Od pro­pa­dle­ga ho­te­la do sta­no­vanj

Ho­tel Li­pa, me­ži­ška sra­mo­ta, bo konč­no spet za­ži­vel, pod­je­tnik s Pre­valj bo v njem ure­dil sta­no­va­nja. V Me­ži­ci bo­do kma­lu od­pr­li tu­di ne­ke vr­ste ko­le­sar­ski ho­stel

Vecer - - MARIBOR - No­tra­njost ho­te­la že či­sti­jo Kma­lu še ko­le­sar­ski ho­stel

Objekt so že za­če­li či­sti­ti. V njem bo­do zgra­di­li 20 sta­no­vanj, ob­no­vi­tve­na de­la naj bi kon­ča­li v le­tu dni. Sta­no­va­nja bo­do raz­lič­nih ve­li­ko­sti, od 40 do 80 kva­dra­tnih me­trov. Ta čas pri­do­bi­va­jo vso po­treb­no do­ku­men­ta­ci­jo in do­vo­lje­nja za ob­no­vo, ki naj bi bi­la skle­nje­na do kon­ca le­to­šnje­ga le­ta. Sta­no­va­nja bo­do na pro­daj pred­vi­do­ma v le­tu 2020.

V pre­te­klo­sti je bi­lo več po­sku­sov oži­vi­tve ho­te­la v sre­di­šču kra­ja, a so se ti bolj ali manj iz­ja­lo­vi­li. Vmes je si­cer po­sku­ša­la sa­mo­stoj­na pod­je­tni­ca, ki je ime­la bar v spo­dnjih pro­sto­rih, a se ra­ču­ni­ca ni iz­šla. Pro­blem je bil tu­di v tem, da je bil objekt pre­cej do­tra­jan in bi že za osnov­no de­lo­va­nje po­tre­bo­val te­me­lji­to ob­no­vo, ki bi bi­la vse prej kot po­ce­ni. Za de­lo­va­nje ho­te­la je bi­la ze­lo za­in­te­re­si­ra­na tu­di ob­či­na, ki pa pri ob­no­vi fi­nanč­no ni mo­gla so­de­lo­va­ti. "Hva­la bo­gu, da je ho­tel po dol­gih le­tih pro­pa­da­nja do­bil no­ve­ga la­stni­ka, ki ga ima na­me­ro re­vi­ta­li­zi­ra­ti. To je za nas do­bra no­vi­ca," po­ve žu­pan Du­šan Kre­bel.

Ob­či­na Me­ži­ca ima si­cer v la­sti 45 ne­pro­fi­tnih sta­no­vanj, vsa so za­se­de­na. "Ko se ka­kšno iz­pra­zni, se vanj vse­li­jo kan­di­da­ti s pred­no­stne li­ste. Na pred­no­stni ča­kal­ni li­sti je pov­preč­no pet pro­sil­cev (po­sa­me­zni­kov ali dru­žin)," po­ja­sni di­rek­tor ob­čin­ske upra­ve Blaž Ša­lo­ven. V Me­ži­ci se vsaj 30 let ni gra­di­lo sta­no­vanj za pro­da­jo na tr­gu, gra­dnje blo­ka ne­pro­fi­tnih sta­no­vanj pa ob­či­na z ob­sto­je­čim pro­ra­ču­nom fi­nanč­no ni spo­sob­na iz­ve­sti, po­ja­snju­je Ša­lo­ven. Je pa v pri­pra­vi ob­čin­ski po­drob­ni pro­stor­ski na­črt, v ka­te­rem bo­do re­zer­vi­ra­li tu­di lo­ka­ci­jo za gra­dnjo več­sta­no­vanj­ske stav­be v sre­di­šču kra­ja. Gle­de tu­ri­stič­nih pre­no­čišč, ki v tej ob­či­ni manj­ka­jo, žu­pan pra­vi, da ra­ču­na­jo na pod­je­tni­ško po­bu­do, da bi ljud­je, ki se v kra­ju ukvar­ja­jo s tu­riz­mom, pre­po­zna­li to pri­lo­žnost. Po­hva­lil je tu­ri­stič­no kme­ti­jo Ka­jžar, kjer so la­ni ure­di­li bru­na­ri­co s šti­ri­mi pre­no­či­šči in manj­šim vel­nes cen­trom. "In­te­res je pre­cej­šen, k nam pri­ha­ja­jo go­stje iz vse Slo­ve­ni­je. Le­tos bo­mo po­sta­vi­li še eno, les je že pri­pra­vljen," je po­ve­dal Av­gust Ger­dej s kme­ti­je Ka­jžar.

Pri­lo­žnost za ra­zvoj traj­no­stne­ga tu­riz­ma, na­tanč­ne­je ko­le­sar­stva in po­ho­dni­štva, v tej ko­ro­ški ob­či­ni vi­di tu­di do­ma­čin Pri­mož Do­ler. V krat­kem bo sku­paj s par­tne­ri­co Na­ta­šo v sre­di­šču me­sta od­prl ne­ke vr­ste ko­le­sar­ski ho­stel ( bed & bre­a­k­fast), kjer bo­do tu­ri­stom po­leg pre­no­či­tve z zaj­tr­kom po­nu­ja­li tu­di vo­de­ne ko­le­sar­ske tu­re. Na vo­ljo bo 16 po­stelj, dve šti­ri­po­stelj­ni so­bi in

šti­pen­di­ra­nja in za­po­sli­tev do le­ta 2022. Pod­pi­sa­li smo tu­di pi­smo o na­me­ri, da bo­do v pri­me­ru pri­do­bi­tve do­da­tne­ga pro­gra­ma za­go­to­vi­li pri­mer­no omre­žno ko­mu­ni­ka­cij­sko opre­mo za iz­ved­bo vaj," do­da­ja rav­na­te­lji­ca.

No­vi štu­dij­ski pro­gram bo­do za­če­li iz­va­ja­ti v štu­dij­skem le­tu 2019/2020. Ne­ka­te­ra ko­ro­ška pod­je­tja so za ta pro­gram že raz­pi­sa­la tu­di ka­dro­vske šti­pen­di­je. Pr­ve di­plo­man­te pri­ča­ku­je­jo v štu­dij­skem le­tu 2021/2022. šti­ri dvo­po­stelj­ne. Vsa­ka so­ba ima tu­di svo­jo ko­pal­ni­co s stra­ni­ščem. "Sem vo­dnik gor­ske­ga ko­le­sar­stva in za­dnja le­ta opa­žam, da trend to­vr­stne­ga tu­riz­ma na­ra­šča. Na dru­gi stra­ni pa na Ko­ro­škem, z iz­je­mo eko ho­te­la Ko­roš iz Ja­mni­ce nad Pre­va­lja­mi, ni ustre­znih to­vr­stnih pre­no­či­tve­nih ka­pa­ci­tet. Za­to smo zbra­li po­gum in šli v pro­jekt ure­di­tve ho­stla," je po­ve­dal Do­ler. Obi­sko­val­cem že dve le­ti omo­go­ča­jo vo­de­ne ko­le­sar­ske tu­re po ce­li Ko­ro­ški, pre­no­či­tve pa bo­do na vo­ljo od za­čet­ka pri­ho­dnje­ga me­se­ca. Naj­več ko­le­sa-

Viš­ja stro­kov­na šo­la Slo­venj Gra­dec že sko­raj 20 let po­sre­du­je zna­nje štu­dent­kam in štu­den­tom v dveh iz­o­bra­že­val­nih pro­gra­mih - po­slov­ni se­kre­tar in eko­no­mist. "Odli­ka na­še šo­le je, da si na­ši di­plo­man­ti pri­do­bi­jo ogro­mno prak­tič­ne­ga zna­nja," pra­vi rav­na­te­lji­ca. V tem štu­dij­skem le­tu ima­jo vpi­sa­nih 109 re­dnih in iz­re­dnih štu­den­tov v obeh pro­gra­mih. Vpi­sa­li so tu­di 28 štu­den­tov iz­re­dne­ga štu­di­ja pro­gra­ma eko­no­mist v okvi­ru pro­jek­ta MUNERA 3 - Iz­va­ja­nje pro­gra­mov ri­jo v oko­li­ci ob­či­ne Me­ži­ca in Čr­na na Ko­ro­škem, v po­gor­ju Pe­ce, Smre­kov­ca in Ur­šlje go­re. "Že­lim si, da bi Ko­ro­ško po­sta­vi­li na ko­le­sar­ski ze­mlje­vid sve­ta, da ne bi bi­la le tran­zi­tna toč­ka. To pa lah­ko do­se­že­mo z le­ga­li­za­ci­jo eno­sle­dnic in ure­di­tvi­jo bi­ke par­kov, kjer ima­jo po­memb­no vlo­go tu­di ob­či­ne, saj dru­štva in po­sa­me­zni­ki ni­ma­mo fi­nanč­nih sred­stev za nji­ho­vo ure­di­tev," skle­ne Do­ler.

Za vo­de­ne ko­le­sar­ske tu­re je ve­li­ko za­ni­ma­nja. na­dalj­nje­ga po­klic­ne­ga iz­o­bra­že­va­nja in uspo­sa­blja­nja 2018-2022, ki omo­go­ča brez­pla­čen iz­re­dni štu­dij za za­po­sle­ne. Pro­jekt fi­nan­ci­ra­ta mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje, zna­nost in šport ter Evrop­ska uni­ja.

Pri­ho­dnje le­to bo za njih še po­seb­no slo­ve­sno, saj bo­do pra­zno­va­li kar dva mej­ni­ka, 20 let de­lo­va­nja in 1000. di­plo­man­ta. Viš­ja stro­kov­na šo­la Slo­venj Gra­dec

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

No­tra­njost nek­da­nje­ga ho­te­la Li­pa v Me­ži­ci že či­sti­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.