V So­bo­to pri­na­ša

Vecer - - SPOROČILA -

Z nek­da­nji­ma pred­se­dni­ko­ma slo­ven­ske in hr­va­ške vla­de, Bo­ru­tom

Pa­hor­jem in Ja­dran­ko Ko­sor, smo se spo­mni­li de­se­te oble­tni­ce pod­pi­sa ar­bi­tra­žne­ga spo­ra­zu­ma. Po­ga­ja­nja so bi­la tr­da kljub ro­man­tič­nim po­do­bam, ki so spre­mlja­la nju­na sre­ča­nja, se spo­mi­nja­ta. Ne­so­je­ni slo­ven­ski ar­bi­ter Er­nest Pe­trič pa od­pi­ra ze­lo po­memb­no vpra­ša­nje, kdo je na­sta­vil v ar­bi­tra­žnem pri­slu­ško­val­nem škan­da­lu kom­pro­mi­ti­ra­ne­ga ar­bi­tra dr. Jer­ne­ja Se­kol­ca. Prav­ni­ca dr. Ja­nja Hoj­nik ko­men­ti­ra slo­ven­sko tož­bo zo­per Hr­va­ško na so­di­šču EU. La­stni­ka zna­me­ni­te­ga ne­wyor­ške­ga ne­bo­tič­ni­ka Chrysler Bu­il­ding (v sre­di­ni) sta se od­lo­či­la za pro­da­jo te­ga 77-nad­stro­pne­ga za­šči­te­ne­ga objek­ta, zgra­je­ne­ga v slo­gu art de­co, ki je bil ne­kaj me­se­cev ce­lo naj­viš­ji na sve­tu, do­kler le­ta 1931 ni­so do­kon­ča­li gra­dnje Em­pi­re Sta­te Bu­il­din­ga. La­stni­ka zgrad­be sta In­ve­sti­cij­ski svet Abu Da­bi­ja in ne­wyor­ški pro­jek­tant Ti­shman Spe­yer. In­ve­sti­cij­ski svet Abu Da­bi­ja je le­ta 2008 za 90-od­sto­tni de­lež stol­pni­ce, ki jo ar­hi­tek­ti oce­nju­je­jo kot eno naj­lep­ših v me­stu, če že ne naj­lep­šo, pla­čal 800 mi­li­jo­nov do­lar­jev. Zdaj­šnja pro­daj­na ce­na ni zna­na.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.