Za spod­bu­ja­nje ro­dno­sti

Na za­lo­gi je še vr­sta ukre­pov: dvig star­še­vske­ga do­dat­ka, več oče­to­vske­ga do­pu­sta, brez­pla­čen vr­tec za dru­ge­ga otro­ka, viš­ji pri­spev­ki za kraj­ši de­lov­ni čas

Vecer - - VŽARIŠČU - Ta­nja Faj­nik Mi­la­ko­vič

Zle­to­šnjim le­tom so od­pra­vlje­ni še pre­o­sta­li var­če­val­ni ukre­pi na po­dro­čju dru­žin­ske po­li­ti­ke. Od 1. ja­nu­ar­ja ta­ko oče­to­vsko in star­še­vsko na­do­me­sti­lo zna­ša 100 od­stot­kov pla­če, do zdaj je bi­lo 90 od­stot­kov. Ma­te­rin­sko na­do­me­sti­lo je ne­o­me­je­no vi­so­ko, star­še­vsko pa ome­je­no na 2,5-kra­tnik pov­preč­ne pla­če ( prej 2-kra­tnik). Do­da­tek za ve­li­ko dru­ži­no bo­do le­tos po­nov­no pre­je­le vse ve­li­ke dru­ži­ne, ne gle­de na to, ka­ko vi­so­ke do­hod­ke ima­jo. Do dr­žav­ne šti­pen­di­je pa bo­do upra­vi­če­ni di­ja­ki in štu­den­ti iz dru­žin z viš­ji­mi do­hod­ki, in si­cer pod 659,30 evra ne­to pov­preč­no na dru­žin­ske­ga čla­na (prej je bil cen­zus 576,89 evra).

Na mi­ni­str­stvu za de­lo za zdaj no­vih ukre­pov na po­dro­čju dru­žin­ske po­li­ti­ke ne na­čr­tu­je­jo, si pa pri­za­de­va­jo iz­bolj­ša­ti so­ci­al­no-eko­nom­ski po­lo­žaj lju­di, da bi se laž­je od­lo­ča­li tu­di za otro­ke. Iz­po­sta­vlja­jo pred­vsem ukre­pe ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­slo­va­nja, s ka­te­ri­mi že­li­jo brez­po­sel­ne čim prej vklju­či­ti na trg de­la in jim ta­ko omo­go­či­ti ve­čjo so­ci­al­no var­nost, ki je eden ključ­nih po­go­jev tu­di za ustvar­ja­nje dru­ži­ne. V re­so­lu­ci­ji o dru­žin­ski po­li­ti­ki do le­ta 2028, ki jo je spre­je­la še prej­šnja vla­da Mi­ra Ce­rar­ja, pa je si­cer za­pi­sa­nih še ve­li­ko dru­gih ukre­pov, s ka­te­ri­mi naj bi dr­ža­va spod­bu­ja­la od­lo­ča­nje mla­dih za dru­ži­no in več otrok. V Slo­ve­ni­ji bo na­mreč po vseh na­po­ve­dih šte­vi­lo roj­stev tu­di v pri­ho­dnjem de­se­tle­tju upa­da­lo, do le­ta 2030 naj bi bi­lo ce­lo niž­je, kot je bi­lo v naj­bolj ne­plo­dnem le­tu 2003, ko se je ro­di­lo le 17.321 otrok (la­ni 19.120).

Med pred­vi­de­ni­mi ukre­pi v re­so­lu­ci­ji so tu­di dvig vi­ši­ne star­še­vske­ga do­dat­ka, zla­sti za di­ja­ke, štu­den­te in is­kal­ce za­po­sli­tve, pla­če­va­nje pri­spev­kov za de­lo s kraj­šim de­lov­nim ča­som od pov­preč­ne na­me­sto od mi­ni­mal­ne pla­če ter uved­ba do­da­tnih dni oče­to­vske­ga do­pu­sta za oče­te, ki se jim ro­di več kot en otrok hkra­ti.

Prav ta­ko re­so­lu­ci­ja pred­vi­de­va, da bi vsem učen­cem in di­ja­kom za­go­to­vi­li brez­pla­čen obrok in uve­dli opro­sti­tev pla­či­la vrt­ca za dru­ge­ga otro­ka, ugo­dno­sti pri pla­či­lu vrt­ca pa bi ve­lja­le tu­di, če je eden od otrok v pr­vem tri­le­tju osnov­ne šo­le. Po zgle­du in­va­lid­ske kar­ti­ce naj bi uve­dli tu­di dru­žin­sko kar­ti­co, s ka­te­ro bi dru­ži­nam omo­go­či­li ugo­dno­sti pri do­sto­pu do bla­ga in sto­ri­tev. Kdaj v pri­ho­dnjih de­se­tih le­tih se bo­do ti na­čr­to­va­ni ukre­pi za­če­li iz­va­ja­ti, pa za zdaj še ni zna­no. To je od­vi­sno pred­vsem od raz­po­lo­žlji­vih fi­nanč­nih sred­stev, a po mne­nju mi­ni­str­stva no­be­den od na­šte­tih ukre­pov ni ne­u­re­sni­čljiv. Si­cer pa ima­jo na mi­ni­str­stvu tu­di ob­se­žno, pred dve­ma le­to­ma na­re­je­no ana­li­zo in­šti­tu­ta za so­ci­al­no var­nost o pri­mer­ja­vi do­brih praks, s ka­te­ri­mi so uspe­šno zvi­še­va­li ro­dnost v dru­gih dr­ža­vah, pred­vsem skan­di­na­vskih. V njej naj­de­mo tu­di od­go­vo­re na vpra­ša­nje, kaj je tre­ba za­go­to­vi­ti mla­dim in dru­ži­nam, da se bo­do hi­tre­je od­lo­či­li za pr­ve­ga otro­ka in na­to še za več otrok.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Na mi­ni­str­stvu za de­lo za zdaj no­vih ukre­pov na po­dro­čju dru­žin­ske po­li­ti­ke ne na­čr­tu­je­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.