RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ RALPH 2

Vecer - - TELEVIZIJA - Glas­ba Dru­go MENOPAVZA

An­ti­ju­nak vi­deo igri­ce, Ralph in nje­go­va pri­ja­te­lji­ca Va­nel­lo­pe von Schwe­etz, na­vi­gi­ra­ta v naj­bolj raz­i­ska­nem, pro­stra­nem in di­na­mič­nem sve­tu In­ter­ne­ta, v is­ka­nju na­do­me­stne­ga de­la za Va­nel­lo­pi­no vi­deo igri­co. Re­ži­ser Ja­mes Wan po­nu­ja z obi­lo ak­ci­je pre­po­je­no pu­sto­lo­všči­no, od­vi­ja­jo­čo se v pod­vo­dnem sve­tu si­nje­ga mor­ja, ki v svo­ji le­po­ti in brez­mej­no­sti je­mlje sa­po. Aqua­man raz­kri­va zgod­bo o iz­vo­ru pol­člo­ve­ka in pol po­tom­ca Atlan­ti­de Art­hur­ja Cur­ry­ja. SLG CE­LJE

* Ne­boj­ša Pop Ta­sič, po mo­ti­vih ro­ma­na Je­v­ge­nij Onje­gin Ale­ksan­dra Ser­ge­je­vi­ča Pu­ški­na: ob 20.00. Gle­da­li­šče Ko­per.

* Sta­ni­slaw Igna­cy Wit­kie­wi­cz:

ob 19.30. Hr­va­ško na­ro­dno gle­da­li­šče Va­ra­ždin. Iz­bir­na pred­sta­va za abo­nen­te in izven. Na­do­me­stni ter­min. Vsto­pni­ce: 1 + 1 za­stonj.

Za vse in­for­ma­ci­je smo vam na vo­ljo pri gle­da­li­ški bla­gaj­ni (03 42 64 208, bla­gaj­[email protected]­gce.si) ali v služ­bi za od­no­se z jav­nost­mi (051 660 281, ti­len.na­[email protected]).

MESTNO GLE­DA­LI­ŠČE PTUJ

* Co­nor McPher­son: Ko­pro­duk­ci­ja Me­stne­ga gle­da­li­šča Ptuj in Mi­ni te­a­tra Lju­blja­na. ob 19.30 za abo­nma Pre­mi­e­ra in izven.

* Co­nor McPher­son:

Me­stne­ga gle­da­li­šča

Lju­blja­na.

Izven in izven.

* Stand-up Ta­de­ja To­ša:

Fre­e­sty­le co­me­dy show. Go­stu­je Ta­dej Toš. ob 19.30 za izven. Vsto­pni­ce lah­ko re­zer­vi­ra­te ali ku­pi­te vsak de­lav­nik od 9.00 do 13.00, ob sre­dah do 17.00, v pi­sar­ni MGP, Slo­ven­ski trg 13. E-na­slov taj­ni­[email protected], tel. 00 386 2 749 32 50, faks 00 386 2 749 32 51; www.mgp.si. Ko­pro­duk­ci­ja Ptuj in Mi­ni te­a­tra ob 19.30 za abo­nma STOLNA ŽUPNIJA MA­RI­BOR

vo­kal­nih sku­pin Li­ra in Li­gu­ster ter ko­ro­ške­ga kvar­te­ta Zdo­v­če­ve deč­ve bo ob 19.00 v ma­ri­bor­ski stol­ni­ci. UGM

* Ma­ni­ca K. Mu­sil:

* v UGM. UGM Stu­dio, *

Ka­bi­ne­tu.

* Pro­daj­na raz­sta­va To­ni So­pra­no: v UGM

UGM in UGM Ka­bi­net, Stros­sma­yer­je­va 6, od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00, ob po­ne­delj­kih za­pr­to.

Raz­sta­vi­šče je za­pr­to tu­di na ve­li­ko­noč­no ne­de­ljo, 1. ma­ja, 1. no­vem­bra ter 24., 25. in 31. de­cem­bra.

UGM Stu­dio, Trg Le­o­na Štu­klja 2, od po­ne­delj­ka do pet­ka od 11.00 do 18.00, v so­bo­to od 11.00 do 13.00. Za­pr­to ob ne­de­ljah in pra­zni­kih.

MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE - Raz­sta­ve v ma­tič­ni hi­ši, Po­ne­de­ljek-pe­tek: od 8.00 do 17.00, so­bo­ta: od 9.00 do 12.00.

FOTOGRAFSKI MUZEJ

- Raz­sta­ve v Fo­to­graf­skem mu­ze­ju Ma­ri­bor, Po­ne­de­ljek-pe­tek: od 9.00 do 12.00 in od 12.30 do 16.00.

MMC KIBLA * *Bo­ris Be­ja: Kibla por­tal, Val­va­sor­je­va 40.

Od­pr­tje raz­sta­ve bo ob 19. uri v KiBe­li, pro­sto­ru za so­dob­no ume­tnost.

MISC INFOPEKA

- re­zi­denč­ne­ga ume­tni­ka pro­gra­ma Gu­e­stRoom Ma­ri­bor Lu­ce Va­nel­la v Ga­le­ri­ji K18, Ko­ro­ška uli­ca 18.

GALERIJA MEDIA NOX *Maks in Met­ka Kav­čič: raz­sta­ve bo

Od­pr­tje ob 18. uri v Ga­le­ri­ji * Fo­to­ga­le­ri­ja Stolp, Ži­do­vska uli­ca 6.

POKRAJINSKI AR­HIV MA­RI­BOR IN GT22

* Stal­na po­sta­vi­tev:

GT22, Glav­ni trg 22, od po­ne­delj­ka do pet­ka od 8.00 do 16.00 in v ča­su do­god­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.