Po­drav­je: De­lal bi, naj­ra­je z ro­ka­mi

Vecer - - VŽARIŠČU -

Mar­ko Kur­nik, 25-le­tnik: "Že več kot pet let pi­šem pro­šnje za za­po­sli­tev, pa de­la ne naj­dem. Naj­več­krat ni­ti od­go­vo­ra na po­sla­no pro­šnjo ne do­bim. Kon­čal sem tri­le­tno bi­o­teh­ni­ško šo­lo in naj­ra­je bi de­lal kje zu­naj, v na­ra­vi. Ta­ko kot za­dnjih se­dem me­se­cev, ko sem pre­ko jav­nih del do­bil pr­vo za­po­sli­tev in to kar v do­ma­či ob­či­ni Mar­kov­ci. Rad sem ko­sil in skr­bel za oko­li­co, nič mi ni bi­lo tež­ko, in če bi lah­ko, bi kar ostal v ti­sti služ­bi, a kaj, ko lah­ko pre­ko jav­nih del de­laš le do­lo­čen čas. Zdaj ne vem, kaj bom, naj­ver­je­tne­je bom spet is­kal pri­lo­žno­stna de­la in pri­sko­čil na po­moč, če me bo kdo pro­sil. Mor­da bo kaj več mo­žno­sti po tem, ko bom na­re­dil vo­z­ni­ški iz­pit, ki ga še ni­mam, pa sem zdaj vi­del, da bi mi še ka­ko prav pri­šel. Da bi se pre­kva­li­fi­ci­ral, pa ne raz­mi­šljam, saj se bolj tež­ko učim." (ps)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.