Fa­vo­ri­ti za Aban­ko

Pri­va­ti­za­ci­ja še za­dnje dr­žav­ne ban­ke s se­zna­ma za­vez, da­nih o ban­čni sa­na­ci­ji le­ta 2013 Evrop­ski ko­mi­si­ji. Bo vmes po­se­gla po­li­ti­ka ali ne? V pr­vi vr­sti za na­skok na Aban­ko la­stni­ki No­ve KBM Apol­lo in ma­džar­ski OTP

Vecer - - FRONT PAGE - Ma­ti­ja Ste­pi­šnik

Le­tos naj bi se za­klju­či­la pri­va­ti­za­ci­ja dr­žav­ne ban­ke, če ne bo vmes po­se­gla po­li­ti­ka. Pi­še­mo o ozad­jih.

Vla­da je Slo­ven­ske­mu dr­žav­ne­mu hol­din­gu (SDH) da­la so­glas­je k le­to­šnje­mu na­čr­tu upra­vlja­nja ka­pi­tal­skih na­ložb. Iz te­ga gre skle­pa­ti, da se tu­di pro­da­ja Aban­ke, ta hip naj­bolj vro­če pri­va­ti­za­cij­ske zgod­be pri nas, na­da­lju­je po na­čr­tih in ča­sov­ni­ci. Tre­tjo naj­ve­čjo slo­ven­sko ban­ko - od ban­čne sa­na­ci­je 2013 je prav­za­prav v iz­ključ­ni dr­žav­ni la­sti - Slo­ve­ni­ja pro­da­ja po za­ve­zah evrop­ski ko­mi­si­ji za odo­bri­tev dr­žav­ne po­mo­či ban­kam. Ugi­ba­nja, ali bi lah­ko pri­šlo pri pro­da­ji Aban­ke do spre­memb, od­lo­gov ali ce­lo po­sku­sa usta­vi­tve po­sla, je v dr­žav­nem zbo­ru no­vem­bra spro­žil kar dr­žav­ni se­kre­tar Me­tod Dra­go­nja, re­koč, da bo vla­da ozi­ro­ma mi­ni­str­stvo za fi­nan­ce pre­u­či­lo, ali bi lah­ko za la­stni­ško uso­do Aban­ke, za pro­da­jo ka­te­re so si­cer po­stop­ki že ste­kli, na­šli po­pol­no­ma nov sce­na­rij: "Tre­ba ga je ovre­dno­ti­ti ta­ko z vi­di­ka dr­žav­nih po­mo­či kot z vi­di­ka sta­bil­no­sti ban­čne­ga sis­te­ma in ugo­to­vi­ti, ali je sploh iz­ve­dljiv." Ka­sne­je je te raz­mi­sle­ke po­tr­dil tu­di pre­mi­er Mar­jan Ša­rec, kar je za­de­vi vse­e­no do­da­lo po­li­tič­no te­žo.

Spet tek­ma Apol­la in OTP

Na mi­ni­str­stvo za fi­nan­ce v od­zi­vu za Ve­čer vztra­ja­jo, da bo­do ana­li­zi­ra­li ve­ljav­ne za­ve­ze, ki so bi­le da­ne Evrop­ski ko­mi­si­ji, a obe­nem pri­zna­jo, da se v zve­zi s tem še ne vo­di­jo no­be­ne ak­tiv­no­sti. Aban­ka, opre­de­lje­na kot por­t­felj­ska na­lož­ba, bi mo­ra­la bi­ti pro­da­na do kon­ca ju­ni­ja 2019. Li­di­ja Gla­vi­na, pred­se­dni­ca upra­ve SDH, ki vo­di po­stop­ke, je več­krat po­ja­sni­la, da bi SDH pri pro­da­ji dru­ga­če rav­nal le, če bi vla­da spre­me­ni­la stra­te­gi­jo upra­vlja­nja na­ložb. Pri­ča­ku­je, da bo Aban­ka pro­da­na do ro­ka.

Ko­nec de­cem­bra se je ta­ko že skle­ni­la fa­za zbi­ra­nja ne­za­ve­zu­jo­čih po­nudb in za­ni­ma­nje za Aban­ko ob­sta­ja - in to ne­majh­no. Na pr­vem me­stu ve­lja iz­po­sta­vi­ti ame­ri­ški sklad Apol­lo, ki je sku­paj z EBRD pred le­ti pre­vzel No­vo KBM in ne skri­va, da se že­li na slo­ven­skem tr­gu še ši­ri­ti. Aban­ka je za njih gle­de na vse zna­čil­no­sti sku­pi­ne prav­za­prav ide­al­na tar­ča, saj bi s tem lah­ko re­sne­je "na­pa­dli" osre­dnje­slo­ven­ski trg. A Ame­ri­ča­ni, ki ura­dno za­dev ne ko­men­ti­ra­jo, obe­nem po­gle­du­je­jo tu­di po dru­gih mo­žno­sti, če bi se ka­te­ra od dru­gih bank v Slo­ve­ni­ji od­lo­či­la za pro­da­jo ali umik s tr­ga.

Drug re­sen in­te­re­sent je ma­džar­ska ban­ka OTP, ki je od­da­la

že po­nud­bo za No­vo KBM, slo­ven­ski trg jo go­to­vo za­ni­ma. Si­ol je ta te­den raz­kril, da vsto­pa v za­seb­ni del pro­jek­ta Emo­ni­ka, ki pred­vi­de­va gra­dnjo že­le­zni­ške in av­to­bu­sne po­sta­je ter ho­te­la in na­ku­po­val­ne­ga sre­di­šča v sre­di­šču Lju­blja­ne. V tek­mi za No­vo KBM je OTP le­ta 2015 iz­gu­bi­la rav­no pro­ti Apol­lu. Pred­se­dnik uprav­ne­ga od­bo­ra OTP

Sán­dor Csányi, naj­bo­ga­tej­ši Ma­džar in pred­se­dnik tam­kaj­šnje no­go­me­tne zve­ze, je te­sen pri­ja­telj pred­se­dni­ka ma­džar­ske vla­de Vik­tor­ja Or­ba­na.

V igri za Aban­ko naj bi bi­la tu­di av­strij­ska sku­pi­na Er­ste gro­up, ki je pri nas že pri­so­tna z ban­ko Spar­kas­se in druž­bo Er­ste Card, ki je ku­pi­la slo­ven­ski Di­ners Club. Fi­nan­ce so ob tem pi­sa­le še, da so in­te­res iz­ra­zi­li tu­di pri AIK v la­sti Mi­o­dra­ga

Ko­stića, skla­du Ad­vent, ki je la­stnik Ad­di­ko ban­ke, in skla­du Black­s­to­ne.

Po­li­tič­no in jav­no­mnenj­sko ek­splo­ziv­no

Dra­go­nji­na in­ter­ven­ci­ja v pri­va­ti­za­ci­jo Aban­ke je med in­te­re­sen­ti spro­ži­la ne­kaj ne­mi­ra, a jo gre v po­memb­ni me­ri po­sta­vi­ti tu­di v ak­tu­al­ni po­li­tič­ni kon­tekst. Da­na je bi­la po pro­da­ji po­memb­ne­ga de­le­ža NLB, ki je raz­bu­ri­la del jav­no­sti in zu­naj­vla­dno par­tne­ri­co, stran­ko Le­vi­ca

Lu­ke Me­sca, ki je se­ve­da tu­di pro­ti pro­da­ji Aban­ke. Usta­vi­tev pro­da­je med po­stop­kom se je v pri­me­ru NLB iz­ka­za­la za slab ma­ne­ver, saj je ban­ka ka­sne­je do­se­gla niž­jo ce­no. Če bi dr­ža­va že­le­la res po­se­či v pro­da­jo Aban­ke, bi za lo­bi­ra­nje v Bru­slju ver­je­tno mo­ra­la an­ga­ži­ra­ti tež­ko­ka­te­gor­ni­ke, saj je ve­li­ko vpra­ša­nje, če bi pri tem lah­ko kaj do­se­gel v evrop­ski ad­mi­ni­stra­ci­ji ne­po­zna­ni fi­nanč­ni mi­ni­ster An­drej Ber

ton­celj. Že v pri­me­ru NLB, ko se je o za­ve­zah z Evrop­sko ko­mi­si­jo po- go­var­ja­la te­da­nja fi­nanč­na mi­ni­stri­ca Ma­te­ja Vra­ni­čar Er­man, se je to iz­ka­za­lo za ne­u­spe­šen ma­ne­ver. V vsa­kem pri­me­ru se tu­di v Šar­če­vem kro­gu za­ve­da­jo, da bo pro­da­ja še za­dnje dr­žav­ne ban­ke po­li­tič­no in jav­no­mnenj­sko ob­ču­tljiv do­go­dek, sploh po pro­da­ji de­le­ža v NLB, kjer bo dr­ža­va na kon­cu ob­dr­ža­la 25 od­stot­kov in eno del­ni­co.

Pre­mi­ki na tr­gu

Po­sta­vi­mo ban­čne ( pri­va­ti­za­cij­ske) zgod­be še v šir­ši kon­tekst. Raz­me­ro­ma eno­tna oce­na ban­kir­jev in eko­nom­skih, fi­nanč­nih ek­s­per­tov je, da je na slo­ven­skem ban­čnem tr­gu gle­de na nje­go­vo ve­li­kost pre­več igral­cev. Po po­dat­kih Ban­ke Slo­ve­ni­je je na tr­gu enajst ko­mer­ci­al­nih bank in tri hra­nil­ni­ce. A v za­dnjih le­tih po­spe­še­no te­če kon­so­li­da­ci­ja. Mo­čan kon­so­li­da­cij­ski ele­ment so bi­li pre­mi­ki v sku­pi­ni No­ve KBM, ki je pri­klju­či­la PBS in ka­sne­je še slo­ven­ski del ban­ke Ra­i­ffe­i­sen, ki se je na ta na­čin iz Slo­ve­ni­je uma­kni­la. V za­čet­ku 2018 je no­ve so­la­stni­ke do­bi­la De­žel­na ban­ka Slo­ve­ni­je, kjer pa je več kot 25- od­sto­tni de­lež kon­zor­ci­ja pod vod­stvom KD Gro­up še ve­dno na vo­ljo. Hra­nil­ni­ca Lon se že­li pre­o­bli­ko­va­ti v ban­ko.

Po po­dat­kih Ban­ke Slo­ve­ni­je je na tr­gu enajst ko­mer­ci­al­nih bank in tri hra­nil­ni­ce

Sklad Ad­vent pro­da­ja du­naj­sko Ad­di­ko Bank, nek­da­nji Hypo, ki je pri­so­tna v Slo­ve­ni­ji. Že ne­kaj ča­sa po ku­lo­ar­jih kro­ži­jo špe­ku­la­ci­je, ka­kšna je na slo­ven­skem tr­gu pri­ho­dnost ru­ske Sber­bank in ne na­za­dnje tu­di SKB v la­sti fran­co­ske sku­pi­ne So­ci­e­te Ge­ne­ra­le. Za Sber­bank so se po­go­ji po­slo­va­nja po Evro­pi moč­no po­slab­ša­li po uved­bi sank­cij, ban­ka se je iz ne­ka­te­rih tr­gov ta­ko že uma­kni­la. V Slo­ve­ni­ji so ta­kšen sce­na­rij do­slej si­cer iz­klju­če­va­li, a ob tem ve­lja ome­ni­ti še, da je bil agre­siv­nej­ši pro­dor Sber­bank po­ve­zan tu­di s pro­jek­tom Ju­žne­ga to­ka, ki je vmes pro­pa­del. Ru­ska vla­ga­nja so bi­la v po­memb­ni me­ri ve­za­na na to me­ga­in­ve­sti­ci­jo. Za ne­ka­te­re tu­je ban­čne sku­pi­ne pa je ali pa po­sta­ja slo­ven­ski trg eno­stav­no pre­maj­hen, da bi v njem še vi­de­li za­do­sten in­te­res. A ne gre le za Slo­ve­ni­jo, de­ni­mo ita­li­jan­ski Uni­cre­dit se je pred ča­som s pro­da­jo ban­ke Pe­kao uma­knil ce­lo s polj­ske­ga tr­ga.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ko­li­ko bo po­li­ti­ka po­se­gla v pro­da­jo Aban­ke?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.