Žen­ske na­se­de­jo lju­be­zni, mo­ški spol­no­sti

Svo­jo zgod­bo nam je za­u­pa­la 42-le­tna bral­ka Ve­če­ra, ki je pod­le­gla go­lju­fi­vi po­nud­bi za ugo­den na­kup vi­nje­te

Vecer - - VŽARIŠČU - Tar­ča ni lah­ko­ver­na mla­di­na, pač pa kre­di­tno spo­sob­ni sta­rej­ši Žen­ske lju­be­zen, mo­ški seks, vsi pa vi­nje­te

Ste med pre­gle­do­va­njem sple­tnih stra­ni, na ka­te­rih kar mr­go­li ogla­snih spo­ro­čil, že kdaj na­le­te­li na ma­mlji­vo, a ne­ko­li­ko su­mlji­vo na­gra­dno igro? Če­prav se ve­či­na Slo­ven­cev "brez­plač­ni mo­bil­ni na­pra­vi" v za­me­no za iz­pol­nje­no an­ke­to, svo­je oseb­ne po­dat­ke in šte­vil­ko kre­di­tne kar­ti­ce ra­je mo­dro iz­o­gne, pa op­ti­mi­stov, ki jih je to­vr­stna po­nud­ba že ope­ha­ri­la, pri nas ni ma­lo …

Na sple­tu tre­nu­tno kro­ži do­bro pre­mi­šlje­na go­lju­fi­ja, v ka­te­ri pre­va­ran­ti do­bro­tni­kom, ki iz­pol­ni­jo krat­ko an­ke­to o za­do­volj­stvu z upo­rab­ni­ški­mi vse­bi­na­mi, v za­me­no po­nu­ja­jo mo­bil­no na­pra­vo. Stvar je to­rej pre­pro­sta - upo­rab­nik sple­tne­ga br­skal­ni­ka Fi­re­fox naj­prej od­go­vo­ri na pe­šči­co krat­kih vpra­šanj, na pri­mer ka­ko po­go­sto upo­ra­blja­jo ta br­skal­nik, po­tem pa mu go­lju­fi ( ki se v ome­nje­nem pri­me­ru skri­va­jo za iden­ti­te­to upra­vi­te­ljev br­skal­ni­ka) v za­me­no za ne­se­bič­no po­moč - po sim­bo­lič­ni ce­ni ene­ga evra - po­nu­di­jo mo­bil­nik. Da je stvar še to­li­ko bolj ma­mlji­va, ne gre za sta­rin­sko mo­bil­no ška­tlo, pač pa za no­vi mo­del te­le­fo­na pri­lju­blje­ne znam­ke Ipho­ne. Za na­me­ček pod po­nud­bo svo­je ko­men­tar­je pu­šča­jo upo­rab­ni­ki, ki naj bi te­le­fon že pre­je­li. "Z go­to­vo­stjo lah­ko re­čem, da gre za pre­va­ro, upo­rab­ni­ki, ki pod ta­kšno po­nud­bo pi­še­jo, da so te­le­fon za­res pre­je­li, pa so ver­je­tno kar sa­mi go­lju­fi, ki so si ustva­ri­li mno­ži­co sple­tnih iden­ti­tet," nam po­tr­di Go­razd Bo­žič, vod­ja na­ci­o­nal­ne­ga cen­tra za od­zi­va­nje na omre­žne in­ci­den­te SI-CERT.

V pri­me­ru to­vr­stne na­gra­dne go­lju­fi­je je ze­lo po­memb­no, da si žr­tev za­po­mni, na ka­te­ri sple­tni stra­ni je br­ska­la, ko je na­le­te­la na sple­tno šar­la­tan­stvo, opo­zar­ja­jo na cen­tru SI- CERT. S tem po­dat­kom se mo­žnost, da bo­do pri­stoj­ni sple­tne go­lju­fe de­jan­sko iz­vo­ha­li, na­mreč dra­stič­no po­ve­ča. Za sre­ča­nje z ome-

No­vi de­lov­ni čas uči­te­ljev ve­lja od 1. sep­tem­bra la­ni, rav­na­te­lji pa od mi­ni­str­stva za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport, ki ga vo­di Jer­nej Pi­ka­lo, še ve­dno ni­so pre­je­li na­vo­dil, ka­ko naj po no­vem iz­pla­ču­je­jo na­do­me­šča­nja. K še ve­čji zme­di na tem po­dro­čju pri­spe­va­jo raz­pra­ve uči­te­ljev na druž­be­nih omrež­jih - ne­ka­te­ri rav­na­te­lji na­mreč na­do­me­šča­nja iz­pla­ču­je­jo že od sep­tem­bra, ne­ka­te­ri so nje­no po­te­ga­všči­no so si­cer naj­bolj na uda­ru rav­no upo­rab­ni­ki Fi­re­foxa, dej­stvo pa je, da lah­ko ina­či­ce to­vr­stne na­gra­dne igre naj­de­mo tu­di v dru­gih br­skal­ni­kih.

"Za­ra­di lu­kenj v var­no­stnih zi­do­vih pre­va­ran­ti zlo­ra­blja­jo ve­či­no sple­tnih br­skal­ni­kov, ve­dno po­go­ste­je pa tu­di druž­be­ne plat­for­me," še pra­vi Bo­žič, ki po­ja­snju­je, da se je sku­paj s teh­no­lo­gi­jo raz­vi­ja­la tu­di mi­sel­nost in iz­naj­dlji­vost go­lju­fov. "Ne mo­re­mo pri­ča­ko­va­ti, da se go­lju­fi sča­so­ma ne bo­do pre­se­li­li na mo­der­ne plat­for­me, ki jih upo­ra­blja ve­li­ka ve­či­na lju­di. Če je bil za ta­ke zvi­ja­če vča­sih naj­bolj pri­lju­bljen ka­nal ele­k­tron­ska po­šta, je lev­ji de­lež po­te­ga­vščin da­nes do­ma na fa­ce­bo­o­ku," nam po­ve in do­da, da so to­vr­stne ne­var­no­sti le še ena plat glo­ba­li­za­ci­je. "Če smo za­do­volj­ni s tem, da lah­ko s Ki­taj­ske na­ro­ča­mo po­ce­ni iz­del­ke, je pač tre­ba spre­je­ti tu­di dej­stvo, da je glo­bal­no po­ve­zo­va­nje pri­pe­lja­lo tu­di ve­čjo in­ter­ne­tno ne­var­nost," je pre­pri­čan Bo­žič. Fa­ce­bo­ok to­rej ni sa­mo sple­tni pro­stor, na ka­te­rem lah­ko s pri­ja­te­lji de­li­te vi­de­o­po­snet­ke svo­jih hi­šnih lju­bljenč­kov, pač pa vas lah­ko za­ra­di po­pla­ve ode­ru­ških na­gra­dnih iger pu­sti tu­di z lu­knjo v že­pu. In če se ra­di to­la­ži­mo, da ta­kim zvi­ja­čam na­se­da zgolj na­iv­na mla­di­na, je re­snič­nost pre­cej dru­gač­na. "Za kra­dlji­ve na­gra­dne igre in na­ku­pe so naj­bolj do­vze­tni od­ra­sli upo­rab­ni­ki, saj so fi­nanč­no bolj sta­bil­ni," še ugo­ta­vlja­jo na cen­tru, Bo­žič pa ob sta­ti­sti­kah po­ja­snju­je, da naj­stni­ki ve­či­no­ma ni­ma­jo fi­nanč­nih sred­stev in kre­di­tnih kar­tic, za­to je mi­šlje­nje, da te­mu na­se­da­jo le mla­di, prav­za­prav ve­li­ka zmo­ta. Se­ve­da se zgo­di, da go­lju­fi ope­ha­ri­jo tu­di ka­kšne­ga jih za­če­li med šol­skim le­tom, ne­ka­te­ri pa jih, ta­ko kot je pred­vi­de­no, še ne iz­pla­ču­je­jo.

"Na na­ši šo­li be­le­ži­mo ure na­do­me­ščanj uči­te­ljev in ča­ka­mo. Ne vem, kaj še meč­ka­jo na mi­ni­str­stvu," po­ve rav­na­telj OŠ Jan­ka Mo­dra iz Do­la pri Lju­blja­ni in pred­se­dnik zdru­že­nja rav­na­te­ljev Gre­gor Pe­čan. Na­vo­dil, ka­ko iz­pla­ča­ti na­do­me­šča­nja, ni­ma­jo, apli­ka­ci­ja, ka­mor bi mo­ra­li vna­ša­ti ure, ne de­la, ur Na sple­tu kro­ži­jo do­bro pre­mi­šlje­ne go­lju­fi­je. mla­do­le­tni­ka, ki star­še že dalj ča­sa pro­si za mo­bil­ni te­le­fon, po­dat­ki pre­te­klih let pa ka­že­jo, da pre­va­ram naj­hi­tre­je za­u­pa­jo prav sta­rej­ši od dvaj­set let.

Naj­več pri­jav, ki jih prej­me­jo na cen­tru za ki­ber­net­sko var­nost SI-CERT, se ta­ko na­na­ša prav na raz­lič­ne obli­ke sple­tnih go­lju­fij, med ka­te­ri­mi pre­vla­du­je­jo pre­va­re pri sple­tnem na­ku­po­va­nju, zlo­ra­be upo­rab­ni­ških ra­ču­nov, la­žne sple­tne po­nud­be za kre­dit in na­gra­dne igre. Se­ve­da go­lju­fi da­nes ne de­lu­je­jo na vrat na nos. V skrb­no iz­de­la­nih stra­te­gi­jah pri do­lo­če­nih cilj­nih sku­pi­nah pri­ti­ska­jo na gum­be, ki so naj­bolj učin­ko­vi­ti. Sam­ske žen­ske v sre­dnjih le­tih so ta­ko naj­po­go­ste­je žr­tev ta­ko ime­no­va­nih "lju­be­zen- pa ta­ko ni mo­go­če iz­pla­ča­ti, raz­la­ga rav­na­telj. O tem, da ne­ka­te­ri rav­na­te­lji iz­pla­ču­je­jo na­do­me­šča­nja, je le sli­šal, pre­pri­čan je, da rav­na­te­lji, če to res poč­ne­jo, kr­ši­jo za­kon, saj je ne­mo­go­če iz­pla­če­va­ti na­do­me­šča­nja iz dru­gih po­stavk. Uči­te­lji, ki pla­či­lo na­do­me­ščanj pre­je­ma­jo, pa ne ve­do, iz ka­te­re­ga vi­ra pri­de de­nar.

O tem, ka­kšna na­vo­di­la ima­jo za iz­pla­če­va­nje na­do­me­ščanj šo­le in kdaj lah­ko te pri­ča­ku­je­jo ja­snej­ša na­vo­di­la, smo pov­pra­ša­li tu­di šol­sko mi­ni­str­stvo, kjer pa vče­raj ni­so od­go­vo­ri­li na na­ša vpra­ša­nja, če­tu­di je prav vče­raj na mi­ni­str­stvu o iz­pla­či­lu na­do­me­ščanj po­te­kal se­sta­nek s pred­stav­ni­ki sin­di­ka­ta Sviz. "Osnov­no pra­vi­lo pla­či­la na­do­me­ščanj med dru­gim do­lo­ča, da če uči­telj na­do­me­šča kraj­šo za­ča­sno od­so­tnost dru­ge­ga uči­te­lja in se na­do­me­šča­nje iz­va­ja kot ura po­u­ka, je do­pu­stno uči­te­lju do­lo­či­ti ure do­da­tne te­den­ske uč­ne skih pre­var", v ka­te­rih očar­lji­vim, po­zor­nim in ro­man­tič­nim mo­škim, ki so se zgolj slu­čaj­no zna­šli v fi­nanč­nih te­ža­vah, na te­ko­či ra­čun na­ka­že­jo ne­kaj de­nar­ja, sam­ski mo­ški v sre­dnjih le­tih pa po­sta­ne­jo tar­če iz­si­lje­vanj z in­ti­mni­mi po­snet­ki. "Pod pre­tve­zo, da ga kon­tak­ti­ra mla­do de­kle, ki si že­li, da se sku­paj sle­če­ta pred sple­tno ka­me­ro, go­lju­fi pri­do­bi­jo kon­tro­ver­zne po­snet­ke po­sa­me­zni­kov in za­gro­zi­jo, da jih bo­do ob­ja­vi­li na sple­tu, če jim žr­tev ne pla­ča pod­ku­pni­ne," raz­la­ga Bo­žič.

In kaj je pri vsem še do­da­tna ve­li­ka te­ža­va? Žr­tve svo­jih spo­dr­slja­jev ne upa­jo pri­zna­ti, saj je v pri­me­ru ta­kšne zlo­ra­be po­smeh znan­cev sko­raj­da za­go­to­vljen. Po­dob­no iz­ku­šnjo ima tu­di na­ša 42-le­tna so­go­vor­ni­ca A. B., ki je pred ne­kaj le­ti na­se­dla la­žni po­nud­bi za ugo­den na­kup vi­nje­te. "Pred le­ti sem sple­tni tr­go­vi­ni Ku­po­lan­di­ja pla­ča­la 20 evrov čla­na­ri­ne, da bi lah­ko ku­pi­la vi­nje­to za 49 evrov. Ko sem po­kli­ca­la na na­ve­de­no šte­vil­ko, da bi vi­nje­to de­jan­sko ku­pi­la, je bi­la za­se­de­na, ka­dar­ko­li si po­kli­cal," po­to­ži in do­da: "Či­sti ob­ve­zno­sti. Uči­telj je za ure do­da­tne te­den­ske uč­ne ob­ve­zno­sti upra­vi­čen do do­da­tne­ga pla­či­la v skla­du s pred­pi­si, ki ure­ja­jo sis­tem plač jav­nih usluž­ben­cev. Ker že­li­mo ta­ko mi­ni­str­stvo kot sin­di­kat po­sre­do- na­teg, a sa­ma sem si bi­la kri­va, ker sem pač na­se­dla." Mo­žno­sti, da se bo de­nar vr­nil v va­šo de­nar­ni­co, so po iz­ku­šnjah cen­tra za­ne­mar­lji­ve. "Od­vi­sno je od pre­va­re. Če go­lju­fi de­lu­je­jo v Slo­ve­ni­ji, se za­de­vo iz­pla­ča pri­ja­vi­ti, če pa ste re­ci­mo žr­tev ne­ke lju­be­zen­ske pre­va­re in v tu­ji­no na­ka­že­te 3000 evrov, po­li­ci­ja ne mo­re na­re­di­ti nič," še po­ve Bo­žič in po­ja­sni, da Slo­ve­ni­ja re­ci­mo z Ni­ge­ri­jo, od ko­der iz­vi­ra ve­či­na to­vr­stnih pre­var, ni­ma med­na­ro­dne­ga po­li­cij­ske­ga po­ve­zo­va­nja, za­to tu­di nji­ho­va po­li­ci­ja na zah­te­vo slo­ven­ske ne bo tr­zni­la.

Če­prav je na in­ter­ne­tu naj­bolj učin­ko­vi­ta za­šči­ta prav pre­vi­dnost, lah­ko vsak­do pri­ja­vi za­znan in­ci­dent. SI- CERT na pod­la­gi pri­ja­ve opra­vi osnov­no ana­li­zo in po po­tre­bi kon­tak­ti­ra dru­ge od­ziv­ne cen­tre, po­nu­dni­ke sto­ri­tev ali dru­ge vple­te­ne. Naj­hi­trej­ši in naj­u­čin­ko­vi­tej­ši ka­nal cen­tra za ob­ve­šča­nje je ta­ko Var­ni na in­ter­ne­tu na fa­ce­bo­o­ku, kjer je "ki­ber­net­ske po­li­ci­ste" do kon­ca le­ta 2017 spre­mlja­lo že 33.000 Slo­ven­cev. va­ti šo­lam uskla­je­no sta­li­šče in od­go­vo­re v zve­zi z na­do­me­šča­njem, se gle­de do­lo­če­nih sta­lišč med­se­boj­no še uskla­ju­je­mo. Šo­le bo­do do­da­tna, uskla­je­na sta­li­šča v zve­zi z na­do­me­šča­njem kot tu­di za to po­treb­na sred­stva pre­je­la v naj­kraj­šem ča­su," pa so nam na mi­ni­str­stvu od­go­vo­ri­li že sre­di lan­ske­ga no­vem­bra.

Se je pa po vče­raj­šnjem se­stan­ku z od­go­vo­rom na na­še vpra­ša­nje od­zval glav­ni taj­nik Svi­za Bra­ni­mir Štru­kelj in po­tr­dil, da so se z mi­ni­str­stvom res uskla­je­va­li o pla­či­lu na­do­me­ščanj: "Oce­nju­jem, da smo ključ­ne di­le­me in raz­li­ke od­pra­vi­li, ta­ko da ra­ču­nam, da bi šla na­vo­di­la že v tem me­se­cu v šo­le in da bi bi­la iz­pla­či­la iz­pe­lja­na ob ja­nu­ar­ski pla­či - vključ­no s po­ra­ču­nom." (fž)

Fo­to: Pro­fi­me­dia

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Uči­telj je za ure do­da­tne te­den­ske uč­ne ob­ve­zno­sti upra­vi­čen do do­da­tne­ga pla­či­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.