce in da bi bi­lo tek­mo­va­nje čim bliž­je Slo­ve­ni­je. "De­ni­mo na Slo­va­škem, saj bi na­še tek­me lah­ko spre­mlja­lo tu­di več na­vi­ja­čev iz Slo­ve­ni­je. Nji­ho­va gla­sna pod­po­ra je vse­lej do­bro­do­šla," je skle­ni­la Sa­ra Naj­dič.

Fo­to: OZS

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.