Ko­ro­ška: Za­po­sle­ni jim osta­ja­jo zve­sti

Vecer - - VŽARIŠČU -

"Te­ža­ve s pri­do­bi­va­njem kva­li­fi­ci­ra­nih de­lav­cev ima­mo, a manj­še kot dru­gje. Pro­blem je, da je naš ' ba­zen pra­zen', pred­vsem v ko­vin­sko­pre­de­lo­val­ni in­du­stri­ji lju­di ni. Mi ima­mo še sre­čo, da ni­ma­mo ta­ko ve­li­kih pro­ble­mov kot ne­ka­te­ra so­se­dnja pod­je­tja," pra­vi di­rek­to­ri­ca slo­ve­nj­gra­ške­ga pod­je­tja Ni­e­ros Me­tal De­ni­se Kra­mljak. To v pr­vi vr­sti po­ve­zu­je s tem, da so jim za­po­sle­ni zve­sti. Fluk­tu­a­ci­ja de­lov­ne si­le ob­sta­ja, a je ni ve­li­ko, lan­sko le­to de­ni­mo na ra­čun me­nja­ve ge­ne­ra­cij (upo­ko­ji­tve), ne­kaj de­lav­cev je tu­di od­šlo dru­gam. A kot ugo­ta­vlja di­rek­to­ri­ca, se ne­ka­te­ri vra­ča­jo.

Ne­var­nost je pri stro­kov­nem ka­dru, do­da­ja, ker na ža­lost slo­ven­ski šol­ski sis­tem ne da­je ka­drov, ki bi lah­ko ta­koj za­če­li de­la­ti, za­to ima­jo v pod­je­tju svoj men­tor­ski sis­tem uspo­sa­blja­nja. Za­po­slu­je­jo tu­di ne­kaj de­lav­cev iz tu­ji­ne, z nji­mi ima­jo do­bre iz­ku­šnje. ( jd)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.