Pre­šer­no­vi na­gra­di za ko­stu­me in fil­me

V lju­bljan­skem Ki­nod­vo­ru je bi­la vče­raj raz­gla­si­tev le­to­šnjih Pre­šer­no­vih na­grad in na­grad Pre­šer­no­ve­ga skla­da

Vecer - - FRONT PAGE - Me­li­ta For­stne­rič Hajn­šek Ve­čji pro­ra­čun in še za­slu­žne po­koj­ni­ne

Pre­šer­no­vi na­gra­di za ži­vljenj­sko de­lo bo­sta le­tos pre­je­la ko­stu­mo­gra­fka in sce­no­gra­fka Bjan­ka Adžić Ur­su­lov ter film­ski re­ži­ser Fi­lip Ro­bar Do­rin. Pre­je­mni­ki na­grad Pre­šer­no­ve­ga skla­da pa so pe­snik Ju­re Ja­kob, di­ri­gent­ka Mar­ti­na Ba­tič, skla­da­telj To­maž Sve­te, igral­ka Ma­ru­ša Ma­jer, ani­ma­tor Du­šan Ka­ste­lic ter ar­hi­tek­ta Aljo­ša De­kle­va in Ti­na Gre­go­rič De­kle­va. Prav na­gra­jen­ca za ži­vljenj­sko de­lo sta naj­bolj­ši do­kaz spre­memb pri po­de­lje­va­nju na­grad - če ko­mi­si­ji za upri­zo­ri­tve­ne in av­di­o­vi­zu­al­ne ume­tno­sti ne bi bi­li lo­če­ni, hkra­ti ne bi mo­gla do­bi­ti na­gra­de. (kr)

Pro­stor je bil iz­bran na­mer­no, in kot je za­dnja tri le­ta obi­čaj, je po­ve­zan z vsa­ko­kra­tnim Pre­šer­no­vim na­gra­jen­cem za ži­vljenj­sko de­lo. Ker je le­to­šnji naj­viš­ji la­vre­at fil­mar - Fi­lip Ro­bar Do­rin -, so iz­bra­li ki­no. Uvo­dni go­vor­nik na vče­raj­šnji pr­vi pri­re­di­tvi, po­ve­za­ni z le­to­šnjim pre­šer­no­va­njem, je bil kul­tur­ni mi­ni­ster De­jan Pre­ši­ček. Ugo­to­vil je po svo­jih ma­lo več kot sto­tih dneh mi­ni­stro­va­nja, da je "slo­ven­ska kul­tu­ra na za­vi­dlji­vi rav­ni, pri­mer­lji­va s sve­tov­ni­mi pro­duk­ci­ja­mi". Se pa kot mi­ni­ster za­ve­da, da po­go­ji za ustvar­jal­ce v Slo­ve­ni­ji ni­so na rav­ni, na ka­kr­šni bi mo­ra­li bi­ti. Vče­raj je bi­la se­ja vla­de in mi­ni­ster je oblju­bil ve­čji pro­ra­čun za kul­tu­ro le­tos. Kul­tur­no bo eno od mi­ni­str­stev, na ka­te­rih se bo­do sred­stva po­ve­ča­la, je oblju­bil. Tu­di ure­ja­nje za­slu­žnih po­koj­nin za kul­tur­ni­ke do­ži­vlja ve­lik na­pre­dek, po mi­ni­stro­vih be­se­dah so tre­nu­tno pri medre­sor­skem uskla­je­va­nju. V pr­vih še­stih me­se­cih te­ga le­ta naj bi ta pro­ces iz­pe­lja­li sko­zi vse par­la­men­tar­ne pro­ce­du­re. Pre­šer­no­ve na­gra­de in na­gra­de Pre­šer­no­ve­ga skla­da so po­memb­ne tu­di za vre­dno­te­nje kul­tu­re, uspe­šno­sti in kva­li­te­te ume­tni­kov, ki jih v po­pla­vi vsa­ko­dnev­nih no­vic pre­zre­mo. Ni­ma­jo vse dr­ža­ve te mo­žno­sti. V vla­di so pri­zna­li, kot je de­jal Pre­ši­ček, da se bo­ji­jo 7. fe­bru­ar­ja, "češ, kul­tu­ra nas kri­ti­zi­ra", mi­ni­ster pa se te­ga dne ve­se­li. "Na­lo­ga kul­tu­re je, da opo­mi­nja druž­bo in po­li­ti­ko na na­pa­ke, ki jih de­la­mo in nas po­sta­vlja na pra­ve tir­ni­ce. Upam, da nam bo kul­tu­ra po­sta­vlja­la ogle­da­lo, ko te funk­ci- je ne bo več ime­la, se bo­mo po­li­ti­ki mo­ra­li re­sno za­mi­sli­ti," je skle­nil mi­ni­ster, ki se mu le­to­šnji iz­bor zdi ze­lo kva­li­te­ten.

Vin­ko Mödern­dor­fer, pred­se­dnik uprav­ne­ga od­bo­ra Pre­šer­no­ve­ga skla­da, je pred­sta­vil čla­ne uprav­ne­ga od­bo­ra. Pet­najst jih je sku­paj, vče­raj je bi­lo na od­ru se­dem bral­cev ute­me­lji­tev, An­drej Bla­tnik, Zden­ko Vr­d­lo­vec, Sre­čo Dra­gan, Ur­šu­la Ter­žan, Si­mon Kre­čič, Ma­tej Ve­ni­er, Bran­ko Štur­bej. UO le­tos de­lu­je po no­vem za­ko­nu o Pre­šer­no­vih na­gra­dah. Glav­na no­vost je, da ima­mo na­me­sto šti­rih šest stro­kov­nih ko­mi­sij, ki opra­vi­jo pr­vi iz­bor kan­di­da­tov za na­gra­de in jih pre­dla­ga­jo UO. "Ne­ka­te­ra manj po­pu­lar­na ume­tni­ška po­dro­čja so pred tem red­ke­je pri­šla na mi­zo za od­lo­ča­nje. Zdaj je to ure­je­no in bo vse la­že," me­ni pred­se­dnik. No­vi ko­mi­si­ji sta za av­di­o­vi­zu­al­ne ume­tno­sti ter za obli­ko­va­nje in ar­hi­tek­tu­ro. S tem je vpo­gled v ume­tni­ške do­sež­ke vseh ume­tni­ških po­dro­čij pre­gle­dnej­ši in UO do­bi v obrav­na­vo tu­di pre­dlo­ge iz ume­tni­ških zvr­sti, ki so prej za­ra­di manj­še­ga šte­vi­la ko­mi­sij iz­pa­dli. To se po pred­se­dni­ko­vem mne­nju že po­zna tu­di pri le-

"Ne­ka­te­ra manj po­pu­lar­na ume­tni­ška po­dro­čja so pred tem red­ke­je pri­šla na mi­zo za od­lo­ča­nje. Zdaj je to ure­je­no in bo vse la­že"

to­šnjih na­gra­dah, še bolj pa se bo kot do­bra pra­ksa v pri­ho­dnje. Po­memb­na no­vost in od­lo­či­tev uprav­ne­ga od­bo­ra je tu­di, da po­sku­ša­jo vsa­ko le­to član­stvo stro­kov­nih ko­mi­sij, v ka­te­rih je se­dem čla­nov, osve­ži­ti z ne­ka­te­ri­mi no­vi­mi stro­kov­nja­ki. Da se osve­ži­jo po­gle­di na do­sež­ke in me­ri­la in da do­bi­jo ve­čjo mo­žnost za na­gra­de tu­di ti­sti, ki že več­krat kan­di­di­ra­jo in so iz­pa­dli za­ra­di estet­ske­ga oku­sa čla­nov ko­mi­si­je. Te osve­ži­tve so mal­ce bolj po­šte­ne, me­ni Mödern­dor­fer. Je pa to stvar vsa­ko­le­tne od­lo­či­tve.

Tu­di le­tos je UO mi­ni­str­stvo za­pro­sil za po­vi­ša­nje sred­stev. "Mi­ni­ster in nje­go­va eki­pa ima­ta več po­slu­ha za to kot prej­šnji," je de­jal pr­vi mož Pre­šer­no­vih. "Pre­šer­no­va na­gra­da kul­tur­ni jav­no­sti ve­li­ko po­me­ni, tu­di do­bra in ka­ko­vo­stna slav­no­stna po­de­li­tev je po­memb­na. La­ni je bil spre­jet nov sta­tut, ki na­tanč­ne­je do­lo­ča de­lo UO. Tru­di­li smo se, da bi se Pre­šer­no­va na­gra­da upo­šte­va­la pri po­koj­ni­nah, a ni­smo uspe­li. Prej­šnja vla­da je naš pre­dlog za­ko­na ra­je uma­kni­la iz obrav­na­ve, kot da bi se do nje­ga vse­bin­sko opre­de­li­la. No­vi mi­ni­ster ima ve­čji po­sluh za to pro­ble­ma­ti­ko, za­to me­ni­mo, da bo ta za­kon konč­no spre­jet," je de­jal Mödern­dor­fer. Za na­gra­je­ne ume­tni­ke bi bi­la to do­bra po­po­tni­ca za sta­rost, pa tu­di na­gra­de bi ople­me­ni­ti­lo. Av­tor le­to­šnje pro­sla­ve bo film­ski re­ži­ser Mar­tin Sre­bo­tnjak, sce­na­rist pa Me­tod Pe­vec. "Le­to­šnja pro­sla­va je za­sno­va­na bolj film­sko, av­di­o­vi­zu­al­no," je vče­raj po­ve­dal Sre­bo­tnjak, "ko­li­kor pro­ra­čun do­vo­lju­je. Film je ena naj­draž­jih ume­tno­sti, zah­te­va vi­so­ke bu­dže­te. Po­nu­di­li bo­mo av­di­o­vi­zu­al­ni sklop, ki se bo sre­čal s Pre­šer­nom in ga po­pe­ljal tu­di ven iz dvo­ra­ne, med lju­di, na uli­ce, v na­ku­po­val­na sre­di­šča. Po­i­skal ga bo pov­sod tam, kjer ga še lah­ko sre­ča­mo. Je kon­cept, ki bo raz­me­ro­ma eno­sta­ven," je ra­zlo­žil re­ži­ser dr­žav­ne pro­sla­ve ob po­de­li­tvi Pre­šer­no­vih na­grad v Can­kar­je­vem do­mu.

Uprav­ni od­bor je na za­čet­ku man­da­ta skle­nil, da bo vsa­ko le­to po­va­bil ene­ga vr­hun­ske­ga dram­ske­ga ume­tni­ka, ki bo pred­sta­vil Zdra­vlji­co. Le­tos bo to dram­ski igra­lec, do­bi­tnik Bor­štni­ko­ve­ga pr­sta­na Vla­do No­vak. Kot je obi­čaj, bo­do tu­di le­tos 7. fe­bru­ar­ja po­de­li­li dve Pre­šer­no­vi na­gra­di in šest na­grad Pre­šer­no­ve­ga skla­da. In konč­no: na­gra­jen­ci Pre­šer­no­vi na­gra­di za ži­vljenj­sko de­lo prej­me­ta ko­stu­mo­gra­fka in sce­no­gra­fka Bjan­ka Adžić Ur­su­lov ter film­ski re­ži­ser Fi­lip Ro­bar Do­rin. Pre­je­mni­ki na­grad Pre­šer­no­ve­ga skla­da pa so pe­snik Ju­re Ja­kob, di­ri­gent­ka Mar­ti­na Ba­tič, skla­da­telj To­maž Sve­te, igral­ka Ma­ru­ša Ma­jer, ani­ma­tor Du­šan Ka­ste­lic ter ar­hi­tek­ta Aljo­ša De­kle­va in Ti­na Gre­go­rič De­kle­va.

Le­to­šnja ve­li­ka Pre­šer­no­va na­gra­jen­ka Bjan­ka Adžić Ur­su­lov je kot ko­stu­mo­gra­fka odlič­na po­zna­val­ka zgo­do­vin­skih slo­gov in se z nji­mi zlah­ka po­i­gra­va, prav ta­ko se ino­va­tiv­no po­i­gra­va z ma­te­ri­a­li ter ima ne­ver­je­ten smi­sel za de­tajl in ce­lo­to. "Nje­na ko­stu­mo­gra­fi­ja je zme­raj v funk­ci­ji psi­ho­lo­gi­je dram­skih oseb in odr­ske­ga do­ga­ja­nja," med dru­gim pi­še v ute­me­lji­tvi. Ze­lo ak­tiv­na je tu­di kot sce­no­gra­fka in ve­lja za vr­hun­sko am­ba­sa­dor­ko slo­ven­ske­ga gle­da­li­šča v tu­ji­ni.

Pre­šer­no­vo na­gra­do za ži­vljenj­sko de­lo le­tos prej­me tu­di re­ži­ser in sce­na­rist Fi­lip Ro­bar Do­rin. "An­ga- ži­ran av­tor, ki raz­gr­ne vso kom­ple­ksnost obrav­na­va­ne sno­vi in pri tem ne skri­va svo­je­ga sta­li­šča," pi­še v ute­me­lji­tvi. Nje­go­va odli­ka je igra­no-do­ku­men­tar­na for­ma, ki pred­sta­vlja sin­te­zo ne­u­mi­šlje­ne­ga in umi­šlje­ne­ga fil­ma, ki že­li "iz­vle­či re­sni­co". Pri svo­jem de­lu je Ro­bar Do­rin pod­pi­ral mla­de, še ne­u­ve­lja­vlje­ne re­ži­ser­je, se za­vze­mal za ra­zvoj sce­na­ri­sti­ke ter spod­bu­jal ra­zvoj kre­a­tiv­ne­ga do­ku­men­tar­ne­ga fil­ma.

Ju­re Ja­kob prej­me na­gra­do Pre­šer­no­ve­ga skla­da za svo­jo pe­to pe­sni­ško zbir­ko za od­ra­sle La­ko­ta (LUD Li­te­ra­tu­ra), zbo­ro­vska di­ri­gent­ka Mar­ti­na Ba­tič za po­u­stvar­jal­ne do­sež­ke v mi­nu­lih treh le­tih, skla­da­telj To­maž Sve­te za Kon­cert za dve vi­o­li­ni in go­da­la ter ope­ri Ada in An­ti­go­na.

Ma­ru­ša Ma­jer prej­me na­gra­do za vlo­go v fil­mu Ivan v re­ži­ji Ja­ne­za Bur­ger­ja ter za več dru­gih vlog, ustvar­je­nih v za­dnjih treh le­tih, ustvar­ja­lec ani­mi­ra­nih fil­mov Du­šan Ka­ste­lic za krat­ki film Ce­li­ca ter ar­hi­tek­ta Aljo­ša De­kle­va in Ti­na Gre­go­rič De­kle­va iz bi­ro­ja De­kle­va Gre­go­rič ar­hi­tek­ti za do­sež­ke za­dnjih treh let. O na­gra­jen­cih bo­mo do 7. fe­bru­ar­ja in tu­di po tem se­ve­da še pi­sa­li.

Fo­to: SNG No­va Go­ri­ca

Ko­stu­mo­gra­fi­jo v no­vi upri­zo­ri­tvi Ma­cbe­tha v SNG No­va Go­ri­ca v re­ži­ji Ja­nu­s­za Ki­ce pod­pi­su­je Bjan­ka Adžić Ur­su­lov.

Fo­to: SFC

Du­šan Ka­ste­lic: Ce­li­ca

Fo­to: SFC

Fi­lip Ro­bar Do­rin: Pot v gaj/Opre ro­ma 3

Fo­to: SFC

Ma­ru­ša Ma­jer v fil­mu Ivan

Fo­to: De­kle­va Gre­go­rič ar­hi­tek­ti

Hi­ša di­mnik ar­hi­tek­tur­ne­ga stu­dia De­kle­va Gre­go­rič, Lo­ga­tec, 2016

Fo­to: Ja­nez KOTAR

Mar­ti­na Ba­tič

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

To­maž Sve­te

Fo­to: LUD Li­te­ra­tu­ra

Ju­re Ja­kob: La­ko­ta

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.