Dre­vo­red in ob­ča­sno tu­di par­ki­ri­šče

Dre­vo­red, ki vo­di z rr­ban­ske ce­ste do sto­pnic na Kal­va­ri­jo, ,či­ti za­por­ni­ca, a ne vse­lej

Vecer - - FRONT PAGE - An­dre­ja Ku­tin Le­dnik Skrb je od­več Ko­re­ni­ne so že po­ško­do­va­ne

Da je par­kir­ni red v Ma­ri­bo­ru prej ne­red, kljub vse po­go­stej­šim ak­ci­jam re­dar­jev, ki nad­zo­ru­je­jo tu­di par­ki­ra­nje na ze­le­ni­cah, smo pi­sa­li že več­krat. Ne­dav­no pa nas je bra­lec opo­zo­ril še na do­ga­ja­nje v dre­vo­re­du na Vr­ban­ski ce­sti, na­tanč­ne­je v dre­vo­re­du, ki po­ve­zu­je Vr­ban­sko ce­sto z objek­ti ma­ri­bor­ske nad­ško­fi­je oz. z Za­vo­dom An­to­na Mar­ti­na Slom­ška. Ob ra­znih pri­re­di­tvah v tam­kaj­šnji te­lo­va­dni­ci in šo­li je na­mreč za­por­ni­ca dvi­gnje­na, obi­sko­val­ci pa par­ki­ra­jo av­to­mo­bi­le tu­di med sta­ri­mi dre­ve­si.

Dre­vo­red nam pred­sta­vi Sa­mo Jen­čič z Za­vo­da za var­stvo na­ra­ve OE Ma­ri­bor: "Dre­vo­red kav­ka­ške­ga ore­škar­ja (Kav­ka­ški kri­la­ti ore­škar, Pte­ro­carya fraxi­ni­fo­lia) ima sta­tus na­rav­ne vre­dno­te lo­kal­ne­ga po­me­na in je za­va­ro­van kot spo­me­nik obli­ko­va­ne na­ra­ve z Od­lo­kom o raz­gla­si­tvi na­rav­nih zna­me­ni­to­sti na ob­mo­čju ob­či­ne Ma­ri­bor. Kav­ka­ški ore­škar v Slo­ve­ni­ji ni av­toh­ton in je po­ne­kod sa­jen kot okra­sno dre­vo. Ne­kaj kra­snih pri­mer­kov je na pri­mer v Lju­blja­ni pred so­di­ščem na Mi­klo­ši­če­vem tr­gu. Ma­ri­bor­ski dre­vo­red ore­škar­ja je po na­ših po­dat­kih edi­ni v Slo­ve­ni­ji in ima po­memb­no kra­jin­sko obli­kov­no vlo­go, dre­ve­sa pa so že do­se­gla di­men­zi­je in sta­rost, ko že mar­si­ka­te­ro od njih iz­pol­nju­je kri­te­ri­je za sa­mo­stoj­no na­rav­no vre­dno­to. Na vzho­dni stra­ni dre­vo­re­da ra­ste 20 dre­ves, na za­ho­dni pa 19." Na Za­vo­du An­to­na Mar­ti­na Slom­ška, ki je pri­čel de­lo­va­ti na tre­nu­tni lo­ka­ci­ji le­ta 2008, pra­vi­jo, da so se za za­por­ni­co od­lo­či­li prav oni in da je skrb za do­b­ro­bit dre­vo­re­da od­več. "Pred tem sta bi­li na tej lo­ka­ci­ji Bi­o­teh­ni­ška šo­la Ma­ri­bor ( ki je tu­di še zdaj) in Fa­kul­te­ta za kme­tij­stvo in bi­o­si­s­tem­ske ve­de Ma­ri­bor. Vsa le­ta je bil dre­vo­red od­prt za pe­šce in upo­rab­ni­ke pro­sto­rov na tej lo­ka­ci­ji ozi­ro­ma tu­di za dnev­no par­ki­ra­nje av­to­mo­bi­lov po dre­vo­re­du. To­rej vse­sko­zi so bi­li v dre- vo­re­du par­ki­ra­ni av­to­mo­bi­li. To ni bi­lo nik­dar spor­no ali pro­ble­ma­tič­no, sploh pa ne z vi­di­ka uni­če­va­nja ko­re­nin. Ver­ja­me­mo, da so pred­ho­dni upo­rab­ni­ki, Fa­kul­te­ta za kme­tij­stvo in bi­o­si­s­tem­ske ve­de, o tem prav go­to­vo ime­li stro­kov­no sta­li­šče in v tem ni­so vi­de­li te­žav, ker bi bil dre­vo­red da­nes že uni­čen, če bi s par­ki­ra­njem uni­če­va­li ko­re­ni­ne dre­ves. Do­stop do dre­vo­re­da smo za­ra­di var­no­sti na­ših upo­rab­ni­kov pred le­ti ome­ji­li," od­go­var­ja­jo v vod­stvu Za­vo­da An­to­na Mar­ti­na Slom­ška in do­da­ja­jo, "da je skrb bral­cev, da bo­mo po­ško­do­va­li ozi­ro­ma uni­či­li ko­re­ni­ne dre­ves v dre­vo­re­du, po­pol­no­ma od­več". Na me­stnem re­dar­stvu pra­vi­jo, da lah­ko, ka­dar gre za jav­no do­sto­pno po­vr­ši­no, če­tu­di je ta v za­seb­ni la­sti, ukre­pa­jo. A v ome­nje­nem dre­vo­re­du glob še ni­so iz­da­ja­li. Jen­čič o re­ži­mu par­ki­ra­nja po­ve, da pre­po­ved par­ki­ra­nja v var­stve­nem re­ži­mu ni ek­s­pli­ci­tno na­ve­de­na, "pač pa lah­ko oce­ni­mo, da se na par­ki­ra­nje po­sre­dno na­na­ša­jo tu­di ne­ka­te­ra dru­ga do­lo­či­la var- stve­ne­ga re­ži­ma, kot so pre­po­ved po­ško­do­va­nja drev­ja in nje­go­vih de­lov ter pre­po­ved spre­mi­nja­nja ra­stnih po­go­jev in one­sna­že­va­nja tal". Par­ki­ra­nje ima na­mreč ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce, gre za po­škod­be po­vr­šin­skih ko­re­nin, ki jih je rav­no pri kav­ka­škem ore­škar­ju v ome­nje­nem dre­vo­re­du iz­ra­zi­to mno­go, ter zbi­ja­nje tal in mo­žnost one­sna­že­nja ra­stne­ga pro­sto­ra dre­ve­sa, kar obo­je slab­ša ra­stne po­go­je.

Dre­ve­sa so že do­se­gla di­men­zi­je in sta­rost za iz­pol­nje­va­nje kri­te­ri­jev za sa­mo­stoj­no na­rav­no vre­dno­to

Dre­vo­red je edin­stven in tu­di za­va­ro­van, ko­re­ni­ne dre­ves pa so že po­ško­do­va­ne.

Fo­to: Ar­hiv Ve­če­ra

Par­ki­ra­nje ima ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce - po­ško­do­va­nje po­vr­šin­skih ko­re­nin, ki jih je rav­no pri kav­ka­škem ore­škar­ju v ome­nje­nem dre­vo­re­du iz­ra­zi­to ve­li­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.