Umrl je mož, ki je ustre­lil Kram­ber­ger­ja

Pe­ter Ro­tar je pri­znal, da je ju­ni­ja MUU2 stre­ljal na do­bro­tni­ka iz je­go­ve, in od­slu­žil de­vet let za­po­ra

Vecer - - FRONT PAGE - Mre­že na za­por­ni­ških oknih

Pe­ter Ro­tar je bil za­ra­di umo­ra Iva­na Kram­ber­ger­ja ob­so­jen na dva­najst let je­če.

VJuro­vskem Do­lu je v 69. le­tu sta­ro­sti umrl Pe­ter Ro­tar, člo­vek, ki je bil ob­so­jen, da je ju­ni­ja 1992 s stre­lom iz lo­vske pu­ške umo­ril pred­se­dni­ške­ga kan­di­da­ta, ta­ko ime­no­va­ne­ga do­bre­ga člo­ve­ka iz Ne­go­ve Iva­na Kram­ber­ger­ja. Ro­tar je na so­je­nju pri­znal, da je stre­ljal na Kram­ber­ger­ja, ker "mu je šel na živ­ce", v skle­pni be­se­di pred iz­re­kom sod­be pa je pri­šel na dan s te­o­ri­jo, ki jo še da­nes upo­ra­blja­jo te­o­re­ti­ki za­rot: da je res stre­ljal on, a da je mor­da v is­tem tre­nut­ku stre­ljal še kdo drug.

Kram­ber­ger, ki so mu vsi pra­vi­li Ivek, je na pr­vih pred­se­dni­ških vo­li­tvah v Slo­ve­ni­ji za­o­stal le pre­stal, pa naj bi bil po­ma­gal pri be­gu osta­li­ma. Od­ve­zal naj bi vrv iz rjuh, ko sta nje­go­va so­sta­no­val­ca sple­za­la na za­por­ni­ško dvo­ri­šče, saj naj bi jo po­tre­bo­va­la, da sta pre­ple­za­la za­por­ni­ški zid in zbe­ža­la na svo­bo­do. za Mi­la­nom Ku­ča­nom in Iva­nom Puč­ni­kom, zanj pa je te­daj gla­so­val sko­raj vsak pe­ti Slo­ve­nec. Ju­ni­ja 1992 je po­to­val po Slo­ve­ni­ji v pri­pra­vah na dru­ge vo­li­tve in 7. ju­ni­ja po­pol­dne ga je pot za­ne­sla v Juro­vski Dol. Ko je go­vo­ril na tr­gu sre­di va­si, je po­či­lo. Ivek, te­daj mu je bi­lo 56 let, je omah­nil in umrl. Po­li­ci­sti so ene­ga od osu­mljen­cev, ka­sne­je se je iz­ka­za­lo, da gre za do­ma­či­na Pe­tra Ro­tar­ja, pri­je­li že v no­či po umo­ru - in zgo­daj zju­traj jim je svo­je de­ja­nje tu­di pri­znal.

So­je­nje Pe­tru Ro­tar­ju se je pri­če­lo v (za da­na­šnje ča­se) ne­ver­je­tno krat­kem ča­su, ko­nec av­gu­sta is­te­ga le­ta. Do­tlej je bil Ro­tar v pri­po­ru, za­če­tek so­dne­ga pro­ce­sa pa je spo­mi­njal na pri­zo­re iz fil­mov. Pred naj­ve­čjo so­dno dvo­ra­no ma­ri­bor­ske­ga so­di­šča se je tr­la mno­ži­ca lju­di, no­vi­nar­jev in sne­mal­cev je bi­lo na de­se­ti­ne, na­val je bil to­li­kšen, da so mo­ra­li na so­di­šču žre­ba­ti vsto­pni­ce, kdo od na­va­dnih lju­di bo smel ka­te­ri dan v raz­prav­no dvo­ra­no. Ro­tar, ki so ga pred pe­t­član­ski so­dni se­nat, ki mu je pred­se­do­val Zlat­ko De­žman, pri­pe­lja­li v kav­boj­kah in pre­pro­sti sve­tli ma­ji­ci, je že v pr­vih mi­nu­tah uni­čil ves mo­re­bi­tni pra­vo­so­dni šov. "Pro­ti ve­če­ru sem ko­sil na so­se­do­vem trav­ni­ku - in ko sem spil pet sko­de­lic vi­na, sem se na­po­til pro­ti do­mu. Ko sem ko­sil in po­tem kr­mil ži­vi­no, sem ves čas po­slu­šal Kram­ber­ger­ja, ki je go­vo­ril na tr­gu. V svo­jem go­vo­ru je kri­ti­zi­ral vla­do, go­vo­ril, kaj bi bi­lo tre­ba sto­ri­ti za re­ve­že ... Ko sem ga po­slu­šal, ni­sem nič po­seb­ne­ga raz­mi­šljal ali ču­til. Ne Vče­raj so se od­zva­li tu­di v ura­du va­ru­ha člo­ve­ko­vih pra­vic na na­ved­be ko­pr­skih pra­vo­so­dnih po­li­ci­stov, ki med dru­gim na­va­ja­jo, da je di­rek­tor ko­pr­ske­ga za­po­ra Du­šan Va­len­tin­čič uka­zal od­stra­ni­ti ko­vin­ske mre­že na oknih, “ker mu je ta­ko sve­to­val va­ruh člo­ve­ko­vih pra­vic“. Va­ruh po­u­dar­ja, da je od­lo­či­tev o do­da­tnem va­ro­va­nju bi­val­nih sob za­pr­tih oseb pred­vsem ukrep v pri­stoj­no­sti za­vo­da za pre­sta­ja­nje ka­zni za­po­ra. Na­me­sti­tev do­da­tnih ko­vin­skih mrež na okna po­leg re­šetk si­cer ni ukrep, ki bi ga va­ruh spod­bu­jal. Gre na­mreč za ome­je­val­ni ukrep, ki je ute­me­ljen le, če je nu­jen za­ra­di do­da­tne var­no­sti.

Va­ruh pa že od le­ta 2011 URSIKS opo­zar­ja na ka­dro­vske te­ža­ve v slo­ven­skih za­po­rih, še po­se­bej na po­manj­ka­nje pra­vo­so­dnih po­li­ci­stov, kar lah­ko pri­ve­de do iz­go­re­lo­sti pra­vo­so­dnih po­li­ci­stov in ogro­zi var­nost v za­po­rih. vem, kaj mi je ši­ni­lo v gla­vo, ču­til sem ta­ko moč­no si­lo, da mo­ram to sto­ri­ti, in nič me ne bi mo­glo usta­vi­ti ..." To so bi­le be­se­de, s ka­te­ri­mi je Pe­ter Ro­tar za­čel svoj za­go­vor. Ob­to­žni­co za umor je za­sto­pal to­ži­lec Bo­ris Mar­čič, Ro­tar­ja je bra­nil le­nar­ški od­ve­tnik Ivan Bu­kov­nik. Ro­tar je pr­vi dan so­je­nja še po­ja­snil, da je pu­ško vzel že zju­traj, saj se je na­me­nil v lov na sr­nja­ka, ki mu je uni­če­val po­se­stvo. So­je­nje je tra­ja­lo dva­najst raz­prav­nih dni, za­sli­ša­nih je bi­lo ve­li­ko prič, na­sto­pi­li so so­dni iz­ve­den­ci, ki so si v svo­jih iz­po­ve­dih de­lo­ma na­spro­to­va­li. Osta­lo je kar ne­kaj dvo­mov, od sle­di obu­val na sto­lu v hi­ši bli­žnjih so­se­dov, na­bo­jev, ki so bi­li tam naj­de­ni, po­ti kro­gle sko­zi Kram­ber­ger­je­vo Po pred­se­dni­ških vo­li­tvah apri­la 1990 je Ivan Kram­ber­ger če­sti­tal zma­go­val­cu Mi­la­nu Ku­ča­nu.

Na ma­ri­bor­skem okro­žnem so­di­šču se je vče­raj na­da­lje­va­lo so­je­nje zdaj že nek­da­nje­mu ma­ri­bor­ske­mu žu­pa­nu An­dre­ju Fi­štrav­cu in nek­da­nje­mu di­rek­tor­ju me­stne upra­ve Mar­ku Žu­li v zve­zi z do­mnev­no ne­za­ko­ni­to za­po­sli­tvi­jo Pa­tri­ci­je Jan­ko­vič in Igor­ja Pe­te­li­na v pr­vem le­tu Fi­štrav­če­ve­ga man­da­ta.

Fi­štra­vec in Žu­la naj bi ji­ma bi­la z za­po­sli­tvi­jo omo­go­či­la pri­do­bi­tev ne­pre­mo­ženj­ske ko­ri­sti, Pe­te­li­nu pa z do­da­tno skle­ni­tvi­jo pod­je­mne po­god­be tu­di pre­mo­ženj­sko ko­rist v vi­ši­ni 1500 evrov. Spor­no pri tem je, da Jan­ko­vi­če­va in Pe­te­lin de­la, te­lo do te­ga, da uso­dne kro­gle po­li­ci­sti ni­so nik­dar na­šli. Tu­di Ro­tar je pro­ti kon­cu so­je­nja de­jal: "Pri­znam, da sem stre­ljal, to­da kaj, če je v is­tem tre­nut­ku stre­ljal še kdo drug?" To­da se­nat je raz­so­dil: Pe­ter Ro­tar je bil ob­so­jen na de­vet let za­po­ra, viš­je so­di­šče je po pri­tož­bi ka­zen zvi­ša­lo na dva­najst let. Ro­tar je pri­šel iz za­po­ra na Do­bu le­ta 2001.

Kme­to­val­ca Pe­tra, ki je bil lju­dem ve­dno pri­pra­vljen po­ma­ga­ti, so ime­li so­kra­ja­ni ra­di pred uso­dnim 7. ju­ni­jem 1992 - in tu­di po pri­ho­du iz za­po­ra ni­so spre­me­ni­li od­no­sa do Sve­to­va­lec nek­da­nje­ga ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca Mar­ko Ko­va­čič je so­di­šče pre­pri­če­val, da sta bi­li za­po­sli­tvi po­treb­ni, ker žu­pa­no­va eki­pa ni za­u­pa­la ob­čin­ski ad­mi­ni­stra­ci­ji. Pe­ter Ro­tar ob iz­re­ku sod­be 31. av­gu­sta 1992. Za umor Iva­na Kram­ber­ger­ja je bil na pr­vo­sto­penj­skem so­di­šču ob­so­jen na de­vet let za­po­ra. nje­ga. "Tu­di zdaj je bil ve­dno pri­pra­vljen pri­sko­či­ti na po­moč," pra­vi ena od pre­bi­valk Juro­vske­ga Do­la. "Tu­di če je kdo z av­tom ob treh zju­traj zle­tel s ce­ste, je Pe­ter pri­spel s trak­tor­jem in iz­vle­kel av­to iz jar­ka." Do kon­ca svo­jih dni se je ukvar­jal s kme­to­va­njem, z no­vi­nar­ji pa ni go­vo­ril. za ka­te­ro sta bi­la za­po­sle­na, naj sploh ne bi bi­la opra­vlja­la, Jan­ko­vi­če­va je na­mreč ura­dno za­po­sli­tev do­bi­la v pro­jek­tni pi­sar­ni, Pe­te­lin pa v ura­du za go­spo­dar­stvo, če­prav sta oba na­to de­la­la v ka­bi­ne­tu žu­pa­na.

Da sta bi­li obe za­po­sli­tvi nuj­ni, je vče­raj iz­pri­ča­la za­dnja na­po­ve­da­na pri­ča, Fi­štrav­čev sve­to­va­lec Mar­ko Ko­va­čič. Za­po­sli­tev Jan­ko­vi­če­ve in Pe­te­li­na naj bi bi­le po nje­go­vem na­re­ko­va­le ta­kra­tne raz­me­re na ob­či­ni: "Tre­ba je ra­zu­me­ti kon­tekst. Ko je Fi­štra­vec pre­vzel vo­de­nje ob­či­ne, smo ime­li pro­blem, ker ni­smo ve­de­li, kdo kaj de­la. Če ni­maš za­u­pa­nja v ad­mi­ni­stra­ci­jo, na­mreč tež­ko iz­va­jaš svo­jo po­li­ti­ko. Prav­na služ­ba ni­ka­kor ni mo­gla sle­di­ti no­vim usme­ri­tvam, za­to je bi­la pod­po­ra Jan­ko­vi­če­ve nuj­na. Tu­di Pe­te­li­na smo nuj­no po­tre­bo­va­li, da je v urad za go­spo­dar­stvo vne­sel ne­ko no­vo di­na­mi­ko."

Glav­na obrav­na­va se bo na­da­lje­va­la in naj­ver­je­tne­je tu­di skle­ni­la 28. ja­nu­ar­ja. To­žil­stvo za Fi­štrav­ca in Žu­lo, ki ji­ma oči­ta zlo­ra­bo ura­dne­ga po­lo­ža­ja, zah­te­va ka­zen de­set me­se­cev po­goj­ne za­por­ne ka­zni s pre­iz­ku­sno do­bo dveh let. (ise)

Bo­toV Bo­ris rUc­ne­jaC

Ivan Kram­ber­ger s slo­ven­sko za­sta­vo na svo­jem av­to­mo­bi­lu ob osa­mo­svo­ji­tvi Slo­ve­ni­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.